Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Spago: Kommuniké från årsstämma i Spago Nanomedical AB

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) har hållits den 11 maj 2016
varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag.

Under sitt anförande på årsstämman redogjorde VD Mats Hansen för
utvecklingen i bolaget under 2015 och första delen av 2016.
Tyngdpunkten i presentationen låg på utvecklingsprojekten SpagoPix
och Tumorad, men även avsikten att avyttra Archaea Pharma, vars värde
som tidigare kommunicerats skrivits ner noll (0) kr, för att
tydliggöra bolagets fokus inom nanomedicin berördes.

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för
2015 samt att årets resultat om

-6 824 353 kronor skulle avräknas mot den balanserade vinsten och att
i ny räkning överföra

57 756 183 kronor.
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015. Vidare beslutade årsstämman att styrelsen ska
bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Till ledamöter av
styrelsen omvaldes Eva Redhe, Andreas Bunge, Peter Leander och Sten
Nilsson. Peter Wulff valdes till ny styrelseledamot och Eva Redhe
omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med
150 000 kr till styrelsens ordförande och med 85 000 kr till var och
en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade vidare att, intill nästkommande årsstämma,
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av högst 760 000 aktier.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago
Nanomedical AB, +46 767 764 294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial
för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är
primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix
samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets
affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till
regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan
utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av
projekten till marknad.

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk
resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och
metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling
och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av
bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider
(radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer.
Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av
många cancerformer. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka
patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med
etablerade och välrenommerade patentbyråer.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spago/r/kommunike-fran-arsstamma-i-spago-nanom...
http://mb.cision.com/Main/11651/2007583/514722.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.