Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Sonetel Aktiebolag: Kallelse till årsstämma i Sonetel AB (publ)

Aktieägarna i Sonetel AB (publ), org.nr. 556486-5847, ("Sonetel" eller
"Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 december 2019
kl. 14:00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Inregistrering till årsstämman kommer att påbörjas kl. 13:30.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta i årsstämma ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast onsdagen den 11 december 2019, och

· dels anmäla sig till Sonetel senast onsdagen den 11 december 2019.
Anmälan kan göras skriftligen via e-post till investors@sonetel.com,
eller per post till Sonetel AB (publ), Mailbox 647, 114 11,
Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 070 586 53 08. Vid
anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer.
Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden anmäler dessa på
samma vis. Om aktieägare ska ha ställföreträdare vid stämman ska
anmälan åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i
enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets
förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. Läs mer om
Sonetels behandling av personuppgifter i Bolagets integritetspolicy
som finns tillgänglig på Bolagets webbplats.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att få utöva rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara
verkställd senast onsdagen den 11 december 2019.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig
undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas
av juridisk person ska fullmakten undertecknas av behörig
firmatecknare samt bifogas kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Kopia på
fullmakten samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling ska i god tid före stämman insändas per post till
Bolaget till ovan angiven adress. Fullmakten i original ska även
uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda
ner på Bolagets webbplats www.sonetel.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisning och koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b. om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen; och

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse och av revisor.
10. Principer för tillsättande av valberedning.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

12. Stämmans avslutande.
BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Valberedningens förslag (punkt 1, 8, 9 och 10)

Valberedningen i Sonetel har utgjorts av Mats Sommarström (Swedish
General Consulting AB), Peter Montgomery (eget innehav) och Tim
Hansen (eget innehav). Ordförande i valberedningen har varit Mats
Sommarström.

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Mats Sommarström föreslås till ordförande vid stämman.

Punkt 8 - Förslag avseende arvode till styrelsen och revisorerna

Styrelsens arvode föreslås fördelas enligt följande. Arvode för
ordförande ska uppgå till 240 000 kronor samt arvode för övriga
ledamöter ska uppgå till 70 000 kronor per ledamot som inte är
anställd i Bolaget.

Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå med belopp enligt
löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 9 - Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5-6 ledamöter utan
suppleanter. Rekryteringsprocessen pågår alltjämt och namnen på de
föreslagna ledamöterna kommer att presenteras i ett separat
pressmeddelande senast en vecka före bolagsstämman.

Mats Sommarström föreslås omväljas som styrelseordförande.

Till revisionsbolag föreslås MAZARS SET AB.

Punkt 10 - Principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att utse en
valberedning inför årsstämman 2020.

Valberedningen ska bestå av personer utsedda av de tre röstmässigt
största aktieägarna per den sista bankdagen i mars respektive år. Det
föreslås att årsstämman beslutar att ge mandat till styrelsens
ordförande att årligen kontakta de tre röstmässigt största
aktieägarna, som vardera utser en representant till valberedningen
för tiden intill nästa årsstämma har hållits eller vid behov intill
dess ny valberedning har utsetts. Vid bedömningen av vilka som utgör
de tre till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses
utgöra en ägare om de ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet.
Valberedningens ordförande ska utses av valberedningen. Om någon av
de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt
att utse en representant till valberedningen, övergår rätten till den
fjärde röstmässigt största aktieägaren osv. Fler än tre ytterligare
ägare behöver inte kontaktas. Om valberedningen trots detta inte
består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse
tillräckligt antal ledamöter. När aktieägare kontaktas med förfrågan
om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelseordföranden
uppställa erforderliga ordningsregler, såsom senaste svarsdag etc. Om
en ledamot lämnar valberedningen i förtid ska, om så bedöms
erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den
avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de
tre röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör
denna grupp. Nämnda personer ska utses med beaktande av att en
majoritet av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i
förhållande till Bolaget och bolagsledningen. I övrigt ska för
valberedning gälla det som från tid till annan gäller enligt Svensk
kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära
arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med
valberedningens arbete ska erläggas av Bolaget. Senast sex månader
innan årsstämman ska namnen på ledamöterna i valberedningen
offentliggöras på Bolagets webbplats.

Styrelsens förslag (punkt 7b och 11)

Punkt 7b - Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att disponera över
Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i
årsredovisningen innebärande att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2018/2019.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman ska fatta beslut om att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler i Bolaget. Bemyndigandet utan aktieägarnas
företrädesrätt ska innefatta rätt att besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler mot betalning med
apportegendom, mot betalning med likvida medel (kontantemission),
eller vid finansiering av förvärv av företag, del av företag eller
verksamheter. Bemyndigandet ska vara begränsat till att sammanlagt
omfatta emission av aktier, inklusive aktier som kan tillkomma genom
utnyttjande av teckningsoptioner och vid utbyte av konvertibler,
motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående
aktier vid tidpunkten för årsstämman. Anledningen till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra flexibilitet i Bolagets
likviditetsplanering och kunna agera snabbt vid likviditetsbehov och
då tidsbegränsade tillväxtmöjligheter uppstår. Emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler ska, vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, ske
på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta att styrelsen,
eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre
justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband
med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear eller på grund
av andra formella krav.

Aktieägare, som tillsammans representerar mer än 32,1 procent av
rösterna för samtliga aktier i Bolaget, har underrättat Bolaget att
man stödjer det fullständiga förslaget under punkten 11.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan
erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två
tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden
som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid datumet för denna
kallelse är 4 022 511. Endast ett aktieslag finns och Bolaget har
inget innehav av egna aktier. Uppgifterna avser förhållandet vid
kallelsens utfärdande.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens och
valberedningens fullständiga förslag till beslut samt övriga
handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas
tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.sonetel.com,
senast tre veckor före stämman, och kommer att skickas till
aktieägare efter begäran till investors@sonetel.com med angivande av
postadress eller e-postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer
även att framläggas på stämman.

*****
Stockholm, november 2019

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.