Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-09

Sotkamo Silver: I DAG ÄR DEN SISTA DAGEN FÖR HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER PÅ NGM EQUITY, STOCKHOLM.

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland
eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande
skulle vara olaglig.

I dag den sista dagen för handeln med teckningsrätter på NGM Equity,
Stockholm, Sverige.

Viktiga datum:

* Handel med teckningsrätter på NGM Equity: 31 mars 2014 – 9 april 2014
* Teckningsperiod för aktier: 31 mars - 14 april 2014 (kontoförande institut
och förvaltare kan av praktiska skäl utfärda en deadline för
anmälan/uppdrag för teckning som är före teckningsperiodens utgång)
* Teckningskursen för aktien är 6 SEK per aktie, alternativt, vid teckning
med stöd av teckningsrätter registrerade hos Euroclear Finland, 0,68 EUR
per aktie.
* Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på NGM Equity: 31 mars 2014 till
dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket.
* Handel med interimsaktier på NASDAQ OMX Helsinki: 31 mars 2014 till dess
att emissionen har registrerats av Bolagsverket.

För att förhindra förlust av eventuellt värde på teckningsrätterna måste dessa
antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 14 april 2014 eller
säljas senast den 9 april 2014.

Styrelsen för Sotkamo Silver AB (publ) (”Sotkamo Silver” eller ”Bolaget”) har
upprättat ett prospekt avseende nyemission samt upptagande till handel,
vilket nu har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet har
också passporteras till Finland.

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsidawww.silver.fi. Det tryckta
prospektet kommer under teckningsperioden att kunna erhållas kostnadsfritt
från Sotkamo Silver, telefon +46 (0) 708 666 799, e-mail:
agnetha.pernerklint@silver.fi. Frågor om teckning och betalning i Sverige
besvaras av emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission AB tfn: +46 (0)8 684 05
800. Frågor om teckning och betalning i Finland besvaras av
emissionsinstitutet FIM Bank Ltd tfn: +358 (0)9 6134 6250.

Stockholm Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare i samband med
nyemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i
Sotkamo Silver. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Sotkamo
Silver kommer endast att ske genom det prospekt som Sotkamo har
offentliggjorts den 27 mars 2014.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller
publiceras i eller distribueras till eller inom USA, Kanada, Japan,
Australien eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt. Erbjudandet lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte
från, aktietecknare (inklusive aktieägare), eller personer på uppdrag av
aktietecknare, i dessa länder eller personer i något annat land där anmälning
till teckning av aktier skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar
eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller
andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt. Informationen i
detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på
sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana
krav. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Sotkamo Silver
(”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och
får inte erbjudas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller på
annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i USA eller till U.S. persons
enligt definitionen i Regulation S under Securities Act (”Regulation S”).
Värdepapperna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S. Det kommer inte
att genomföras något erbjudande av Värdepapper i USA eller till U.S. persons.

Stockholm 9 april 2014 Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i
Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö.
Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver
och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo
kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler
för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att
redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI
43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting
Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX
Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och
finns tillgängliga påwww.silver.fi

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.