Du är här

2017-05-18

Spago: Kommuniké från årsstämma i Spago Nanomedical AB

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) har hållits den 17 maj 2017
varvid stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag styrelsen
och bolagets aktieägare lagt fram.

Under sitt anförande på årsstämman redogjorde VD Mats Hansen för
utvecklingen i bolaget.

Tyngdpunkten i presentationen låg på utvecklingsprojekten SpagoPix och
Tumorad.

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för
2016 samt att årets resultat

skulle avräknas mot den balanserade vinsten och att i ny räkning
överföres 53 097 774 kronor.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016. Vidare beslutade årsstämman att styrelsen ska
bestå av sex ordinarie ledamöter. Till ledamöter av styrelsen
omvaldes Eva Redhe, Andreas Bunge, Peter Leander, Sten Nilsson och
Peter Wulff. Anna Sundlöv valdes till ny styrelseledamot och Eva
Redhe omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med
150 000 kr till styrelsens ordförande och med 85 000 kr till var och
en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade vidare att, intill nästkommande årsstämma,
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets
registrerade aktiekapital.

Årsstämman beslutade att emittera högst 344 083 teckningsoptioner till
styrelsens ordförande och högst 378 062 teckningsoptioner till
verkställande direktören och anställda.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago
Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial
för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är
primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix
samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets
affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till
regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan
utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av
projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka
patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med
etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk
resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och
metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling
och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av
bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider
(radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer.
Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av
många cancerformer.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spago/r/kommunike-fran-arsstamma-i-spago-nanom...
http://mb.cision.com/Main/11651/2267979/676197.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.