Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

Solidium Oy: Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.1-30.6.2019 och bokslut:

Under räkenskapsperioden som avslutades 30.6.2019, fortsatte Solidium med
sin aktiva ägarstrategi. Företagets tionde räkenskapsperiod präglades av
stora förändringar mellan första och andra halvåret. Globala aktiemarknaden
föll drastiskt under hösten 2018. Marknadens utveckling var utmärkt under
räkenskapsperiodens andra halvår, vilket ledde till att avkastningen var
ypperlig i andra halvårsperioden.

Största ändringen till Solidiums portfölj var investeringen i Nokian
Renkaat. I portföljbolagen skedde även anmärkningsvärda företagsarrangemang
då Tieto och norska EVRY samt Metso och Outotec meddelade om sina
fusioner. 

Halvårsperioden 1.1.-30.6.2019

* Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 16,7 procent under
rapportperioden
* Solidium förvärvade en 5,1 procents ägarandel av Nokian Renkaat med
205 miljoner euro
* Portföljbolagen var involverade i anmärkningsvärda
företagsarrangemang då Tieto och norska EVRY samt Metso och Outotec
meddelade om sina fusioner.

Räkenskapsperioden 1.7.2018-30.6.2019

* Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -3,0 procent under
räkenskapsperioden
* Solidiums räkenskapsperiodens resultat var 298 miljoner euro
* Solidium överlämnade aktier med total värde på 155 miljoner till
statsägaren som kapitalåterbäring
* Solidiums styrelse föreslår att Solidium delar ut totalt 338 miljoner
euro som dividend till ägaren

Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar: 

?Under räkenskapsperioden gjorde vi färre transaktioner, jämfört med
föregående räkenskapsperiod. Vi gjorde en nyinvestering i Nokian Renkaat,
som vi har följt redan en längre tid. Företaget uppfyller alla Solidiums
investeringskriterier. Nokian Renkaat är i en kraftfull tillväxtfas. De gör
anmärkningsvärda investeringar i de Förenta Staterna, i testcentret i
Spanien och i tunga däckens produktionskapacitet i Nokia.

Räkenskapsperioden var tvåsidig: Solidiums avkastning på aktieinnehaven var
-16,9 procent under första halvårsperioden och 16,7 under andra
halvårsperioden. Bäst avkastade Valmet (totalavkastning 36%), vars
orderingång ökade genom året och vars orderstock nådde en rekordhög nivå.

I linje med handlingsdirektiven, överför Solidium alla dividender från
portföljbolagen till staten. Under räkenskapsperioden betalade vi 351
miljoner euro som dividend till staten. Utöver normala
dividenddistributionen överlämnade vi aktier, med ett totalt värde på 155
miljoner euro, som kapitalåterbäring till staten. Därtill betalade Solidium
skatter 36,5 miljoner euro.?

SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav)
var 8 193 miljoner euro 30.6.2019 (6 995 miljoner euro 31.12.2018 och 9 093
miljoner euro 30.6.2018).  Under halvårsperioden var avkastningen på
samtliga placeringar 16,4 procent och -2,9 procent under
räkenskapsperioden. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i
bilagan.

Aktieinnehav
Värdet på Solidiums aktieinnehav var 7 742 miljoner euro 30.6.2019 (6 842
miljoner euro 31.12.2018 och 8 108 miljoner euro 30.6.2018). Den totala
avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 16,7 procent under
halvårsperioden och -3,0 procent under räkenskapsperioden. Under
räkenskapsperioden gav Valmet (36%), Metso (23%) och Kemira (19%) den bästa
avkastningen.

Penningmarknadsplaceringar
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar var 452 miljoner euro
30.6.2019 (152 miljoner euro 31.12.2018 och 985 miljoner euro 30.6.2018).
Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var 0,3 procent under
halvårsperioden och 0,5 procent under räkenskapsperioden.

Vinstutdelning till Solidium

Under räkenskapsperioden fick Solidium sammanlagt 337 miljoner euro i
vinstutdelning före skatt (1.7.2017?30.6.2018: 362 miljoner euro) och 300
miljoner euro (351 miljoner euro) efter skatt. Solidiums erhållna
dividendavkastning uppgick till cirka 4,4 procent i förhållande till
aktieportföljens värde 30.6.2019. Därtill betalar Nokia och Metso dividend
i flera rater från den redan avslutade räkenskapsperioden, varav den
största delen kommer Solidium att få först under den påbörjade
räkenskapsperioden.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens
styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden
aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av
styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en
styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på
värdebildningen och som motsvarar bolagets behov. Till Solidiums
portföljbolag valdes under räkenskapsperioden 15 nya medlemmar, varav 40%
var kvinnor.

Solidiums representanter har suttit som ordförande för aktieägarnas
nomineringsråd i Elisa, Metso, Outokumpu, Outotec och Valmet samt var
medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Kemira, SSAB, Stora Enso och
Tieto. Nomineringsråden beredde förslag till bolagens ordinarie
bolagsstämmor 2019 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till
ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna
för varje innehavsbolag. Under översiktsperioden invaldes Solidiums
verkställande direktör Antti Mäkinen igen i styrelserna för Metso, Stora
Enso och Sampo. Utöver detta är Solidiums styrelsemedlemmar Aaro Cantell i
styrelsen för Valmet och Timo Ahopelto i styrelsen för Tieto. Eija Ailasmaa
lämnade styrelsen för Outotec.

Aktietransaktioner

Under tidsperioden mellan december och februari, förvärvade Solidium 5,1
procent av aktierna i Nokia Renkaat Abp för cirka 205 miljoner euro med en
köpeskilling på 29,3 euro per aktie. Nokian Renkaat har redan länge drivit
sin framgångsrika nischstrategi på världens däckmarknader. Med en tredje
tillverkningsanläggning som byggs i Dayton, USA och utbyggnaden av fabriken
i Nokia har företaget lovande tillväxtmöjligheter inför 2020-talet. Nokian
Renkaat har utmärkta förutsättningar att skapa värde för aktieägarna och
Solidiums investering förstärker och stabiliserar det inhemska ägandet i
bolaget.

Under hösten 2018 förvärvade Solidium aktier i Konecranes för 29 miljoner
euro och Nokia för 95 miljoner euro. Till följd av transaktionerna ökade
Solidiums ägarandel i Konecranes från 6,2 procent till 7,4 procent, och i
Nokia från 3,3 procent till 3,7 procent.

Efter kapitalåterbäringen våren 2019 köpte Solidium Nokia aktier från
marknaden för 30 miljoner euro. Efter förvärvet steg Solidiums ägarandel i
Nokia tillbaka till 3,7 procent.

Företagsarrangemang

I juni 2019 publicerade Tieto Oyj och EVRY ASA om att gå samman genom en
gränsöverskridande fusion. Samtidigt ingick Solidium ett villkorligt avtal
om att förvärva circa 4,4 miljoner aktier i Tieto från EVRYs största ägare
Fonder rådgivna av Apax Partners LLP. Köpeavtalet är villkorat bland annat
för att fusionen mellan Tieto och EVRY verkställs och innehåller sedvanliga
förutsättningar för att aktietransaktionen kan fullbordas. Solidiums
ägarandel i Tieto är för tillfället 10,0 %. Vid slutförandet av den
gränsöverskridande fusionen mellan Tieto och EVRY kommer Solidiums
ägarandel att minska till 6,3 %, i och med att EVRYs aktieägare kommer att
erhålla 37,5 % av TietoEVRY. Ifall aktietransaktionen mellan Solidium och
Apax fullbordas, kommer Solidiums ägarandel att kvarstå på 10,0 %.

I juli 2019 publicerade Metso Oyj och Outotec Oyj om att slå samman Metso
Minerals och Outotec till ett nytt bolag vars namn blir Metso Outotec Oyj.
I och med samgåendet av Metso Minerals och Outotec kommer Metso att döpas
om till Neles Abp. Samgåendet av Metso Minerals och Outotec har en klar
industriell logik och synergifördelarna är betydande. Enligt våra estimat
kommer samgåendet att vara värdeskapande för båda företagens ägare.
Därutöver har Neles goda förutsättningar, som ett ensamsamstående företag,
till lönsam tillväxt.

Solidium har förbundit sig att rösta för arrangemangen vid extra
bolagsstämmorna.

HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Extra bolagsstämmor

Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 31 januari 2019.
Bolagsstämman beslöt att göra en kapitalåterbetalning till bolagets
aktieägere, finska staten, bestående av aktier i Kemira Oyj till ett värde
på 15 miljoner euro. Som en följd av kapitalåterbetalningen sjönk Solidiums
ägoandel i Kemira från 16,7 procent till 15,8 procent.

Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 13 mars 2019 och
valde chefen för ägarstyrningsavdelningen Kimmo Viertola till ny
styrelsemedlem. Statssekreterare Paula Lehtomäki hade aviserat sin avgång
från Solidium Oy:s styrelse efter att ha blivit vald till
generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.

Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 21 mars 2019.
Bolagsstämman beslöt att göra en kapitalåterbetalning till bolagets
aktieägere, finska staten, bestående av aktier i Kemira Oyj, Outokumpu Oyj
ja SSAB AB (B-aktier) till ett sammanlagt värde på 60 miljoner euro. Som en
följd av kapitalåterbetalningen sjönk Solidiums ägoandel i Kemira från 15,8
procent till 14,9 procent, i Outokumpu från 22,8 procent till 21,7 procent
och i SSAB från 13,5 procent till 12,6 procent (från 10,0 procent till 9,8
procent av rösterna).

Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 2 april 2019.
Bolagsstämman beslöt att göra en kapitalåterbetalning till bolagets
aktieägere, finska staten, bestående av aktier i Kemira Oyj, Nokia Abp ja
Sampo Abp (A-aktier) till ett sammanlagt värde på 80 miljoner euro. Som en
följd av kapitalåterbetalningen sjönk Solidiums ägarandel i Kemira från
14,9 procent till 14,0 procent, i Nokia från 3,7 procent till 3,5 procent
och i Sampo från 10,1 procent av aktierna till 10,0 procent.

Ekonomiska nyckeltal

Solidiums resultat för räkenskapsperioden var 298 miljoner euro. Solidiums
verksamhetskostnader var 3,9 miljoner euro och
förvaltningskostnadsprocenten var därmed 0,05 procent. Solidiums
substansvärde minskade med 0,67 miljarder euro till följd av
vinstdistributioner samt värdeförändringar i aktieinnehaven och var i
slutet av översiktsperioden 7,3 miljarder euro.

  1.7.2018-30.6.2019 1.7.2017-30.6.2018
Rörels...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.