Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-22

Spago: Styrelsen i Spago Nanomedical AB (publ) beslutar om företrädesemission inför kliniska studier

Styrelsen för Spago Nanomedical AB (publ) ("Spago" eller "Bolaget")
kallar till extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om
att genomföra en emission av units bestående av aktier och
teckningsoptioner med företräde för befintliga ägare. Genom
emissionen tillförs Spago initialt ca 48,7 MSEK och ytterligare ca 39
MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna, före avdrag för
emissionskostnader. Den initiala emissionen omfattas av
teckningsförbindelser på ca 29,1 MSEK samt ett garantiåtagande om ca
10 MSEK, totalt ca 39,1 MSEK motsvarande ca 80 % av
emissionslikviden.

"Vi går nu mot studier i människa med SpagoPix och accelererar
Tumorad®-projektet mot preklinisk proof of concept. Vi tar dessa steg
baserat på starka resultat i projekten, men även mot bakgrund av
väletablerad vetenskap och en attraktiv kommersiell framtida
marknad", säger Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB.

Företrädesemission
Styrelsen har, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande,
beslutat om en emission av units bestående av en (1) aktie och fyra
(4) vederlagsfria teckningsoptioner ("Unit") med företrädesrätt för
befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").

Den som på avstämningsdagen den 29 september 2017 är aktieägare i
Spago äger företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen i
relation till tidigare innehav av aktier. Sista dag för handel
inklusive rätt att teckna Units är den 27 september 2017. Första dag
för handel exklusive rätt att teckna Units är den 28 september 2017.

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie
ger två (2) uniträtter och tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en
(1) Unit till kursen 8,50 SEK under perioden 4 - 18 oktober 2017. Det
innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya
aktier till kursen 8,50 SEK per aktie.

Fem (5) teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av en
(1) ny aktie i Bolaget under perioden 11 - 22 mars 2019 med en rabatt
om 30 % jämfört med volymvägd genomsnittlig aktiekurs i Bolaget under
perioden 25 februari - 8 mars 2019 (dock lägst 8,50 SEK per aktie).

Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand
personer som även tecknat Units med stöd av uniträtt, i andra hand
andra personer som tecknat aktier utan stöd av uniträtter och i
tredje hand emissionsgaranten.

Styrelsens förslag medför att Bolagets aktiekapital kan ökas med högst
5 734 721 SEK genom utgivande av maximalt 5 734 721 aktier.
Styrelsens förslag medför vidare att högst 22 938 884
teckningsoptioner utges, berättigande till teckning av högst 4 587
776 aktier i Bolaget. Bolagets aktiekapital kan således komma att öka
med ytterligare högst 4 587 776 SEK genom nyttjande av
teckningsoptionerna.

Teckningsförbindelser har erhållits från befintliga aktieägare
uppgående till ca 29,1 MSEK motsvarande cirka 60 % av den totala
emissionslikviden. Teckningsförbindelser har erhållits från bland
annat åtta av Bolagets största ägare vad gäller deras pro rata andel
i emissionen, inkluderande Peter Lindell, Eva Redhe, Mikael Lönn,
Andreas Bunge, Thord Wilkne, Tiel Ridderstad, Claes Dahlbäck och
Ranny Davidoff. Övriga styrelseledamöter och VD har också lämnat
teckningsförbindelser för sina pro rata andelar i emissionen.

Aktieägaren Ranny Davidoff har utöver sin teckningsförbindelse ingått
ett garantiåtagande med Bolaget uppgående till cirka 10 MSEK.
Garantiåtagandet är en så kallad toppgaranti och tas i anspråk för
det fall teckning med och utan företräde understiger 48,7 MSEK, dock
högst upp till och med 48,7 MSEK. Teckningsförbindelser och
garantiåtaganden omfattar därmed ca 39,1 MSEK av det totala
emissionsbeloppet om 48,7 MSEK motsvarande ca 80 %.

Emissionskostnader för den initiala emissionen uppgår till cirka 3,9
MSEK, varav 800 TSEK utgör ersättning för garantiåtaganden.

Motiv för Företrädesemissionen

Efter de framsteg Bolaget gjort med produktion och slutförande av en
produktkandidat inom SpagoPix-projektet genomför Spago nu en
Företrädesemission i två steg en för att finansiera den inledande
kliniska utvecklingen av produktkandidaten. Utöver detta avser Spago
att accelerera utvecklingen av dess andra projekt, Tumorad®.

Den initiala delen av emissionen avser huvudsakligen att finansiera
tillverkning av materialet i enlighet med de krav som ställs för att
ge det till människa, det vill säga i enlighet med Good Manufacturing
Practice, GMP, samt att erhålla myndighetsgodkännande och inkludera
de första patienterna i studien. Parallellt avser Spago att fortsätta
accelerera utvecklingen av Tumorad®.

Bolagets VD, Mats Hansen, kommenterar nedan.

"Vår produktkandidat inom SpagoPix-projektet har i pilotstudier visat
bra effekt avseende förmågan att selektivt ansamlas i tumörer för att
ge stark kontrast vid MR-undersökning samt en god säkerhetsprofil. Vi
har genomfört en produktionskampanj som dels genererat material till
det pågående regulatoriska prekliniska programmet, dels gjort oss väl
förberedda för teknologiöverföring till en industriell
kontraktstillverkare.

Med dessa framsteg har vi avsevärt reducerat risken i
SpagoPix-projektet och på allvar kunnat inleda förberedelserna för de
första kliniska studierna. Nu pågår arbetet med att inleda
GMP-produktion och planera en klinisk prövning som syftar till att
tidigt dokumentera proof of concept för produktkandidaten när det
gäller MR-bilder av cancertumörer i människa.

Med SpagoPix i regulatorisk utveckling sker en större del av arbetet
utanför Bolagets väggar, hos kontrakterade utvecklings- och
tillverkningspartners, vilket innebär att vi frigör resurser för
Tumorad®. Det primära målet inom detta projekt är att testa partiklar
med gynnsamma egenskaper avseende cirkulation i kroppen i en lämplig
modell för att visa anti-tumöreffekt in vivo. Vi har också för avsikt
att genomföra en klinisk så kallad fas 0-studie med Tumorad® för att
på ett tidigt stadium testa hur substansen fördelas i och utsöndras
ur människokroppen.

I ljuset av detta genomför vi nu en företrädesemission för att
finansiera den initiala kliniska utvecklingen av SpagoPix och för att
accelerera Tumorad®-projektet med primärt mål att generera preklinisk
proof of concept."

Extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 22 september 2017.
Kallelse offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Investerarträffar
Investerarträffar kommer att anordnas under teckningstiden. Inbjudan
till dessa kommer att skickas ut separat och kommer även att
presenteras på Spagos hemsida, www.spagonanomedical.se.

Rådgivare
Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist
är legal rådgivare i samband med emissionen.

Prospekt
Prospekt är beräknat att offentliggöras omkring den 29 september 2017.
Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings-
och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i Spagos prospekt
som tillsammans med informationsfolder publiceras på Bolagets,
AktieTorgets och Redeye AB:s respektive hemsidor
(www.spagonanomedical.se, www.aktietorget.se, www.redeye.se).

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago
Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial
för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är
primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix
samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets
affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till
regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan
utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av
projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka
patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med
etablerade och välrenommerade patentbyråer. För mer info, se
www.spagonanomedical.se.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som
kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk
resonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket
god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar
möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med
MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten.

Tumorad® är en vidareutveckling av Bolagets nanopartiklar med syfte
att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv
strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel
till effektiv behandling av många cancerformer.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22
augusti 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spago/r/styrelsen-i-spago-nanomedical-ab--publ...
http://mb.cision.com/Main/11651/2330376/712076.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.