Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-17

Sonetel Aktiebolag: Kommuniké från Årsstämma 2019 i Sonetel AB (publ)

Sonetel AB (publ) höll onsdagen den 17 december 2019 årsstämma på
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16,
Stockholm. Ordförande för årsstämman var Mats Sommarström. Följande
huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget.

Årsstämman godkände att disponera över bolagets resultat i enlighet
med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018/2019.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018/2019.

Styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Mats Sommarström,
Henrik Thomé, Jari Koister, Anders Borg samt Daniel Hasselberg.

Årsstämman beslutade om nyval av styrelseledamoten Peter Montgomery.
Styrelsen omfattar således sex styrelseledamöter och noll
styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att till bolagets revisor välja Mazars Set som
revisionsbolag.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode för tiden fram till och med
nästa årsstämma ska utgå med 240 000 kr till styrelseordförande samt
70 000 kr till ledamot som inte är anställd i bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode till Bolagets revisor skall utgå med
belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Årsstämman beslutade att valberedning inför årsstämman 2019 skall
tillsättas i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman ska fatta beslut om att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler i Bolaget. Bemyndigandet utan aktieägarnas
företrädesrätt ska innefatta rätt att besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler mot betalning med
apportegendom, mot betalning med likvida medel (kontantemission),
eller vid finansiering av förvärv av företag, del av företag eller
verksamheter. Bemyndigandet ska vara begränsat till att sammanlagt
omfatta emission av aktier, inklusive aktier som kan tillkomma genom
utnyttjande av teckningsoptioner och vid utbyte av konvertibler,
motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående
aktier vid tidpunkten för årsstämman. Anledningen till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra flexibilitet i Bolagets
likviditetsplanering och kunna agera snabbt vid likviditetsbehov och
då tidsbegränsade tillväxtmöjligheter uppstår. Emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler ska, vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, ske
på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta att styrelsen,
eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre
justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband
med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear eller på grund
av andra formella krav.

Aktieägare, som tillsammans representerar mer än 32,1 procent av
rösterna för samtliga aktier i Bolaget, har underrättat Bolaget att
man stödjer det fullständiga förslaget under punkten 11.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan
erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två
tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en
Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har
hittills över 150 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen
av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien.
Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North
Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser
(e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sonetel-aktiebolag/r/kommunike-fran-arsstamma...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.