Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

Sotkamo Silver: SOTKAMO SILVER AB HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION OM HÖGST 4 200 000 AKTIER OCH KONVERTIBL...

Pressmeddelande i Stockholm 190510, kl. 08,30

Aktieemission:

Sotkamo Silver AB (publ) ("Bolaget") styrelse har denna dag beslutat,
med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 11
april 2019, om en riktad emission av högst 4 200 000 aktier till en
teckningskurs om 3,60 kronor per aktie.

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma ett begränsat professionella investerare
som i förväg anmält intresse att teckna aktier.

Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 14 maj 2019.
Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast den 14 maj
2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och
betalning. Om emissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras 15
120 000 kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen har bestämts efter förhandling med de
teckningsberättigade med utgångspunkt från den noterade betalkursen
för bolagets aktier och erforderlig emissionsrabatt för att kunna
genomföra emissionen.

Konvertibelemission:

Bolagets styrelse har beslutat, med stöd av det bemyndigande styrelsen
erhöll på årsstämman den 11 april 2019, att emittera konvertibler om
ett totalt nominellt värde om högst 15 000 000 kronor, fördelat på 15
konvertibler, var och en med ett nominellt värde om 1 000 000 kronor.
Emissionskursen för konvertiblerna uppgår till 95% av konvertiblernas
nominella belopp, totalt 14 250 000 kronor.

Teckning av konvertibler ska ske på teckningslista senast den 10 maj
2019. Betalning för tecknade konvertibler ska erläggas kontant senast
den 10 maj 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning
och betalning.

Lånet löper med en kvartalsränta om tre (3) procent. Lånet förfaller
till betalning den 31 maj 2020 i den mån konvertering inte
dessförinnan ägt rum, eller lånet återbetalats i enlighet med
konvertibelvillkoren. Bolaget ska äga rätt att från och med den 1
januari 2020 till och med den 31 maj 2020, vid ett eller flera
tillfällen, helt eller delvis, lösa in Konvertibel Fordran till ett
belopp om 100% av deras nominella belopp jämte upplupen ränta på
sådan Konvertibel Fordran.

Konvertibelinnehavare har rätt att från den 1 maj 2020 fram till 31
december 2020 konvertera hela eller delar av sin fordran mot nya
aktier i bolaget till en konverteringskurs som motsvarar 90% av den
volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NGM
Equity under en period om tio handelsdagar närmast före det att
begäran om konvertering inkom till bolaget, dock lägst 1,4441 kronor.
Om konverteringskursen, beräknad enligt ovan, är mindre än 1,4441
kronor när innehavaren av konvertibler begär konvertering av
konvertibler, har innehavaren rätt till ersättning för skillnaden i
kontanter.

Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma en professionell investerare som i förväg
anmält intresse att teckna konvertibler.

Konverteringskursen har bestämts efter förhandling med den
teckningsberättigade med utgångspunkt från den noterade betalkursen
för bolagets aktier och erforderlig emissionsrabatt för att kunna
genomföra emissionen.

Motiv för emissionerna:

Motivet för emissionerna och skälen till att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt är bolagets behov av att stärka kassasituationen till
följd av de investeringar som härrör från Silvergruvans
produktionsstart och ökat kapitalbehov på grund av den ökade
produktionskapaciteten under första halvåret 2019. Att snabbt
förstärka bolagets kassa är viktigt för bolagets verksamhet och dess
utveckling.

Emissionerna:

Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta pressmeddelande har
bolaget mottagit anmälningar för teckning från professionella
investerare för båda emissionerna som motsvarar de maximala beloppen
för ovan nämnda. Således är frågorna initialt fullt tecknade.

Den riktade nyemissionen innebär en maximal utspädningseffekt om ca
3,1 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter den riktade
nyemissionen.

Rådgivare:

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, A1 Advokater är
juridisk rådgivare till Sotkamo Silver AB. Hagberg & Aneborn
Fondkommission AB ja Evli Pankki Oyj är emissionsinstitut i
företrädesemissionen.

Stockholm den 10 maj 2019

KONTAKTPERSON
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507
Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 10 maj 2019, klockan 08.30.

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna
metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna
hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger
mineralfyndigheter, som innehåller silver, guld och volfram i Finland
och Sverige, samt zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är
Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun. Sotkamo Silver tillämpar
SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika
gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa
mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI
43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial
Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska
Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ
Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sotkamo-silver/r/sotkamo-silver-ab-har-beslut...
https://mb.cision.com/Main/15292/2810460/1042921.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.