Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

SolTech Energy: SolTech Energy Sweden AB (publ) genomför företrädesemission om cirka 74,2 MSEK för att finansiera expans...

Styrelsen i SolTech Energy AB (publ) ("SolTech" eller "Bolaget") har
den 2 maj, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att
genomföra en nyemission om cirka 74,2 MSEK med företrädesrätt för
befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen
avses finansiera en offensiv expansion genom förvärv av ytterligare
företag samt för att utveckla befintliga dotterbolag. Avanza Bank AB
är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Nordnet Bank AB är
selling agent. Teckningsperioden är 13-29 maj och teckningskursen är
10 SEK per aktie.

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att sex (6) befintliga aktier
ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 10 SEK
per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 30 % procent jämfört
med den volymvägda snittkursen de senaste 20 handelsdagarna.

Vid ett stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat
att besluta om en nyemission av högst 2 600 000 aktier med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt ("Övertilldelningsoptionen"). Priset
för att förvärva aktier i Övertilldelningsoptionen är 10 SEK per
aktie och bruttolikviden från Övertilldelningsoptionen beräknas vid
fullteckning att uppgå till 26 MSEK före avdrag för
emissionskostnader. Övertilldelningsoptionen möjliggör tilldelning
till de intressenter som eventuellt inte erhåller tilldelning i
Företrädesemissionen samt möjliggör en ökning av Bolagets
aktieägarbas. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen och, i
förekommande fall, Övertilldelningsoptionen fattas med stöd
emissionsbemyndigande lämnat på årsstämma den 29 maj 2018.

Bakgrund och motiv

SolTech har utvecklats starkt. Omsättningen i koncernen har under
första kvartalet 2019 uppgått till drygt 56,4 MSEK jämfört med 13,5
MSEK samma period 2018. Under första kvartalet 2019 har SolTech gjort
tre företagsförvärv vilket starkt har bidragit till att Bolaget kan
uppvisa den tillväxt som det första kvartalet 2019 visar, jämfört med
samma period föregående år.

Verksamheten i det Kinabaserade bolaget ASRE har expanderat och
investeringarna uppgår till totalt omkring 805 MSEK. På rullande
12-månadersbasis räknar ASRE med årliga intäkter på omkring 125 MSEK
vid denna investeringsnivå som motsvarar 93 MW installerad solel.
Årligen motsvarar detta en elproduktion i nivå med förbrukningen för
ungefär 4 000 svenska normal villor. Målet om 605 MW installerad
solenergikapacitet till och med 2022 står fast.

De egenutvecklade produkterna SolTech ShingEl, SolTech RooF och
SolTech Facade är klara och viktiga avtal har träffats om
distribution av produkterna.

Solenergimarknaden i Sverige och andra länder befinner sig i en stark
utvecklingsfas. Många företag har bildats för att ta del av den
växande marknaden. Styrelsen för SolTech har gjort bedömningen att
detta öppnar för en konsolidering av marknaden där en aktör med rätt
strategi och tillräckliga finansiella resurser har möjlighet att bli
marknadsledande genom förvärv av mindre enheter och därmed skapa en
större och lönsammare enhet.

En sådan konsolidering kan exempelvis medföra att inköp av solpaneler
och tillbehör genom gemensamma inköp bli billigare då volymerna blir
större.

Av emissionslikviden, som vid fullteckning kommer att uppgå till cirka
74,2 MSEK, före emissionskostnader, reserveras i prioritetsordning 20
MSEK för täckande av dotterbolags behov av rörelsekapital, 50 MSEK
för ytterligare företagsförvärv samt investering i marknadsföring.
Därutöver beräknas emissionskostnaderna uppgå till 3,5 MSEK av
emissionslikviden. Styrelsen vill att tillväxten för Bolaget
fortsätter, såväl organiskt genom ökad försäljning av egna produkter
som genom förvärv. Förvärven har som syfte att dels bidra till
koncernens utveckling som helhet men också att dessa bolag skall
fungera som marknadsföringskanaler för Bolagets egna produkter.

Företrädesemissionen i sammandrag

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets
aktieägare, varvid innehav av sex (6) aktier i Bolaget på
avstämningsdagen den 9 maj 2019 berättigar till teckning av en (1) ny
aktie, till en teckningskurs om 10 SEK per aktie. Teckning av aktier
sker under perioden 13 - 29 maj 2019. Vid full teckning i
Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 74,2 MSEK före
emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK.

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 7 maj 2019. Teckning av
aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning
under perioden 13-29 maj 2019. Teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden
13-29 maj 2019. Betalning för aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter ska erläggas senast två bankdagar efter utfärdandet
av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har
rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

Vid ett stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat
att besluta om en nyemission av högst 2 600 000 aktier med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt ("Övertilldelningsoptionen"). Priset
för att förvärva aktier i Övertilldelningsoptionen är 10 kr per aktie
och bruttolikviden från Övertilldelningsoptionen beräknas uppgå till
26 MSEK innan avdrag för emissionskostnader vid fullteckning. Syftet
med Övertilldelningsoptionen är att skapa förutsättningar för en ännu
snabbare expansion genom att likviden möjliggör ytterligare förvärv
av solenergi-, tak och fasadföretag. Övertilldelningsoptionen är
villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad.

Företrädesemissionen uppgår till högst 7 418 222 aktier. Detta medför
att aktiekapitalet ökar med högst 370 911 SEK till högst 2 596 377
SEK. De i samband med Erbjudandet emitterade aktierna motsvarar cirka
17 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd nyemission
(förutsatt fulltecknat Erbjudande). Aktieägare som väljer att inte
delta i Företrädesemissionen, kommer vid fullteckning att spädas ut
med ca 14 procent. Vid fullt utnyttjade av Övertilldelningsoptionen
kommer aktiekapitalet öka med högst 130 000 SEK till högst 2 355 466
SEK. Övertilldelningsoptionen motsvarar maximalt cirka 6 procent av
bolagets totala aktiekapital. I de fall att både Företrädesemissionen
och Övertilldelningsoptionen utnyttas kommer aktiekapitalet öka med
500 911 SEK till högst 2 726 377 SEK. Utspädningen kommer maximalt
att uppgå till cirka 18 procent beräknat som antal nya aktier efter
nyemissionen dividerat med totalt antal aktier efter nyemissionen.
Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har
möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten
genom att sälja sina teckningsrätter.

Prospekt
De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om
Bolaget kommer att redovisas i ett prospekt som beräknas publiceras
på Bolagets hemsida omkring den 10 maj 2019.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

7 maj 2019 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen

8 maj 2019 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen

9 maj 2019 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

10 maj 2019 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

13 - 29 maj 2019 Teckningsperiod

13 - 27 maj 2019 Handel i teckningsrätter

4 juni 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Avanza Bank AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till
SolTech Energy i samband med Företrädesemissionen. Nordnet Bank AB är
selling agent.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE
SKULLE VARA OLAGLIG.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 13.20
CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/soltech-energy/r/soltech-energy-sweden-ab--pu...
https://mb.cision.com/Main/2299/2801972/1036035.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.