Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-02-19

Sotkamo Silver: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Sotkamo Silver Aktiebolag (publ.) kallas härmed till årsstämma
måndagen den 23 mars 2015 kl. 13.30 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10,
Stockholm. Registrering börjar kl. 13.00.

Rätt att delta; anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 mars 2015.

Anmälan om att delta i årsstämman bör ske till bolaget senast onsdagen den 18
mars 2015, under adress Sotkamo Silver Aktiebolag, Årsstämma, Hovslagargatan
5 B, 111 48 Stockholm, per telefon 0708-666 799 eller via e-post
tillagnetha.pernerklint@silver.fi. I anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer samt telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i
årsstämman, omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos
förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen
den 17 mars 2015. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta
sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos Euroclear Finland Ab
måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara antecknad i
den tillfälliga aktieägarförteckning som upprättas av Euroclear Finland Ab.
Aktieägare som önskar bli antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckningen
måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 17 mars
2015 kl. 10.00 (finsk tid), då sådan anteckning senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt
för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i
fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från
utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas
behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i
original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman
insändas till Sotkamo Silver Aktiebolag, Årsstämma, Hovslagargatan 5 B, 111
48 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets
webbplats,www.silver.fioch sänds till aktieägare som så önskar.

Bilaga: kallelse till årsstämma (
http://www.silver.fi/sivu/se/general_meetings_-_bolagsstamma_-_annual_re...)

Stockholm den 19 februari 2015.

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre
skillnader i de översatta versionerna

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i
Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö.
Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande
silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i
Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler
för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att
redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI
43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting
Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ OMX
Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och
finns tillgängliga påwww.silver.fi

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

BILAGA:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)

Aktieägarna i Sotkamo Silver Aktiebolag (publ.) kallas härmed till årsstämma
måndagen den 23 mars 2015 kl. 13.30 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10,
Stockholm. Registrering börjar kl. 13.00.

Rätt att delta; anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 mars 2015.

Anmälan om att delta i årsstämman bör ske till bolaget senast onsdagen den 18
mars 2015, under adress Sotkamo Silver Aktiebolag, Årsstämma, Hovslagargatan
5 B, 111 48 Stockholm, per telefon 0708-666 799 eller via e-post
tillagnetha.pernerklint@silver.fi. I anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer samt telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i
årsstämman, omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos
förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen
den 17 mars 2015. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta
sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos Euroclear Finland Ab
måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara antecknad i
den tillfälliga aktieägarförteckning som upprättas av Euroclear Finland Ab.
Aktieägare som önskar bli antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckningen
måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 17 mars
2015 kl. 10.00 (finsk tid), då sådan anteckning senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt
för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i
fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från
utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas
behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i
original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman
insändas till Sotkamo Silver Aktiebolag, Årsstämma, Hovslagargatan 5 B, 111
48 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets
webbplats,www.silver.fioch sänds till aktieägare som så önskar.

Förslag till dagordning

1 Årsstämmans öppnande.
2 Val av ordförande vid årsstämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordning.
5 Val av en eller två personer att justera protokollet.
6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8 Verkställande direktörens anförande.
9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10 Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen.
11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
12 Framläggande av valberedningens förslag avseende punkterna 13-16 nedan.
13 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet styrelsesuppleanter.
14 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
15 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter.
16 Val av revisorer.
17 Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning.
18 Fastställande av riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
19 Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
20 Årsstämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut (punkterna 2 och 13 – 16)

I enlighet med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2014 har en
valberedning utsetts. Valberedningen, som består av Kimmo Viertola,
ordförande, Kari Itälahti och Matti Rusanen, föreslår:

* Bertil Brinck som stämmoordförande
* Fyra bolagsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter
* Oförändrade styrelsearvoden om sammanlagt 450 000 kr, varav till
ordföranden 150 000 kr och 100 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter
som inte är anställda i koncernen samt inget arvode för utskottsarbete.
Vidare föreslås att styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med
bolaget, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och
mervärdesskatt enligt lag, genom ett av styrelseledamoten ägt bolag i det
land i vilket styrelseledamoten är bosatt, under förutsättning att sådan
betalning blir kostnadsneutral för bolaget.
* Revisionsarvode enligt löpande räkning
* Omval av styrelseledamöterna Teuvo Jurvansuu, Katja Keitaanniemi, Jarmo J.
Vesanto och Mauri Visuri.
* Omval av Mauri Visuri som styrelseordförande.
* Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman år 2016 väljs det
registrerade revisionsbolaget PWC med den auktoriserade revisorn Anna
Rosendal som huvudansvarig tills vidare.

Styrelsens förslag till beslut (punkterna 10 och 17 – 19)

Punkt 10 - Resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten
överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning ska utgå
för 2014.

Punkt 17 - Valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för
utseende av valberedning. Den ägare som baserat på ägarstatistik från
Euroclear den 31 augusti 2015 innehar flest antal aktier och röster ska efter
samråd med de tre därefter största ägarna utse en valberedning om tre
personer. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband
med delårsrapporten för det tredje kvartalet 2015. Valberedningens uppgift är
att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter,
styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild
arvodering av utskottsarbete. Vidare ska valberedningen framlägga förslag om
styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt om revisorer och deras
arvodering. Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningens
mandatperiod gäller intill dess att ny valberedning har utsetts. Lämnar
ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört eller sker väsentlig
förändring i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska
ersättare utses i enlighet med sådant förfarande varigenom den avgående
ledamoten utsetts. Ändringar i valberedningens sammansättning ska
offentliggöras på bolagets webbplats. Valberedningens förslag ska
offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman. Valberedningen ska i
samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod
för bolagsstyrning ankommer på valberedning och bolaget ska på begäran av
valberedningen tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i
valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska
bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter, som av
val...

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.