Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-12

Sotkamo Silver: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015, SAMMANDRAG

FJÄRDE KVARTALET (3 månader; oktober – december)

* Kvartalets resultat uppgick till – 5 160 kSEK (- 360) och resultat per
aktie till -0,25 SEK (-0,02).
* Övriga intäkter uppgick till 177 kSEK (449).
* Investeringarna under oktober - december 2015 uppgick till 963 kSEK (3 055)
* Bolaget erhöll förbättrade villkor för ett lånelöfte från Tekes avseende
projekteringstid och tidtabell.
* Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy (hädanefter ”Taaleri”) tecknade
konvertibler i Bolaget för 14,1 MSEK (för vilket lån pantförskrivning i
mark om 3 mEUR lämnats som säkerhet) samt har lämnat garanti om 3 mEUR
inför en eventuellt kommande nyemission.
* Arttu Ohtonen utsågs till ny vd för det finska dotterbolaget.

DEN AKTUELLA DELÅRSPERIODEN (12 månader; januari – december)

* Årets resultat uppgick till -11 660 kSEK (-5 407) och resultat per aktie
uppgick till -0,56 SEK (-0,28).
* Övriga intäkter uppgick till 623 kSEK (1 046).
* Likvida medel uppgick per 2015-12-31 till 12 741 kSEK (21 339).
* Eget kapital uppgick per bokslutsdagen till 124 757 kSEK (136 561) vilket
motsvarar 6,04 SEK (6,62) per aktie.
* Investeringarna under året uppgick till 15 589 kSEK (10 101).
* Höga silver- och guldhalter hittades vid borrning i Silvergruvans
djupförlängning.
* Senaste prospekteringsresultat pekar på utmärkta prospekteringsmål i Mo i
Rana-området i Norge.
* Sotkamo Silver förvärvade Blaikengruvans anrikningsverk.
* Ett lånelöfte om 85 miljoner SEK erhölls från
Innovationsfinansieringsverket Tekes.
* Tester bekräftade malmsorterarens effektivitet vid Silvergruvan.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

* Finansierings- och leveransavtalet med ABB Oy Finland förlängdes
ytterligare 1 år.
* Silverhalten i mineralreserverna har ökat med 22 % i Silvergruvan

Rapporten är upprättad baserat på antagande om fortsatt drift, trots att det
finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till tvivel avseende
företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Då bolaget är ett
utvecklingsbolag, sk ”junior mining bolag” har det ingen omsättning baserad
på gruvverksamhet och det finns ett antal osäkerhetsfaktorer kring bolagets
finansiering.

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat- och
kassaflödesposter och 31 december 2014 för balansräkningsposter. Alla belopp
är i kSEK där inget annat anges och då alla belopp är avrundade kan
avrundningsdifferenser förekomma.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och
finns tillgängliga på bolagets hemsida www.silver.fi.

VD HAR ORDET

Under år 2015 var silverprisets utveckling lovande fram till maj månad. Jag
såg positivt på situationen och Sotkamo Silver förberedde sig på att
genomföra en slutlig gruvfinansiering under sommaren. Tyvärr vände
ädelmetallmarknaden under maj och därmed även silvermarknaden. Silverpriset
började falla ner mot 14 USD/uns-nivån och har legat där sedan dess. År 2015
var det lägsta silverpriset 13,82 $/uns. Detta orsakade en mycket låg
internationell och nordisk investeringsvilja för gruvprojekt. Samtidigt
förstärktes dock dollarn mot euron och den svenska kronan. Detta mildrade
prissänkningens effekt något.

I denna situation vidtog vi åtgärder för att svara på ändrade
marknadsförutsättningar.

Vi köpte Blaikenverket och förvärvet beräknas minska Silvergruveprojektets
totala kapitalbehov med ca 65 miljoner SEK (7 m€). För att förbättra
Silvergruveprojektets tekniska förutsättningar beslöt vi att utveckla
anrikningsteknik och genomförandekonceptet genom att bl.a. utnyttja
malmsortering, industriellt internet och nya produktionsmetoder för
framtidens gruva.

Vi har genomfört tekniska tester för att öka malmkvalitet och metallhalter i
matningen vid anrikningsverket med malmsortering och därmed ökat den
genomsnittliga silverhalten med 22 % i inmatningen till anrikningsverket.
Detta förbättrar projektets lönsamhet ytterligare. En uppdatering av
feasibility-studien med ekonomiska resultat kommer att publiceras under
våren.

För att förbereda oss ytterligare har vi även säkrat en del av finansieringen
genom ett 9,4 miljoner euros lånelöfte från TEKES, 5 miljoner euro i ABB
finansiering samt 3 miljoner euro och emissionsgaranti från Taaleri. Dessa är
mycket viktiga steg vid den slutliga finansieringen av Silvergruveprojektet.

Många andra mindre gruvbolag på marknaden har under året varit passiva och
försökt överleva, medan vi har varit aktiva. Med genomförda åtgärder har vi
lyckats svara på de krav som den nya nivån på silverpriset ställer på
projektet. Därmed kan vi positivt påverka marknadens investeringsvilja när
det slutliga investeringspaketet sätts ihop. Det är också uppenbart att
dagens marknadssituation är en stor möjlighet, ty när marknaden vänder kommer
vi vara väl förberedda att utnyttja detta.

Jag vill passa på att tacka våra aktieägare som har stött vår verksamhet med
finansiering så att vi har kunnat utveckla projektet. Vill också tacka mina
medarbetare och konsulter som har arbetat intensivt så att vi har kunnat
svara på marknadens senaste krav med de steg vi har tagit under 2015.

Timo Lindborg

ÖVRIG INFORMATION

Kommande finansiell information

Sotkamo Silver kommer att ge ekonomisk information vid följande tillfällen:

* Årsstämma hålls den 17 mars 2016 klockan 10,00 på Radison Blu Strand
Hotell, Nybrokajen 9 Stockholm.
* Årsredovisning hålls tillgänglig på Bolagets hemsida fr.o.m. den 25
februari 2016.
* Delårsrapport för perioden januari - mars publiceras den 25 maj 2016.
* Delårsrapport för perioden januari - juni publiceras den 24 augusti 2016.
* Delårsrapport för perioden januari - september publiceras den 16 november
2016.
* Bokslutskommuniké för 2016 publiceras 15 februari 2017.
* Årsstämma hålls den 23 mars 2017.

Aktiedata

Aktiekapitalet uppgick till SEK 141 596 341,47. Kvotvärdet var 6,86 kr.
Antalet aktier registrerade av Bolagsverket var 20 643 198

En fullständig Bokslutskommuniké på svenska kan hämtas från:

http://www.silver.fi/sivu/se/delarsrapporter/

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre
skillnader i de översatta versionerna.

Stockholm den 12 februari 2016.

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920. Läs mer
om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i
Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö.
Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver
och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo
kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler
för publika gruvoch prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa
mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101
koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards
IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ OMX
Helsinki. ISINnummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.