Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Sotkamo Silver: KVARTALSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2017

DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 månader; juli-september)

· Kvartalets resultat uppgick till -7 860 KSEK (400)
· Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (0,00)
· Övriga intäkter uppgick till 17 KSEK (0)
· Nettoinvesteringarna under juli-september 2017 uppgick till 6 972
KSEK (2 656)

· En uppdaterad Teknisk rapport färdigställdes i juli bland annat
visar en återbetalningstid på mindre än två år

· Styrelsen beslöt att flytta Blaikenverket till Finland
· Fortsatta förhandlingar med Traxys men även med andra potentiella
finansiärer, ett ökat intresse har märkts efter den Tekniska
rapporten färdigställts

· Under augusti var det inlösenperioden för teckningsoptionerna TO4,
inlösenpriset var 4,00 SEK, eller 0,42 EUR om optionen handlas på
Nasdaq Helsinki, i Finland och totalt tecknades 13 347 599 och
Bolaget tillfördes totalt 53,4 MSEK före emissionskostnader om 3,2
MSEK.

· Analyserna från borrkampanjen i Silvergruvan under maj och juni
blev klara under augusti och visade på goda resultat och ger en god
förutsättning för vidareutveckling av malmreserver och en ökning av
mineraltillgångarna i de djupare delarna av fyndigheten.

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2017

· Periodens resultat uppgick till -15 347 KSEK (-4 057)
· Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,10)
· Övriga intäkter uppgick till 77 KSEK (3)
· Likvida medel uppgick per 30 september 2017 till 178,4 MSEK
(156,5)

· Investeringar under januari - september 2017 uppgick till 19,3
MSEK (6,5)

· Eget kapital uppgick per 30 september 2017 till 327,9 MSEK (287,9)
· EuroMin tecknade 1 398 572 aktier i december 2016 som
registrerades den 2 januari 2017. Därefter tecknade de ytterligare 1
351 533 aktier vilka betaldes och registrerades i februari.

· Paul Johnsson utsågs till CFO i maj då Agnetha Pernerklint gick i
pension

· Arto Suokas utsågs till gruvdirektör i juni
· Mark- och anläggningsarbeten vid gruvan fortsätter med bland annat
vägbygge och projektering för anrikningsverket

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Bolaget har beslutat att starta planeringen och byggandet av byggnaden
till Silvergruvans anrikningsverk. Investeringsstorleken är cirka 6,5
miljoner euro.

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat-
och kassaflödesposter och 31 december 2016 för balansposter.

VD-ORD NOVEMBER 2017
Kvartalets viktigaste händelse var inlösenperioden för Sotkamo Silvers
teckningsoptioner i augusti. Det tecknades sammanlagt 13 347 599 nya
aktier med teckningsoptioner och Bolaget tillfördes ca 53,2 MSEK (ca
5,6 M€) nytt kapital. Täckningsgraden var 65 %. Det totala antalet
aktier och röster i Sotkamo Silver uppgår till 119 313 694 aktier och
aktiekapitalet till 163 679 896,48 kronor. Bolagets kassa förstärktes
betydligt. Det förbättrar Bolagets möjlighet att finansiera
Silvergruveprojektet.

Sotkamo Silver har sammanställt en uppdaterad Teknisk Rapport av
Silvergruveprojektet. Baserad på ekonomisk analys av denna rapport,
är Silvergruveprojektet med nuvarande antaganden och kunskap, i
högsta grad lönsamt. Pga. de positiva resultaten av den Tekniska
Rapporten och den i emissionen förstärkta kassan har styrelsen
beslutat att fortsätta vidta åtgärder för att påbörja produktionen
vid Silvergruvan. Bolaget har startat planeringen och byggandet av
byggnaden till Silvergruvans anrikningsverk och genomför
detaljplaneringen. Vi kommer att flytta utrustningen från Blaiken
till den nya byggnaden under första halvåren 2018.
Investeringsstorleken är cirka 6,5 miljoner euro. Byggnaden med
inkluderande investeringarna förväntas vara färdiga i slutet av juni
2018. Jag är nöjd att Styrelsen beslutade att inleda byggandet av
anrikningsverkets byggnad med hjälp av bolagets starka kassa, även om
förhandlingarna om det slutliga finansieringspaketet fortsätter.
Detta beslut kommer att påskynda uppstarten av produktionen och låter
oss hålla till nuvarande tidtabell och budget.

Kampanjen för kompletteringsborrningar i Silvergruvan har också
genomförts och resultaten visade höga silver- och guldhalter vid
kompletteringsborrningar i Silvergruvans nedre delar och under den
nuvarande malmen. Borresultaten stärker min uppfattning om att i
djupet under den kända malmreserven, finns det mineraltillgångar med
högre metall- och guldhalter. Borrningsresultaten tillsammans med
tidigare forskningsresultat styrker Sotkamo Silvers uppfattning att
silverfyndigheten sträcker sig åtminstone ner till 1 500 - 2 000
meter under mark. Prospekteringsmålets volym i djupet under nuvarande
mineraltillgångar är mer än 20 miljoner ton potentiella nya
mineraltillgångar.

För närvarande har Bolaget flera pågående diskussioner beträffande
finansiering. Vi arbetar med flera möjligheter och för långt
framskridna samtal med ett antal finansiärer. Jag är optimistisk om
att Sotkamo Silver kan hitta ett vinn-vinn-alternativ bland det
flertal finansieringslösningar som är under förhandlingar eller
utvärderas av oss. Dessa samtal utgör dock inte än ett åtagande till
någon transaktion eller finansiering från deras eller vår sida.

Silver priset har åkt berg-och dalbana under hela året, särskilt under
de första månaderna. Priset tycks ha stannat på omkring 17 dollar per
troy uns sedan slutet av september och början av oktober. Det verkar
så att silver och även guldpriset kommer att behöva ett betydande
marknadstryck att bryta högre. Vanligtvis kan vi anta att ett omvänt
förhållande gäller mellan ädelmetalpriset och amerikanska dollarn.
Men sedan början av oktober har dollarn stärkts relativt, vilket
tyder på att silverpriset skulle ha gått ner. Detta var fallet i
början av oktober men sedan dess har silverpriset hållit sig runt 17
dollar per troy uns. Har något hänt som ger ett uppåt tryck för
priset, som motverkar den starkare dollarns inflytande på ädelmetall-
och silverpriset. Även om tidsperioden är för kort för definitiva
slutsatser är det värt att följa detta under de kommande månaderna.

Vi bör nog följa dollarpris utvecklingen inför det amerikansk
skattereform, efterfrågan på silver, geopolitiken och amerikansk
räntepolitik och det inte förutsägbart i våra bedömningar om
silverprisets utveckling under närmaste tiden.

VD Timo Lindborg
KOMMANDE FINANSIELL INFORMATION
Sotkamo Silver kommer att ge ekonomisk information vid följande
tillfällen:

-Bokslutskommuniké för 2017 publiceras den 21 februari 2018
-Årsstämma för 2017 kommer att hållas den 15 mars 2018
AKTIEDATA
Sotkamo Silvers aktie handlades den sista transaktionsdagen, d.v.s.
den 29 september 2017 till 4,00 kr. Aktiekapitalet uppgick till SEK
163 679 896,48. Kvotvärdet var ca. 1,37 kr.

Antalet aktier registrerade av Bolagsverket var 119 313 694. Bolagets
börsvärde var på balansdagen ca 477 MSEK.

ÅRSREDOVISNING OCH FINANSIELLA RAPPORTER
Den fullständiga kvartalsrapporten för det andra kvartalet samt övriga
finansiella rapporter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida:

http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/
KONTAKTPERSON
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507
Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 15 november kl.08:45 svensk tid.

OM SOTKAMO SILVER AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna
metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna
hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger
mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och
zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet
i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt
internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo
Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS,
såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ
OMX Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.
Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver
(http://www.silver.fi).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sotkamo-silver/r/kvartalsrapport-juli-septembe...
http://mb.cision.com/Main/15292/2391921/752044.pdf
http://mb.cision.com/Public/15292/2391921/8fd51196a5dfd43b.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.