Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-31

Sonetel Aktiebolag: Sonetel Kvartalsredogörelse Q1 (jul-sep)

Perioden i sammandrag

Juli - September 2017

Nettoomsättningen uppgick till 6,2 (6,1) MSEK.

Rörelseresultatet minskade till -2,2 (-0,1) MSEK.

Resultat före skatt uppgick till -2,3 (-0,2) MSEK.

Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till
-0,44 (-0,07) kr.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,1 (1,0) MSEK.

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 78 (21) procent.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 15,4 (0,2) MSEK.

Genomsnittligt antal anställda i koncernen 66 (45).

Aktiva företag senaste 3 månader uppgick till 27 797 (23 482).

VDs kommentarer

Årets första kvartal har präglats av de stora satsningarna på
utvecklingen av den nya SaaS-tjänsten med gratis AI-assisterad
kundtjänst för småbolag globalt.

En god regel i samband med all form av mjukvaruutveckling brukar vara
att multiplicera alla tidsuppskattningar från utvecklingsavdelningen
med ? (Pi) för att komma närmare verkligheten.

Än så länge så har den regeln kommit på skam.

Det omfattande utvecklingsarbetet med att ta fram nya appar för
iPhone, Android och webb - samt arbetet med de fler än 60
"backend"-projekt som gemensamt ska leverera en kaskad av ny
funktionalitet till apparna - löper oväntat friktionsfritt och enligt
plan.

Den absoluta majoriteten av utvecklingsarbetet är utlagt på externa
leverantörer - men definitionen av vad som ska göras, samt
defintionen av kundupplevelsen och koordineringen styrs av Sonetel.

Utrullningen av de nya tjänsterna - som är den mest omfattande i
Sonetels historia - påbörjas inom kort och beskrivs mer ingående
senare i denna redogörelse.

I väntan på att de nya apparna och nya SaaS-tjänsten ska bli klara för
lansering så är det den befintliga verksamheten med försäljning av
internationella telefonnummer som står för intäkterna. Antalet aktiva
användare av denna tjänst har ökat med +18% men intäktsökningen har
varit mer blygsam.

Det beror delvis på att dollarn har gått ner och att kunder i högre
grad övergått till rabatterade längre abonnemang som ger mindre
intäkt per nummer - men även att utfallet från det arbete som utförts
av en byrå kring vår Adwordsannonseringen har gett lägre effekt än
väntat.

Vår långsiktiga tillväxtpotential är visserligen knuten till den nya
affärsmodellen och inte till nummerförsäljningen, men kortsiktigt är
det ändå viktigt att vi maximerar tillväxten i den befintliga
verksamheten. Vi kommer därför att i närtid genomföra ett antal
satsningar i syfte att stimulera tillväxten.

Stockholm 31 oktober 2017
Henrik Thomé
VD och grundare

Kommentarer till verksamheten

Verksamheten under perioden

Bolagets försäljning under kvartalet uppgick till 6,2 MSEK vilket kan
jämföras med 6,1 MSEK samma kvartal föregående år. En ökning med +2%.

Faktorer som påverkade

Dollarkursen (USD) gentemot kronan (SEK) var -6% lägre under perioden
jämfört med samma period föregående år. Eftersom 63% av bolagets
intäkter mottas i USD innebar detta en negativ effekt i SEK
motsvarande ca -4%.

Antalet nya betalande kunder under kvartalet var +8% högre än antalet
nya betalande kunder under samma kvartal föregående år.

Det arbete som utförts av en extern byrå vad gäller vidareutvecklingen
och effektiviseringen av bolagets adwordsannonsering gav mindre
effekt på antalet nya betalande kunder än väntat, vilket gjorde att
samarbetet med byrån nu avslutats.

Den initiala, basala integrationen med Weebly (som endast tillåter köp
av telefonnummer från Sonetel via Weeblys kundgränssnitt) gav
fortsatt blygsamma resultat även under denna period - i enlighet med
vad som kommunicerats tidigare.

Någon större effekt från Weebly-integrationen kan inte väntas förrän
dess att den nya "Widget" - som ger tillgång till bolagets nya tjänst
"gratis AI-assisterad kundtjänst" - lagts till i
Weebly-integrationen.

Antalet telefonabonnemang i kundkonton som hade ett positivt förbetalt
saldo (vilket krävs för att samtal skall fungera) var vid periodens
utgång +15% högre än vid utgången av samma period föregående år.

Internationella telefonabonnemang står för ca 68% av bolagets
intäkter.

Andelen av telefonnummerabonnemangen som var förbetalda 1-års eller
3-års-abonnemang var under perioden 16%. Detta innebar en kraftig
ökning från samma period föregående år då andelen endast var 6%.
Övriga abonnemang var månadsabonne-mang.

Eftersom de längre abonnemangen är kraftigt rabatterade innebar den
ökade andelen långa abonnemang att snittintäkten per telefonnummer
sjönk.

Sammantaget så var snittintäkten per telefonnummerabonnemang under
perioden -ca 10% lägre än under samma period föregående år vilket gav
en negativ effekt med ca -7% jämfört med samma period föregående år.

Antalet Premium-abonnemang var vid periodens utgång +40% högre än vid
utgången av samma period föregående år.

Premium är en tilläggstjänst som bl.a. ger kunden gratis eller
rabatterade telefonsamtal. Tjänsten står för ca 12% äv intäkterna.

Ökade kostnader

Bolaget redovisade under kvartalet en förlust före skatt på -2,3 MSEK
vilket kan jämföras med -0,2 MSEK under samma period föregående år.

Den ökade förlusten berodde primärt på följande faktorer:

Marknadsföringskostnaderna ökade med ca 0,7 MSEK jämfört med samma
period föregående år. 0,4 MSEK av dessa marknadsföringskostnader var
tillfälliga och upphörde före periodens utgång.

Den indiska organisationen har växt från 44 till 64 personer. Den
andel av ökningen som berör kundtjänst och underhåll har lett till
ökade kostnader med ca 0,5 MSEK varav ca 0,1 MSEK är påslag i samband
med internfaktureringen.

Dotterbolaget fann vid revision av räkenskapsåret april 2016 - mars
2017 att vissa kostnadsposter inte omfattats av det påslag om 20% som
skall utgå vid fakturering till moderbolaget för undvikande av
problem med de indiska skattemyndigheterna. En extra faktura
utställdes därmed nyligen från dotterbolaget för att korrigera detta
vilket belastar periodens resultat med -0,3 MSEK.

Kostnader för förvaltning och administration ökade med 0,3 MSEK
jämfört med samma period föregående år p.g.a. de högre krav som
ställs på ett noterat bolag.

Kostnader för styrelse och VD ökade med 0,2 MSEK.

Investeringar

Bolaget gjorde under perioden stora investeringar i utvecklingen av
den nya SaaS tjänsten "Gratis AI-assisterad kundtjänst för
småföretag";

1,3 MSEK investerades i utveckling av nya appar för iPhone, Android
och webb. Projektet utförs av ett bolag i Polen inom ramen för ett
fastprisåtagande.

0,9 MSEK investerades i serverfunktionen som skall möjliggöra
"Conversations" - vilket blir den centrala infrastrukturen för
kundernas kommunikation i de nya apparna. Projektet utförs av ett
engelskt bolag och har hittills löpt enligt plan med goda resultat.

Aktivering av kostnader för utvecklingarbete utfört i det indiska
dotterbolaget ökade med 0,9 MSEK varav 0,1 MSEK är påslag i den
interna faktureringen.

Aktiva användare

Antalet aktiva företag under perioden juli - september 2017 uppgick
till 27 797 vilket är en ökning med +18% jämfört med samma tid
föregående år.

Dessa aktiva företag hade sammantaget 41 403 aktiva användare
(anställda anslutna till systemet) vilket är en ökning med +19%
jämfört med samma tid föregående år.

Ny tjänst lanserad

Bolaget lanserade under perioden funktionen "Gratis Samtalsinspelning"
i syfte att göra bolagets tjänster för internationella telefonnummer
och samtal mer attraktiva.

Customer Success Group

I syfte att göra den indiska kundtjänstorganisationen mer
säljorienterad har en "Customer Success Group" etablerats i Indien
under ledning av en senior medarbetare.

Gruppen experimenterar med olika metoder kring "onboarding" och
"retention" för att hitta de rutiner och arbetssätt som leder till
maximal försäljning.

Flytt till Amazon Web Services

Bolagets drift flyttades i slutet av perioden från de egna servrarna i
Holland och USA till hyrd kapacitet hos AWS (Amazon Web Services).
Flytten hade planerats ett år och kunde genomföras utan några
allvarliga driftstörningar - även om många kringtjänster drabbades
av tillfälliga problem.

Flytten till AWS har till syfte att öka bolagets möjligheter till
snabb expansion av kapacitet, samtidigt som bolaget nu slipper
ansvaret för den fysiska hårdvaran.

Kostnaden för driften är i princip densamma hos AWS som i den gamla
driftanläggningen.

En ny komplett driftanläggning kan nu med en knapptryckning "skapas"
på några minuter i valfri världsdel.

Search Engine Optimization

Bolaget anlitade under perioden en extern byrå som genomförde en
analys kring bolagets potential med SEO ("Search Engine
Optimization").

Med "SEO" menas arbete som utförs för att få bolagets webbsidor att
visas högre upp i sökresultat hos sökmotorer - i syfte att få fler
besökare till hemsidan och därmed öka försäljningen utan att behöva
betala för annonser.

Analysen visade som väntat att bolaget underpresterar vad gäller SEO i
jämförelse med konkurrenter - samt att det finns en stor och
realiserbar potential.

Verksamheten efter perioden

Antalet anställda har ökat från 65 till 69 genom anställningar i det
indiska dotterbolaget.

Marknadskommunikation

Bolaget är i slutförhandlingar med en ny byrå för hantering av
bolagets Adwordsannonsering.

Kunderna har via nyhetsbrev informerats om den nya gratisfunktionen
"Gratis samtalsinspelning" vilket lett till en fortsatt kraftig
ökning i användandet av samtalsinspelning.

Utveckling av ny SaaS tjänst

Arbetet med utvecklingen av den nya SaaS-tjänsten "Gratis
AI-assisterad kundtjänst för små företag" har fortsatt med hög
intensitet.

Arbetet med Milstolpe 2 för de nya apparna - med fokus på
internkommunikation med videosamtal, gruppchat och notifieringar
närmar sig ett slutförande.

Fokus övergår nu till Milstolpe 3 som inkluderar den helt nya gratis
kundtjänstfunktionen.

Milstolpen inkluderar även framtagningen av den "Web widget" som
Sonetels kund kan installera gratis på den egna hemsidan.

Widgeten möjliggör gratis text- och röstkommunikation med besökare på
hemsidan.

Milstolpe 4 inkluderar bl.a. tillägg av SMS samt integration med
Facebook och Twitter.

Milstolpe 5 inkluderar integrationen med Sonetels befintliga
telefonisystem, AI samt kvarvarande konfigurationsfunktioner från
Sonetels befintliga kundportal.

Affärsmodellen för den nya SaaS-tjänsten bygger på "Freemium" varvid
kunden får huvuddelen...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.