Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Sotkamo Silver: SOTKAMO SILVER AB: Bokslutskommuniké 2019, sammanfattning

[image]

Pressmeddelande i Stockholm den 14 februari 2020, kl. 08.50

FJÄRDE KVARTALET 2019

· Intäkterna uppgick till 86 MSEK (0)
· EBITDA uppgick till 5 MSEK (-10)
· Rörelseresultatet uppgick till -32 MSEK (-34)
· Likvida medel uppgick till 30 MSEK (123)
· Resultat per aktie uppgick till -0,38 SEK (-0,32)
· En nedskrivning om -27 MSEK gjordes på prospekteringsrättigheterna
i Norge och Sverige

· Produktionen under fjärde kvartalet uppgick till ca. 418 000 uns
silver, 1 022 uns guld, 337 ton bly och 610 ton zink, i koncentrat

· Anrikade ton uppgick till ca. 125 000 och den ingående
silverhalten uppgick till 119 g/ton

· LTIFR avseende arbetsplatsolyckor uppgick till 13
RÄKENSKAPSÅRET 2019

· Intäkterna uppgick till 197 MSEK (0)
· EBITDA uppgick till 8 MSEK (-32)
· Rörelseresultatet uppgick till -75 MSEK (-54)
· Resultat per aktie uppgick till -0,75 SEK (-0,49)
· Investeringarna uppgick till 185 MSEK (299)
· Under året producerades det ca 1 000 000 uns silver, 2 697 uns
guld, 932 ton bly och 1 915 ton zink, i koncentrat.

· Anrikade ton uppgick till ca. 343 000 och den ingående
silverhalten uppgick till 107 g/ton

· Ingen utdelning för året föreslås av Styrelsen
Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år.

VD PAUL JOHNSSON

Sotkamo Silver har varit ett prospekteringsföretag i många år, men som
ett operativt gruvföretag är vi i början av vår resa. Som förväntat
varierar metallinnehållet och mineralfördelningen i malmzonen mycket.
Detta påverkar produktionen och de finansiella resultaten i Bolaget.
Underjordsbrytningen har lyckats väl och metallutbytet i koncentraten
har till största delen varit på en god nivå trots de fluktuerande
ingående metallhalterna och den pågående optimeringen av processen.

Under det fjärde kvartalet introducerades flotationslinjen för pyrit
för att uppfylla miljötillståndskravet. Pyritflotationen fungerade
huvudsakligen som förväntat men orsakade bieffekter på grund av det
omorganisation av processflödet och sänktes tillfälligt
silveråtervinning.

Trots utmaningar producerade vi en miljon uns silver som var vårt
anpassade mål för 2019. Det som ger mig tillförsikt till företaget är
den energi och anda som våra medarbetare hanterar oväntade utmaningar
med. Vår personal är ivriga att lära sig briljera i hanteringen av
malmkroppen, krossen, anrikningsverket och den allmänna förvaltningen
av Silvergruvan, allt med säkerheten i fokus.

VERKSAMHETEN

Sotkamo Silver äger, direkt och genom dotterbolaget Sotkamo Silver Oy,
mineralfyndigheter som innehåller silver, guld, zink och bly.
Bolagets huvudprojekt är Silvergruvan i Sotkamo, där produktionen
startade första kvartalet 2019 och var i full drift full i slutet av
augusti.

Nyckeltal Q4 2019 Q4 2018 FY 2019 FY 2018
Försäljning MSEK 86 0 197 0
EBITDA MSEK 5 -10 8 -32
Rörelseresultat (EBIT) MSEK -32 -34 -75 -54
Soliditet (%) 31 51 31 51
Resultat per aktie SEK -0,38 -0,32 -0,75 -0,49
Kassalikviditet (%) 35 230 35 230
Personal vid slutet av perioden 47 14 47 14
Anrikade ton ca. 125 000 0 343 000 0
Ingående silverhalt i verket 119 - 107 -

Produktionen

År 2019 anrikades 343 000 ton malm, varav 125 000 ton under det fjärde
kvartalet.

Under det fjärde kvartalet producerade vi ca. 418 000 uns silver, 1
022 uns guld, 337 ton bly och 610 ton zink. Sedan produktionsstart
producerade vi 2019 cirka 1 000 000 uns silver, 2 697 uns guld, 932
ton bly och 1 915 ton zink i koncentrat.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter rapportperiodens
slut.

ÅRSSTÄMMA
Sotkamo Silver AB: s årsstämma hålls den 2 april 2020. Styrelsen
kommer att kalla till Årsstämman med en separat inbjudan.

Ingen utdelning föreslås av Styrelsen.
FINANSIELL KALENDER

· Årsredovisning publiceras den 12 mars 2020
· Q1 publiceras den 29 maj 2020
· Q2 publiceras den 5 augusti 2020
· Q3 publiceras den 28 oktober 2020
· Bokslutskommuniké för 2020 publiceras den 17 februari 2021

ÅRSREDOVISNING OCH FINANSIELLA RAPPORTER

Rapporter är tillgängliga på Bolagets hemsida:
http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/

Stockholm den 14 februari 2020

Styrelsen och den verkställande direktören för Sotkamo Silver AB
(publ.)

KONTAKTPERSON

Paul Johnsson, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +46 70 777 69 76

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14
februari, 2020, klockan 8.50.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas
skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader
gäller den svenska versionen.

OM SOTKAMO SILVER AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna
metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna
hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger
mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och
zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet
i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt
internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo
Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS,
såsom de antagits av den Europeiska Unionen. Sotkamo Silvers
tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.
Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sotkamo-silver/r/sotkamo-silver-ab--bokslutsk...
https://mb.cision.com/Main/15292/3035558/1194113.pdf

Författare Cision News