Du är här

2018-08-24

Sparbanken Västra Mälardalen: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Sparbankens rörelseresultat för perioden januari - juni 2018 är 60.527 tkr
(82.253 tkr), vilket är 21.726 tkr lägre än motsvarande period 2017. Främsta
orsaken till det försämrade resultatet förklaras av den svaga utvecklingen på
de globala finansmarknaderna samt en negativ värdeutveckling av Sparbankens
ränteswapar (-2.973 tkr) vilket påverkat nettoresultat av finansiella
transaktioner negativt (-4.877 tkr). Till följd av IFRS9 som trädde ikraft 1
januari 2018 påverkas bankens förväntade kreditförluster negativt jämfört med
samma period föregående år.

Lönsamheten mätt som rörelseresultat i förhållande till genomsnittlig
affärsvolym uppgår till 0,43% (0,63%). Avkastningen på eget kapital beräknat
som rörelseresultat efter 22% schablonskatt i % av genomsnittligt eget
kapital och 78% av obeskattade reserver är 5,43% (8,19%).

Räntenettot uppgår till 61.578 tkr (59.966 tkr). Ränteintäkter på utlåningen
till allmänheten ökar med 2.179 tkr och kostnadsräntorna för inlåningen från
allmänheten ökar med 472 tkr. De ökade kostnaderna förklaras främst av en
högre kostnad för insättningsgarantin. Räntemarginalen har minskat något
jämfört med samma period föregående år medan den högre utlåningsvolymen har
påverkat räntenettot positivt.

Erhållna utdelningar uppgår till 28.834 tkr och är på samma nivå som vid
föregående halvårsskifte. (28.242 tkr).

Provisionsnettot uppgår till 34.641 tkr (32.036 tkr). Främst påverkas
provisionsnettot av en positiv utveckling på utlåningsprovisioner och övriga
provisioner. Utlåningsprovisionerna ökar pga. högre förmedlade volymer till
Swedbank Hypotek. De högre övriga provisionerna förklaras främst av högre
förmedlade volymer inom försäkringssparande.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till -4.877 tkr (15.907
tkr), varav realiserat -610 tkr. Den främsta förklaringen till den kraftiga
minskningen är orealiserade förluster på aktie- och obligationsrelaterade
placeringar samt sjunkande långräntor som resulterar i negativ
värdeförändring på ränteswapar. Ränteswaparna används till att säkra
Sparbankens räntebundna utlåning och värderas löpande till marknadsvärde
medan den säkrade utlåningsportföljen värderas till upplupet
anskaffningsvärde.

Kostnaderna är 4.985 tkr högre än motsvarande period föregående år. Allmänna
administrationskostnader uppgår till 54.314 tkr (48.546 tkr) medan övriga
kostnader uppgår till 5.905 tkr (6.688 tkr). De ökande kostnaderna förklaras
främst av högre kostnader för IT-utveckling.

Kreditförlusterna uppgår till 1.383 tkr (65 tkr) och motsvarar 0,04% (0,00%)
av ingående utlåning och kreditgarantier. De ökade kreditförlusterna
förklaras främst av ikraftträdandet av IFRS9.

Resultat för andra kvartalet jämfört med första kvartalet

Sparbankens rörelseresultat under andra kvartalet uppgår till 20.896 tkr
jämfört med 39.631 tkr under första kvartalet. Främsta orsaken till det
försämrade resultatet är att aktieutdelning i Swedbank AB erhölls under
första kvartalet.

Räntenettot ökar marginellt till 30.972 tkr (30.606 tkr) på grund av något
högre utlåningsvolymer.

Erhållna utdelningar uppgår till 2.713 tkr (26.121 tkr). Minskningen förklaras
av att aktieutdelning i Swedbank AB erhölls under första kvartalet.

Provisionsnettot minskar till 16.603 tkr (18.038 tkr). Minskningen förklars
främst av något lägre värdepappersprovisioner samt högre
betalningsförmedlingsprovisioner.

Nettoresultat av finansiella transaktioner ökar med 8.373 tkr till 1.748 tkr
(-6.625 tkr), varav realiserat -1.838 tkr. Ökningen under kvartalet förklars
främst av orealiserade vinster på aktie- och obligationsrelaterade
placeringar.

Kostnaderna uppgår till 31.279 tkr (28.940 tkr). Ökningen förklaras främst av
högre allmänna administrationskostnader medan övriga rörelsekostnader är
oförändrade.

För mer information
Mikael Bohman, VD
Telefon 0221-344 58
Mobil 070-556 52 35
E-postmikael.bohman@sparbankenvm.se

Mats Lindkvist, Finanschef
Telefon 0221-344 78
Mobil 070-584 35 50
E-postmats.lindkvist@sparbankenvm.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Västra Mälardalen är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämandes, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 24 augusti 2018 kl.
08:00.
Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en lokal
självständig Sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län.
Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.
Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa
väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder.
Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens
högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av
styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser
verkställande direktör.
Ordförande i Sparbankens styrelse är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för
närvarande av 9 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i
Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besökwww.sparbankenvm.se.

Delårsrapport 180630
http://hugin.info/171459/R/2212175/862463.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sparbanken Västra Mälardalen via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.