Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Solvay mikt op koolstofneutraliteit vóór 2050

 • Alle bedrijfseenheden, met uitzondering van Soda Ash (natriumcarbonaat), zullen tegen 2040 koolstofneutraal zijn door middel van een investering tot €1 miljard
 • De bedrijfseenheid Soda Ash zal tegen 2050 koolstofneutraal zijn door middel van geïdentificeerde investeringen van ongeveer €1 miljard tegen 2040
 • Investeringen zullen naar verwachting een overtuigend economisch rendement opleveren

Brussel, 28 oktober 2021

Solvay heeft vandaag zijn plannen bekendgemaakt om vóór 20501 koolstofneutraliteit te bereiken. Dit is de volgende fase in het duurzaamheidstraject van de onderneming en bouwt voort op de 2030-doelstellingen binnen het Solvay One Planet-programma, dat in januari 2020 werd gelanceerd. Als onderdeel van dit programma verhoogt Solvay zijn doelstelling voor de vermindering van de broeikasgasemissies tot -30% tegen 2030 (tegenover -26% aanvankelijk).

Om in de toekomst koolstofneutraal te zijn, moet Solvay vandaag investeren in innovatie. Solvay zal zijn inspanningen toespitsen op elektrificatie en schone energie - zoals zonne-energie en het gebruik van duurzame biomassa in zijn fabrieken - en zal verder inzetten op procesinnovaties. Voorts zullen de infrastructurele, regelgevende en macro-economische hefbomen die door de overheden worden voorzien een kritische component zijn in de investeringsbeslissingen van Solvay om deze ambities waar te maken. Samenwerkingsverbanden met overheden en andere stakeholders zullen een drijvende kracht zijn binnen een betaalbare en competitieve overgang naar schonere energie in de hele waardeketen.

Ilham Kadri, CEO van Solvay: "Sinds de lancering van Solvay One Planet hebben we ons verbonden aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Dat we vandaag onze koolstofneutraliteit aankondigen is een nieuwe mijlpaal op onze reis, alsook de beslissing om met een tweede natriumcarbonaatfabriek in slechts twee jaar tijd geleidelijk uit steenkool te stappen. De weg naar koolstofneutraliteit wordt ondersteund door de nodige investeringen en zal eens te meer bewijzen dat doelgerichte klimaatactie goed is voor de planeet én voor het bedrijfsleven. We verbinden ons ertoe om continu verslag uit te brengen over de vooruitgang tegenover deze doelstellingen en bereiden nieuwe doelstellingen voor met het Science Based Targets-initiatief (SBTi) dat ook scope 3 omvat. Wij geloven dat duurzaamheid winstgevendheid is, en wij zullen blijven inzetten op innovatie om de duurzame oplossingen te leveren die onze klanten nodig hebben voor de technologieën van morgen op gebieden zoals elektrificatie, lichtgewicht en groene waterstof."

De basis voor een koolstofneutrale toekomst

Het actieplan van Solvay voorziet een aanpak in drie fasen gespreid over drie decennia, met een klemtoon op de omschakeling van energiebronnen om de uitstoot te verminderen en de koolstofvoetafdruk van de Groep te verbeteren in al zijn operationele activiteiten.

Fase 1: 2020 tot 2030

 • Solvay heeft zijn emissiereductiedoelstellingen afgestemd op het Akkoord van Parijs binnen het holistische Solvay One Planet-programma. Eind 2020 was 8% structurele emissiereductie gerealiseerd ten opzichte van de baseline van 2018.
 • In oktober 2020 is Solvay toegetreden tot het Science-Based Targets-initiatief en werkt het momenteel aan de definitie van zijn doelstellingen voor scope 3-emissies2. Solvay verwacht de scope 3-doelstellingen te finaliseren en te communiceren over deze ambities in 2022.
 • Tot op heden lopen er 36 emissiereductieprojecten die jaarlijks 2,4 megaton CO2 vertegenwoordigen. Dat komt overeen met het terugdringen van de jaarlijkse uitstoot van 1,3 miljoen voertuigen die op fossiele brandstof rijden.
  • Solvay staat in de top 10 van bedrijven in de VS voor geïnstalleerde zonne-energie en heeft drie van zijn kernactiviteiten in de VS, verspreid over 17 sites, omgeschakeld naar 100% hernieuwbare elektriciteit sinds januari 2021.
  • Solvay is ook een trots lid van het Supplier Clean Energy Program van Apple en is er met succes in geslaagd zijn Apple-gerelateerde activiteiten voor 100% op groene stroom over te schakelen.
 • Solvay's engagement om het gebruik van steenkool tegen 2030 uit te faseren is goed gevorderd in de bedrijfseenheid Soda Ash.
  • Zoals eerder dit jaar aangekondigd wordt de natriumcarbonaatfabriek van Solvay in Rheinberg (Duitsland) de eerste natriumcarbonaatfabriek ter wereld die tegen 2025 hoofdzakelijk op hernieuwbare energie zal draaien, dankzij de inzet van duurzame biomassa uit afgedankte houtspaanders, wat 4% van de totale uitstoot van de Groep zal verminderen.
  • Op 27 oktober 2021 heeft de Raad van Bestuur van Solvay zijn goedkeuring gegeven aan de omschakeling, vanaf 2024, van de natriumcarbonaatfabriek in Dombasle (Frankrijk) naar hoofdzakelijk van afval afgeleide brandstoffen3, wat nog eens 2% van de totale uitstoot van de Groep zal verminderen.

Fase 2: 2030 tot 2040

 • Solvay zal de uitvoering van nieuwe energietransitieprojecten voor de Groep voortzetten met als doel de volledige neutraliteit te bereiken in alle activiteiten behalve Soda Ash.
  • Solvay zal de elektrificatie voor laag- tot gemiddeld energie-intensieve bedrijfseenheden verder uitbouwen en versnellen.
  • Solvay zal zich toeleggen op procesinnovaties en nieuwe energietechnologieën, met name voor emissie-intensieve bedrijfseenheden en vestigingen.

Fase 3: 2040 tot 2050

 • Het traject van Solvay gaat verder met de overblijvende natriumcarbonaatsites om neutraliteit te bereiken vóór 2050.
 • Solvay verwacht offsets te gebruiken voor een volume tot 10% (van het basisniveau in 2018), hoofdzakelijk via natuurcompensatieprogramma's die voldoen aan hoge duurzaamheidsnormen en in samenwerking met ngo's.

Investeringen

Solvay is van plan tot 1 miljard € te investeren om tegen 2040 koolstofneutraliteit te bereiken voor al zijn activiteiten met uitzondering van Soda Ash. Bijkomende investeringen van ongeveer € 1 miljard zijn geïdentificeerd voor Soda Ash om de weg te effenen naar volledige koolstofneutraliteit voor de Groep vóór 2050. Deze investeringen zullen gedeeltelijk ondersteund worden door een non-recourse financiering, waardoor Solvay ook kan blijven investeren in groei-initiatieven. Verdere studies over technologische innovatie zullen de toekomstige investeringsbehoeften na 2040 bepalen. De onderneming heeft ook haar interne koolstofprijs opgetrokken van €50 euro tot €100 euro per ton CO2, zodat toekomstige investeringen gericht zullen zijn op projecten met nulemissie. Solvay verwacht dat de investeringen een waardeverhogend effect zullen hebben en een rendement zullen opleveren dat veel hoger ligt dan de kapitaalkosten van de Groep. De investeringen worden geraamd op ongeveer 10% van de jaarlijkse capex.


Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

1 De plannen bestrijken alle scope 1- en scope 2-emissies die door Solvay’s wereldwijde activiteiten worden geproduceerd. Scope 1 omvat de directe emissies van bronnen in eigendom of onder beheer. Scope 2 omvat indirecte emissies door de opwekking van gekochte energie (bijv. elektriciteit, stoom, verwarming, koeling) die door het bedrijf wordt verbruikt.
2 Scope 3 omvat alle andere impact stroomopwaarts en stroomafwaarts in de waardeketen van de Groep.
3 Van afval afgeleide brandstof (Refuse-derived fuel - RDF) omvat niet-recycleerbaar afval (industrieel, commercieel en gemeentelijk) dat alleen thermisch kan worden gevaloriseerd.

 

Bijlage


Författare GlobeNewswire