Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-30

Sparbanken Skåne: Bokslutskommuniké 2018 för Sparbanken Skåne

2018 innebar fortsatt stärkt ställning för Sparbanken Skåne.
Aktivitetsnivån har varit hög under året, med förfinat kunderbjudande
på både privat- och företagssidan. Banken redovisar ett resultat
exklusive goodwillavskrivningar och före skatt på 705 miljoner kronor
för helåret, en ökning med fyra procent från året innan.

Bakom den goda utvecklingen ligger förbättrat räntenetto, låga
kreditförluster och effektiv kostnadskontroll. Inflödet av nya kunder
fortsätter, samtidigt som merförsäljningen av produkter och tjänster
i befintlig kundstock är god. Bland annat ökar efterfrågan på
hållbara placeringar.

- Vi summerar ett framgångsrikt år. Banken utvecklas enligt plan,
samtidigt som vi i omvärlden ser att högkonjunkturen håller på att
passera toppen för denna gång. Vi har även fått en höjning av räntan
från Riksbanken, den första sedan 2011. Som modern och lokalt
förankrad sparbank står vi väl rustade för framtiden, säger VD Bo
Bengtsson.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 4 2018

· Bankens rörelseresultat uppgick till 90 mkr (68 mkr)
· Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 197
mkr (175 mkr)

· Räntenettot uppgick till 249 mkr (222 mkr)
· Kostnaderna uppgick till -314 mkr (-340 mkr)
(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 4 2017)
Viktiga händelser kvartal 4 2018

· Fortsatt förbättrat räntenetto och effektiv kostnadskontroll
bidrog till god resultatutveckling. Kreditförlusterna var låga och i
perioden redovisades nettoåtervinningar. Resultat exklusive
goodwillavskrivningar ökade med tolv procent i fjärde kvartalet,
jämfört med samma tid i fjol.

· Värdepappersvolymerna i banken och därmed affärsvolymen påverkades
negativt av nedgången på Stockholmsbörsen under kvartalet.

· Riksgälden upprepade sin klassning av Sparbanken Skåne som
systemkritisk bank. Det innebär att banken anses ha stor betydelse
för landets finansiella system.

· Riksbanken beslutade i december att höja styrräntan med 0,25
procentenheter. Rådande ränteläge ställer tydliga krav på en hållbar
rådgivning från bankens sida. Detta gäller inte minst i
kreditförfrågningar och placeringsstrategier.

· Banken har certifierats som en utmärkt arbetsplats av
organisationen Great Place to Work.

· Sparbanken Skåne investerar i framtiden. Tillsammans med
ägarstiftelserna har banken engagerat sig i Musikhjälpen, skånska
föreningslivet, Strokedagen, renoveringen av AF-borgen i Lund med
mera.

Ekonomiskt sammandrag januari-december 2018

· Rörelseresultat uppgick till 277 mkr (248 mkr)
· Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 705
mkr (676 mkr)

· Affärsvolymen uppgick per den 31/12 2018 till 189 miljarder
kronor, en ökning med två procent under året (rensat för effekt av
PPM-volymer)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser januari-december 2017)
För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44
Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2019
klockan 9.00 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna,
näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög
tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande
sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Banken
ägs huvudsakligen av tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med
stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i
samhällsutvecklande insatser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sparbanken-skane/r/bokslutskommunike-2018-for-...
https://mb.cision.com/Main/17488/2728297/983311.pdf

Författare Cision