Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-12

Sotkamo Silver: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015, SAMMANDRAG

FJ?RDE KVARTALET (3 m?nader; oktober ? december)

* Kvartalets resultat uppgick till ? 5 160 kSEK (- 360) och resultat per
aktie till -0,25 SEK (-0,02).
* ?vriga int?kter uppgick till 177 kSEK (449).
* Investeringarna under oktober - december 2015 uppgick till 963 kSEK (3 055)
* Bolaget erh?ll f?rb?ttrade villkor f?r ett l?nel?fte fr?n Tekes avseende
projekteringstid och tidtabell.
* Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy (h?danefter ?Taaleri?) tecknade
konvertibler i Bolaget f?r 14,1 MSEK (f?r vilket l?n pantf?rskrivning i
mark om 3 mEUR l?mnats som s?kerhet) samt har l?mnat garanti om 3 mEUR
inf?r en eventuellt kommande nyemission.
* Arttu Ohtonen uts?gs till ny vd f?r det finska dotterbolaget.

DEN AKTUELLA DEL?RSPERIODEN (12 m?nader; januari ? december)

* ?rets resultat uppgick till -11 660 kSEK (-5 407) och resultat per aktie
uppgick till -0,56 SEK (-0,28).
* ?vriga int?kter uppgick till 623 kSEK (1 046).
* Likvida medel uppgick per 2015-12-31 till 12 741 kSEK (21 339).
* Eget kapital uppgick per bokslutsdagen till 124 757 kSEK (136 561) vilket
motsvarar 6,04 SEK (6,62) per aktie.
* Investeringarna under ?ret uppgick till 15 589 kSEK (10 101).
* H?ga silver- och guldhalter hittades vid borrning i Silvergruvans
djupf?rl?ngning.
* Senaste prospekteringsresultat pekar p? utm?rkta prospekteringsm?l i Mo i
Rana-omr?det i Norge.
* Sotkamo Silver f?rv?rvade Blaikengruvans anrikningsverk.
* Ett l?nel?fte om 85 miljoner SEK erh?lls fr?n
Innovationsfinansieringsverket Tekes.
* Tester bekr?ftade malmsorterarens effektivitet vid Silvergruvan.

H?NDELSER EFTER PERIODENS UTG?NG

* Finansierings- och leveransavtalet med ABB Oy Finland f?rl?ngdes
ytterligare 1 ?r.
* Silverhalten i mineralreserverna har ?kat med 22 % i Silvergruvan

Rapporten ?r uppr?ttad baserat p? antagande om fortsatt drift, trots att det
finns v?sentliga os?kerhetsfaktorer som kan leda till tvivel avseende
f?retagets f?rm?ga att forts?tta verksamheten. D? bolaget ?r ett
utvecklingsbolag, sk ?junior mining bolag? har det ingen oms?ttning baserad
p? gruvverksamhet och det finns ett antal os?kerhetsfaktorer kring bolagets
finansiering.

J?mf?relsesiffror avser motsvarande period f?reg?ende ?r f?r resultat- och
kassafl?desposter och 31 december 2014 f?r balansr?kningsposter. Alla belopp
?r i kSEK d?r inget annat anges och d? alla belopp ?r avrundade kan
avrundningsdifferenser f?rekomma.

F?retagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och
finns tillg?ngliga p? bolagets hemsida www.silver.fi.

VD HAR ORDET

Under ?r 2015 var silverprisets utveckling lovande fram till maj m?nad. Jag
s?g positivt p? situationen och Sotkamo Silver f?rberedde sig p? att
genomf?ra en slutlig gruvfinansiering under sommaren. Tyv?rr v?nde
?delmetallmarknaden under maj och d?rmed ?ven silvermarknaden. Silverpriset
b?rjade falla ner mot 14 USD/uns-niv?n och har legat d?r sedan dess. ?r 2015
var det l?gsta silverpriset 13,82 $/uns. Detta orsakade en mycket l?g
internationell och nordisk investeringsvilja f?r gruvprojekt. Samtidigt
f?rst?rktes dock dollarn mot euron och den svenska kronan. Detta mildrade
priss?nkningens effekt n?got.

I denna situation vidtog vi ?tg?rder f?r att svara p? ?ndrade
marknadsf?ruts?ttningar.

Vi k?pte Blaikenverket och f?rv?rvet ber?knas minska Silvergruveprojektets
totala kapitalbehov med ca 65 miljoner SEK (7 m?). F?r att f?rb?ttra
Silvergruveprojektets tekniska f?ruts?ttningar besl?t vi att utveckla
anrikningsteknik och genomf?randekonceptet genom att bl.a. utnyttja
malmsortering, industriellt internet och nya produktionsmetoder f?r
framtidens gruva.

Vi har genomf?rt tekniska tester f?r att ?ka malmkvalitet och metallhalter i
matningen vid anrikningsverket med malmsortering och d?rmed ?kat den
genomsnittliga silverhalten med 22 % i inmatningen till anrikningsverket.
Detta f?rb?ttrar projektets l?nsamhet ytterligare. En uppdatering av
feasibility-studien med ekonomiska resultat kommer att publiceras under
v?ren.

F?r att f?rbereda oss ytterligare har vi ?ven s?krat en del av finansieringen
genom ett 9,4 miljoner euros l?nel?fte fr?n TEKES, 5 miljoner euro i ABB
finansiering samt 3 miljoner euro och emissionsgaranti fr?n Taaleri. Dessa ?r
mycket viktiga steg vid den slutliga finansieringen av Silvergruveprojektet.

M?nga andra mindre gruvbolag p? marknaden har under ?ret varit passiva och
f?rs?kt ?verleva, medan vi har varit aktiva. Med genomf?rda ?tg?rder har vi
lyckats svara p? de krav som den nya niv?n p? silverpriset st?ller p?
projektet. D?rmed kan vi positivt p?verka marknadens investeringsvilja n?r
det slutliga investeringspaketet s?tts ihop. Det ?r ocks? uppenbart att
dagens marknadssituation ?r en stor m?jlighet, ty n?r marknaden v?nder kommer
vi vara v?l f?rberedda att utnyttja detta.

Jag vill passa p? att tacka v?ra aktie?gare som har st?tt v?r verksamhet med
finansiering s? att vi har kunnat utveckla projektet. Vill ocks? tacka mina
medarbetare och konsulter som har arbetat intensivt s? att vi har kunnat
svara p? marknadens senaste krav med de steg vi har tagit under 2015.

Timo Lindborg

?VRIG INFORMATION

Kommande finansiell information

Sotkamo Silver kommer att ge ekonomisk information vid f?ljande tillf?llen:

* ?rsst?mma h?lls den 17 mars 2016 klockan 10,00 p? Radison Blu Strand
Hotell, Nybrokajen 9 Stockholm.
* ?rsredovisning h?lls tillg?nglig p? Bolagets hemsida fr.o.m. den 25
februari 2016.
* Del?rsrapport f?r perioden januari - mars publiceras den 25 maj 2016.
* Del?rsrapport f?r perioden januari - juni publiceras den 24 augusti 2016.
* Del?rsrapport f?r perioden januari - september publiceras den 16 november
2016.
* Bokslutskommunik? f?r 2016 publiceras 15 februari 2017.
* ?rsst?mma h?lls den 23 mars 2017.

Aktiedata

Aktiekapitalet uppgick till SEK 141 596 341,47. Kvotv?rdet var 6,86 kr.
Antalet aktier registrerade av Bolagsverket var 20 643 198

En fullst?ndig Bokslutskommunik? p? svenska kan h?mtas fr?n:

http://www.silver.fi/sivu/se/delarsrapporter/

Detta pressmeddelande inneh?ller s?dan information som Sotkamo Silver AB
(publ) ska offentligg?ra enligt lagen om v?rdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument.

De officiella b?rsmeddelandena ges p? svenska och det kan finnas mindre
skillnader i de ?versatta versionerna.

Stockholm den 12 februari 2016.

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

F?r ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920. L?s mer
om Sotkamo Silver p? www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som aff?rsid? att utveckla och utvinna metallfyndigheter i
Norden. Verksamheten bedrivs med l?ngt tagna h?nsyn till m?nniskor och milj?.
Sotkamo Silver ?ger via dotterf?retag mineralfyndigheter inneh?llande silver
och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt ?r Silvergruveprojektet i Sotkamo
kommun.

Sotkamo Silver till?mpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler
f?r publika gruvoch prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa
mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101
koderna. Sotkamo Silver till?mpar International Financial Reporting Standards
IFRS, s?som de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod ?r SOSI p? NGM Equity och SOSI1 p? NASDAQ OMX
Helsinki. ISINnummer f?r Sotkamo Silver ABs aktier ?r SE0001057910.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.