Du är här

2017-09-26

Spago: Spago Nanomedical offentliggör prospekt

Styrelsen för Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör prospekt med
anledning av den företrädesemission av units som beslutades av
styrelsen den 22 augusti 2017 och som godkändes av bolagsstämman den
22 september 2017. Prospektet har idag godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. I ett första steg beräknas emissionen tillföra
bolaget ca 49 MSEK.

Baserat på de framsteg bolaget gjort avseende slutförande och
produktion av den produktkandidat inom SpagoPix-projektet som visat
goda resultat i prekliniska studier, genomför Spago nu en
företrädesemission i två steg för att finansiera den inledande
kliniska utvecklingen av produktkandidaten. Utöver detta avser Spago
att accelerera utvecklingen av dess andra projekt Tumorad®.

"Vi tror starkt på SpagoPix och Tumorad® och de möjligheter till nya
produkter för effektiv diagnostik och behandling av cancer som
projekten väntas leda till.", säger VD Mats Hansen i VD-ordet.

Genom emissionen tillförs Spago initialt cirka 48,7 MSEK och
ytterligare cirka 39 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna
till lägsta teckningskurs, före avdrag för emissionskostnader. Den
initiala emissionen omfattas av teckningsförbindelser på cirka 29,1
MSEK samt ett garantiåtagande om cirka 10 MSEK, totalt cirka 39,1
MSEK motsvarande cirka 80 % av emissionslikviden.

I nyemissionen ger bolaget ut units bestående av en aktie och fyra
teckningsoptioner. Aktieägare erhåller två uniträtter för varje
befintlig aktie, där tre uniträtter berättigar till teckning av en
nyemitterad unit. Tre befintliga aktier ger således rätt att teckna
två units. Teckningskurs för aktierna är 8,50 kronor medan
teckningsoptionerna är vederlagsfria och ger rätt att teckna aktier
med 30% rabatt mot volymviktad aktiekurs i mars 2019.

Avstämningsdag: 29 september 2017

Teckningsperiod: 4 - 18 oktober 2017

Handel i teckningsrätter: 4 - 16 oktober 2017

Sista dag för handel inklusive rätt att teckna units är den 27
september 2017. Första dag för handel exklusive rätt att teckna units
är den 28 september 2017. Även allmänheten har möjlighet att teckna.

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns
tillgängligt tillsammans med informationsfolder på bolagets,
emissionsinstitutets, Redeye AB:s samt AktieTorgets respektive
hemsidor (www.spagonanomedical.se, www.hagberganeborn.se,
www.redeye.se, respektive www.aktietorget.se). Anmälningssedlar
kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Redeye AB:s
respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas
genom att kontakta emissionsinstitutet på telefonnummer 08-408 933
56.

Emissionsinstitut
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago
Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial
för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är
primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix
samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets
affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till
regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan
utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av
projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka
patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med
etablerade och välrenommerade patentbyråer. För mer info, se
www.spagonanomedical.se.

Informationen I detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical
AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26
september 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spago/r/spago-nanomedical-offentliggor-prospek...
http://mb.cision.com/Main/11651/2354292/727610.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.