Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-16

Sotkamo Silver: SAMMANSTÄLLNING AV DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2016

DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 månader; juli – september)

* Kvartalets resultat uppgick till 400 KSEK (-294) och resultat per aktie
uppgick till ?0,00 SEK (?0,01).
* Övriga intäkter uppgick till 0 KSEK (4).

Investeringarna under perioden uppgick till 2 656 KSEK (11 162).

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2016

* Periodens resultat uppgick till -4 057 KSEK (-6 500) och resultat per aktie
uppgick till - 0,10 SEK (- 0,31).
* Övriga intäkter uppgick till 3 KSEK (446).
* Likvida medel uppgick per 30 september 2016 till 163 341 KSEK (12 741).
* Investeringar uppgick till 6 504 KSEK (14 626).
* Eget kapital uppgick per 30 september 2016 till 290 473 KSEK (124 757).
* Finansierings- och leveransavtalet med ABB förlängdes till december 2016.
* Silverhalten i malmreserverna ökade med 22 %.
* Den uppdaterade feasibility-studien färdigställdes och de ekonomiska
siffrorna uppdaterades.
* Kraftledningen vid Silvergruvan såldes till det lokala elnätsbolaget
Loiste.
* Den fulltecknade företrädesemissionen tillförde Bolaget ca 186 MSEK före
emissionskostnader.
* Bolaget återbetalade konvertibellånet till Taaleri inklusive ränta.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

* Erkki Kuronen började sin anställning hos Sotkamo Silver Oy som chefsgeolog
från den 1 oktober.

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat- och
kassaflödesposter och den 31 december 2015 för balansposter.

VD HAR ORDET

Det var ett positivt tredje kvartal för silvermarknaden, enligt GMP Securities
Equity Research. Under perioden var det genomsnittliga priset 19,62 $/Oz,
vilket var 19,5 % högre än kvartalet innan. Efter utgången har vi dock sett
en stabilisering runt 17 dollar per Oz. Det nuvarande silverpriset är högre
än det som användes då den uppdaterade feasibility-studiens ekonomiska
siffror presenterades. Den senaste tidens utveckling är positiv och jag
förväntar mig att den så ska fortsätta.

Två uppdragsanalyser har gjorts på Bolaget. Den ena gjordes av Aktiespararnas,
Analysguiden och den andra gjordes av Inderes i Finland. Den senare är på
finska. I dessa analyser beskrivs Bolagets verksamhet och framtida planer.
Även om omfattningen av de två analyserna är olika blir resultaten lika med
nästan samma aktievärdering på 4 kronor. Dessa analyser finns tillgängliga på
Analysguidens och Inderes internetsidor.

Genom en framgångsrik företrädesemission på försommaren tillfördes Bolaget ca
186 MSEK.

Den totala emissionskostnaden uppgick till ca 10%, vilket jämförelsevis anses
vara relativt lågt. Vi säger tack vår rådgivare Stockholm Corporate Finance
och till Taaleri som aktivt hjälpte oss med marknadsföring i Finland. Genom
emissionen fick vi många nya, relativt stora ägare vilket jag gläds åt.

Efter försäljning av Sotkamo Silvers kraftledning förstärktes Bolaget kassa
med ytterligare ca 12 MSEK. De resurser och det kapital som frigjordes vid
transaktionen kan utnyttjas för konstruktion av gruvan.

I augusti återbetalade Bolaget konvertibellånet till Taaleri inklusive ränta
med totalt 15,5 MSEK. Därmed är koncernen för närvarande i det närmaste
skuldfri, vilket förstärker Bolagets position vid förhandling om ytterligare
finansieringsmöjligheter och -villkor.

Bolaget bedömer att resterande del av kapitalbehovet kommer att kunna
finansieras genom olika alternativ så som låneinstrument, ”streaming”
finansiering eller leverantörsfinansiering etc. Bolaget undersöker även om
det går att erbjuda aktieägare räntebärande möjligheter att delta i
finansieringen.

Bolaget har påbörjat arbeten för byggandet vid Silvergruvan. Arbetena
inkluderar planering och byggande av anrikningsverkets och underjordsgruvans
infrastruktur. Underjordsgruvan förbereds för brytningsarbeten genom att
effektivisera ventilations- och pumpstationer. Förberedande markarbeten görs
för områdets transportvägar och för dammbotten och utjämning av
torvtätningslager.

Genom att påbörja dessa arbeten redan nu kan Bolaget planera och genomföra dem
på ett effektivt sätt. Dessutom kan byggandet genomföras snabbare och
smidigare. Ambitionen är att alla byggnads- och anläggningsarbeten ska vara
färdigställda mot slutet av 2017, med sikte på att nå full produktion under
första halvåret 2018.

Framför oss har vi nu en mycket stimulerande tid att tillsammans med Sotkamo
Silvers kompetenta medarbetare bygga Silvergruvan.

Timo Lindborg

Kommande finansiell information

* Bokslutskommuniké för 2016 publiceras den 15 februari 2017
* Årsstämma för 2016 kommer att hållas den 23 mars 2017

Aktiedata

Sotkamo Silvers aktie handlades den sista transaktionsdagen, d.v.s. den 30
september 2016 till 3,47 kr. Aktiekapitalet uppgick till SEK 141 596 341,47.
Kvotvärdet var 1,37 kr.

Antalet aktier registrerade av Bolagsverket var 103 215 990. Bolagets
börsvärde var på balansdagen ca 358 MSEK.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910

ISIN-nummer fo?r teckningsoptioner av serie 2016/2017 är SE0008373880.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX
Helsinki.

En fullständig rapport på svenska kan hämtas från:
http://www.silver.fi/sivu/se/delarsrapporter/

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre
skillnader i de översatta versionerna.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och
finns tillgängliga på www.silver.fi

Stockholm den 16 november 2016.

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i
Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö.
Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver
och guld i Finland samt zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är
Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler
för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att
redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI
43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting
Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX
Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910. ISIN-nummer fo?r
teckningsoptioner av serie 2016/2017 är SE0008373880.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och
finns tillgängliga påwww.silver.fi. För ytterligare information kontakta: VD
Timo Lindborg +46 8 30 49 20.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com ellerwww.silver.fi.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.