Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Spago: Idag inleds teckningsperioden i Spago Nanomedicals fullt säkerställda företrädesemission om cirka 47 MSEK

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKTELLER INDIREKT,
INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ,
SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION
DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE
VARA OLAGLIGT.

Idag inleds teckningsperioden i Spago Nanomedical AB:s (publ) ("Spago
Nanomedical" eller "Bolaget") företrädesemission av aktier
("Företrädesemissionen") som godkändes av den extra bolagsstämman den
15 april 2020.

Spago Nanomedical genomför en företrädesemission av aktier för att
finansiera slutförandet av den initiala kliniska utvecklingen av
SpagoPix och för att ytterligare accelerera Tumorad®-projektet med
primärt mål att generera preklinisk "proof of concept".

"Emissionen säkrar Spago Nanomedicals finansiering inför en viktig
period i bolagets utveckling där den första kliniska studien med
SpagoPix ska slutföras samtidigt som vårt andra projekt Tumorad
avancerar i snabb takt", säger VD Mats Hansen.

Företrädesemissionen omfattar högst 10 514 839 aktier. Den som på
avstämningsdagen den 23 april 2020 var aktieägare i Spago Nanomedical
äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Varje
aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på
avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter ger rätt att
teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen är 4,50 SEK per aktie.
Även allmänheten har möjlighet att teckna.

· 28 april - 11 maj 2020 - Handel i teckningsrätter
· 28 april - 13 maj 2020 - Teckningsperiod
· 18 maj 2020 - Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Investerarträffar kommer att anordnas under teckningsperioden.
Inbjudan till dessa kommer att skickas ut separat och kommer även att
presenteras på Spago Nanomedicals hemsida, www.spagonanomedical.se.

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns
tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets, Redeye AB:s och
Finansinspektionens respektive hemsidor (www.spagonanomedical.se,
www.hagberganeborn.se, www.redeye.se, www.fi.se). Anmälningssedlar
kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Redeye AB:s
respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas
genom att kontakta emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn
Fondkommission AB på telefonnummer 08-408 933 50.

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är
legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn
är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Hansen, VD Spago
Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se, eller
Hanna Olsson, CFO Spago Nanomedical, +46 763 14 80 63,
hanna.olsson@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk
utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad
plattform av polymera material med unika egenskaper som kan
möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. Spago
Nanomedicals aktie är listad på Spotlight Stock Market i Stockholm
(kortnamn: SPAG).

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Spago Nanomedical. Ingen åtgärd har vidtagits och
åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till
allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Spago Nanomedical kommer endast
att ske genom det prospekt som Spago Nanomedical offentliggjorde den
24 april 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia, ("USA")), Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika
eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle
vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra
åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier eller andra
värdepapper utgivna av Bolaget ("Värdepapper") har registrerats eller
kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933
("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas,
tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras
eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom
enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som
inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet
med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller
registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av
amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig
värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har
någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet
respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att
påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget
erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige.
I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") kan ett
erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektförordningen samt varje relevant implementeringsåtgärd.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Spago Nanomedicals aktuella syn på framtida händelser
samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna
och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller
enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att
det meddelas.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spago/r/idag-inleds-teckningsperioden-i-spago...
https://mb.cision.com/Main/11651/3098794/1237734.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.