Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-16

Sotkamo Silver: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Sotkamo Silver Aktiebolag (publ.) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 17 mars 2016 kl. 10.00 på Radisson Blu Strand Hotel, Nybrokajen
9, Stockholm. Registrering börjar kl. 09.30.

Rätt att delta; anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 mars 2016.

Anmälan om att delta i årsstämman bör ske till bolaget senast måndagen den 14
mars 2016, under adress Sotkamo Silver Aktiebolag, Årsstämma, Hovslagargatan
5 B, 111 48 Stockholm, per telefon 0708-666 799 eller via e-post
tillagnetha.pernerklint@silver.fi. I anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer samt telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i
årsstämman, omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos
förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen
den 11 mars 2016. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta
sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos Euroclear Finland Ab
måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara antecknad i
den tillfälliga aktieägarförteckning som upprättas av Euroclear Finland Ab.
Aktieägare som önskar bli antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckningen
måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 11 mars
2016 kl. 10.00 (finsk tid), då sådan anteckning senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt
för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i
fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från
utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas
behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i
original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman
insändas till Sotkamo Silver Aktiebolag, Årsstämma, Hovslagargatan 5 B, 111
48 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets
webbplats,www.silver.fioch sänds till aktieägare som så önskar.

Bilaga: kallelse till årsstämma

Stockholm den 16 februari 2016.

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre
skillnader i de översatta versionerna

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i
Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö.
Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver
och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo
kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler
för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att
redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI
43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting
Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX
Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och
finns tillgängliga på
www.silver.fi

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.