Du är här

2017-08-28

Sonetel Aktiebolag: Bokslutskommuniké juli 2016 - juni 2017

Perioden i sammandrag

April - juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 6,6 (6,2) MSEK.
· Rörelseresultatet minskade till -1,9 (0,5) MSEK.
· Resultat före skatt uppgick till -1,9 (0,4) MSEK.
· Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till
-0,22 (0,23) kr.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,1 (0,8)
MSEK.

· Genomsnittligt antal anställda i koncernen 65 (46).
· Aktiva företag senaste 3 månader uppgick till 26 632 (22 529)
Juli 2016 - juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 25,6 (20,9) MSEK.
· Rörelseresultatet minskade till -3,7 (-0,2) MSEK.
· Resultat före skatt uppgick till -5,0 (-1,0) MSEK.
· Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till
-1,40 (-0,35) kr.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,7 (2,0)
MSEK.

· Soliditet uppgick vid periodens utgång till 77 (22) procent.
· Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 22,5 (0,4) MSEK.
· Genomsnittligt antal anställda i koncernen 54 (45).
· Aktiva företag senaste 3 månader uppgick till 26 632 (22 529)
VDs kommentarer

Det gångna året var omvälvande. Sonetel utsågs till Sveriges 8:e mest
snabbväxande tech-företag av Deloitte, tog in ca 33 MSEK i
finansiering och listades på Nasdaq First North i Stockholm.

Efter många års intensivt arbete - med synnerligen begränsade resurser - så föll slutligen alla pusselbitar på plats. Det gångna året var omvälvande. Sonetel utsågs till Sveriges 8:e mest snabbväxande tech-företag av Deloitte, tog in ca 33 MSEK i finansiering och listades på Nasdaq First North i Stockholm.

Den tillväxt på 2000% vi levererat under 4 års tid hade gjort oss till
den världsledande leverantören av internationella telefon-nummer med
global vidarekoppling för småföretag och gav oss en 8:e plats på
Deloittes svenska fast50-lista.

En strategi kring vidareutvecklingen av bolagets SaaS
(Software-as-a-Service) plattform utkristalliserades efter en lång
tids strategiarbete; Sonetel ska tillhandahålla en gratis mobil
kommunikationstjänst som hanterar inkommande text och röstsamtal till
små företag globalt - med AI-stöd.

Strategin ligger i linje med Bolagets ursprungliga "Freemium"-plan att
bli ett dagligt verktyg i händerna på otekniska småföretagare - med
målsättningen att få viral global spridning. Strategin bygger på att
en andel av användarna blir betalande kunder för att slippa
begränsningar i gratistjänsten.

Initialt så är målgruppen små företag med internationell verksamhet -
t.ex. små e-handelsbolag. Långsiktigt så är visionen att bli en de
facto standard för alla småföretag som omedelbart och gratis vill få
en professionell lösning för sin kundkommunikation.

Strategin föll i god jord och vår nyemission blev kraftigt
övertecknad.

Vi har nu det kapital vi behöver. Vi har ökat personalstyrkan,
utvärderat och kontrakterat en rad underleverantörer och är i full
färd med att implementera strategin.

Äventyret kan börja. Välkomna med på den fortsatta resan.

Stockholm 28 augusti 2017
Henrik Thomé
VD och grundare

Kommentarer till verksamheten

Verksamheten under året juli 2016 - juni 2017

Bolagets försäljning under räkenskapsåret uppgick till 25,8 MSEK
vilket kan jämföras med 20,9 MSEK föregående år.

Ökningen berodde framförallt på ett ökat antal aktiva användare.

Bolaget redovisade under räkenskapsåret en förlust före skatt på -5,0
MSEK vilket kan jämföras med -1,0 MSEK föregående år.

Den ökade förlusten berodde dels på tillkommande kostnader av
engångskaraktär innefattande räntekostnader på ca 0,8 MSEK i samband
med lösen av lån, kostnader för anslutning till Nasdaq First North
med 0,1 MSEK, rekryteringskostnader om ca 0,4 MSEK samt kostnader i
samband med kontorsflytt i Indien om ca 0,2 MSEK.

Därtill tillkom en ökning av löpande kostnader för Google
Adwords-annonsering med 1,5 MSEK (varav 0,3 MSEK i ersättning till
företaget som engagerats för att hantera annonseringen). Kostnad för
nyanställd marknadsföringspersonal i Sverige tillkom med med ca 0,2
MSEK. Ökad kostnad för ledning och styrelse tillkom med 0,6 MSEK samt
2,2 MSEK för ökade kostnader i Indien. Kostnader i Indien påverkar
moderbolagets resultat då dessa vidarefaktureras till moderbolaget.
Se även upplysningar under "Transaktioner med närstående".

En karantän infördes för telefonnummer som återlämnats från kunder så
att dessa nummer nu ligger på lager ett tag innan de åter erbjöds
till försäljning. Detta gjordes i syfte att förbättra kundupplevelsen
genom att minimera mängden ovälkomna samtal (ämnade till de forna
ägarna) till de nya nummerägarna. Denna förändring kostade 0,3 MSEK.

Antalet registrerade kundkonton uppgick vid periodens slut till 747
215 efter borträknande av konton som skapats av kunder via Bolagets
API. Det är en ökning med 141 833 jämfört med samma tid föregående
år.

Antalet historiskt betalande kunder (se Definitioner sid 17) uppgick
vid periodens slut till 103 127. Det är en ökning med 25 061 jämfört
med samma tid föregående år.

Antalet nya betalande kunder under räkenskapsåret var 24% högre än
antalet nya betalande kunder under föregående år.

Verksamheten under kvartalet april - juni 2017

Bolagets försäljning under kvartalet uppgick till 6,8 MSEK vilket kan
jämföras med 6,2 MSEK samma kvartal föregående år.

Ökningen berodde framförallt på ett ökat antal aktiva användare.

Ökningen dämpades av att ca 1,8% av telefonnummerabonnemangen övergick
till förbetalda 36-månadersabonnemang under perioden april-juni 2016
(långa abonnemang lanserades i april 2016) - vilket bidrog till en
kraftigt ökad intäkt under den perioden.

Vid ingången till perioden april-juni 2017 var ca 4% av samtliga
nummerabonnemang förbetalda 36-månadersabonnemang, vilket innebar att
4% mindre förnyelseintäkter mottogs under perioden. Sammantaget
innebar detta att tillväxten från apr-jun 2016 till apr-jun 2017
dämpades.

De första förnyelseintäkterna för 36-månadersabonnemang börjar komma
in först fr.o.m. april 2019 (3 år efter lanseringen av långa
abonnemang).

Bolaget redovisade under kvartalet en förlust före skatt på -1,9 MSEK
vilket kan jämföras med en vinst på 0,4 MSEK föregående år.

Den ökade förlusten berodde primärt på följande kostnadsökningar:

Kostnader för Google Adwords ökade med 0,5 MSEK varav ca 0,3 MSEK var
ersättning till den nyligen anlitade byrån för handhavandet av
annonseringen.

Kostnaden för ledning och styrelse i Sverige ökade med 0,3 MSEK.

Kostnaden för kundtjänsten i Indien ökade med 0,8 MSEK. 17% av den
ökade kostnaden består av dotterbolagets vinstpåslag i samband med
faktureringen till moderbolaget i enlighet med internationell praxis.

Antalet anställda i det Indiska dotterbolagets kundtjänst ökade från i
snitt 24 personer under Apr-Jun 2016 - till i snitt 34 personer
Apr-Jun 2017.

En första AI-utvecklare rekryterades till Bolagets nya AI-team i
Indien och Shailesh Kumar - AI-expert med erfarenhet från Google och
Microsoft - engagerades som mentor för det nya AI-teamet.

Det nya kontoret i Hyderabad Indien har ökat kostnaderna med ca 400
KSEK till ca 540 KSEK per kvartal inklusive vakter dygnet runt samt
servicepersonal.

Det nya kontoret är mer än dubbelt så stort som det gamla - för att
hantera den planerade tillväxten under det kommande året.
Standardhöjningen är därtill avsevärd - givet den mycket låga
standarden i det gamla kontoret, som därtill låg i ett område med
mycket dåligt rykte.

Kontorsbytet har varit mycket motivationshöjande för personalen och
förenklar även rekrytering av nya talanger.

Sammantaget innebär detta att den "premie" bolaget betalar för den
outnyttjade ytan (tills den nyttjas av nyanställda under det kommande
året) med all sannolikhet kan räknas hem tack vare minskad
personalomsättning och förbättrade rekryteringsmöjligheter.

Antalet nya betalande kunder under kvartalet var 16% högre än antalet
nya betalande kunder under samma kvartal föregående år.

Antalet aktiva företag under perioden april - juni 2017 uppgick till
26 632 vilket är en ökning med 4 103 jämfört med samma tid föregående
år. Dessa aktiva företag hade sammantaget 39 731 aktiva användare
(anställda anslutna till systemet) vilket är en ökning med 6 233
jämfört med samma tid föregående år.

En integration med Weebly (en Amerikansk tjänst för webbplatsbyggande,
med 40 miljoner användare) slutfördes. En "Sonetel app" gjordes
tillgänglig via Weeblys App Center i juni och möjliggör för Weeblys
kunder att köpa ett telefonnummer från Sonetel via Weeblys
gränssnitt.

Antalet nya användare som denna initiala integration genererat är
begränsat - i enlighet med de tidigare kommunicerade förväntningarna
- men representerar en viktig milstolpe inför den fortsatta
integrationen med Weebly och andra tjänsteplattformar.

Implementationen av den nya strategin kring bolagets SaaS plattform
inleddes under perioden;

Ett Europeiskt företag kontrakterades för att med en beprövad, skalbar
open-source plattform som grund skapa en komplett lösning för
Sonetels "Conversations" vilket blir en stomme i Sonetels framtida
Freemium-tjänst.

"Conversations" använder text-baserad chat mellan två eller flera
parter som en enhetlig bärare för all form av kommunikation som skall
erbjudas till Sonetels kunder; d.v.s. både för intern
textkommunikation mellan Sonetelanvändare och för småföretagets
kommunikation med sina kunder via den egna hemsidan, samt för
samtalsloggar, samtalsinspelningar, hantering av vanliga
telefonsamtal, IP-samtal, videosamtal, och konferenssamtal,
SMS-kommunikation, integration med Facebook, Twitter etc.

"Conversations" blir därmed fundamentet för Sonetels framtida
kundgränssnitt - och knyts ihop med Sonetels befintliga SaaS
plattform som därmed kommer att leverera många av de befintliga
tjänster "via" Conversations.

Målsättningen att hjälpa det lilla företaget att gratis hantera sin
inkommande kundkommunikation på ett professionellt sätt - med
AI-stöd.

Den totala kostnaden för utvecklingen av "Conversations" uppskattas
till ca 2 MSEK.

Efter en upphandling har dessutom ett annat Europeiskt bolag
kontrakterats för nyutvecklingen av Sonetels samtliga nya appar
(Iphone, Android samt Web-app) samt den "web widget" som skall
tillgängliggöra den nya funktionaliteten på Sonetelanvändarens egen
hemsida - för kommunikationen med deras kunder.

Dessa projekt utförs till ett totalt pris om ca 2,2 MSEK.

Båda projekten skall enligt leverantörerna slutföras innan
kalenderårets slut, men projektens omfattning innebär naturligtvis
risker för förseningar.

Projekten utförs i mindre steg - me...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.