Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Sparbanken Västra Mälardalen: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Sparbankens rörelseresultat för perioden januari - september 2017 är 107.425
tkr (78.299 tkr), vilket är 29.126 tkr högre än motsvarande period 2016.
Orsakerna till det förbättrade resultatet är ett högre räntenetto främst tack
vare ökade utlåningsvolymer, högre utdelningar samt ett högre nettoresultat
av finansiella transaktioner på grund av gynnsamma finansiella marknader.
Även kreditåtervinningarna var högre under perioden.

Lönsamheten mätt som rörelseresultat i förhållande till genomsnittlig
affärsvolym uppgår till 0,59% (0,48%). Avkastningen på eget kapital beräknat
som rörelseresultat efter 22% schablonskatt i % av genomsnittligt eget
kapital och 78% av obeskattade reserver är 7,68% (6,21%).

Räntenettot uppgår till 88.664 tkr (80.367 tkr). Ränteintäkter på utlåningen
till allmänheten ökar med 11.369 tkr och kostnadsräntorna för inlåningen från
allmänheten ökar med 9 tkr. Med anledning av en stabilisering av den allmänna
räntenivån har räntemarginalen stigit marginellt jämfört med samma period
föregående år medan den högre utlåningsvolymen påverkat räntenettot positivt.

Erhållna utdelningar uppgår till 28.371 tkr (20.425 tkr). Ökningen förklaras
främst av högre aktieutdelning från Swedbank AB och Indecap Holding AB.

Provisionsnettot uppgår till 48.306 tkr (44.063 tkr). Främst påverkas
provisionsnettot av en positiv utveckling på utlåningsprovisioner och
värdepappersprovisioner. Utlåningsprovisionerna ökar pga högre förmedlade
volymer till Swedbank Hypotek. De högre värdepappersprovisionerna förklaras
främst av en positiv utveckling på de finansiella marknaderna vilket leder
till högre marknadsvärde på förmedlade fond- och försäkringsvolymer.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till 15.898 tkr (8.477
tkr), varav realiserat 2.664 tkr. Den främsta förklaringen till den kraftiga
ökningen är realiserade och orealiserade reavinster på aktierelaterade
placeringar samt stigande långräntor som resulterar i positiv värdeförändring
på ränteswapar. Ränteswaparna används till att säkra Sparbankens räntebundna
utlåning och värderas löpande till marknadsvärde medan den säkrade
utlåningsportföljen värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Kostnaderna är 3.722 tkr högre än motsvarande period föregående år. Allmänna
administrationskostnader uppgår till 70.774 tkr (67.494 tkr) medan övriga
kostnader uppgår till 9.674 tkr (9.232 tkr). De ökande kostnaderna förklaras
främst av högre kostnader för IT samt konsult och revisionskostnader.

Kreditförlusterna uppgår till -4.368 tkr (-444 tkr) och motsvarar -0,07%
(-0,01%) av ingående utlåning och kreditgarantier. Kreditförlusterna
påverkar således Sparbankens resultat positivt.

Resultat för tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet

Sparbankens rörelseresultat under tredje kvartalet uppgår till 25.172 tkr
jämfört med 29.559 tkr under andra kvartalet. Främsta orsaken till det
försämrade resultatet är svagare utveckling av nettoresultat av finansiella
transaktioner. Större kreditåtervinningar under tredje kvartalet påverkar
Sparbankens resultat positivt.

Räntenettot uppgår till 28.698 tkr (30.689 tkr). Minskningen förklaras främst
av ökade kostnader för insättningsgarantin.
Erhållna utdelningar uppgår till 129 tkr (3.716 tkr). Minskningen förklaras av
att aktieutdelning i bolag som Sparbanken äger främst sker under första och
andra kvartalet.

Provisionsnettot ökar marginellt till 16.270 tkr (16.263 tkr) med fortsatt
positiv utveckling av utlåningsprovisioner samt värdepappersprovisioner.
Nettoresultat av finansiella transaktioner minskar med 6.123 tkr till -9 tkr
(6.114 tkr).

Kostnaderna uppgår till 25.214 tkr (27.741 tkr). Minskningen förklaras främst
av lägre allmänna administrationskostnader medan övriga rörelsekostnader är
marginellt lägre.

För mer information

Mikael Bohman, VD
Telefon 0221-344 58
Mobil 070-556 52 35
E-postmikael.bohman@sparbankenvm.se

Mats Lindkvist, Finanschef
Telefon 0221-344 78
Mobil 070-584 35 50
E-postmats.lindkvist@sparbankenvm.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Västra Mälardalen är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämandes, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 27 oktober 2017 kl.
08:00
Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen

Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en svensk
äkta sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens
verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.
Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa
väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder.
Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens
högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av
styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser
verkställande direktör.
Ordförande i Sparbankens styrelse är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för
närvarande av 8 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i
Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besökwww.sparbankenvm.se.

Delårsrapport 170930
http://hugin.info/171459/R/2144944/822124.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sparbanken Västra Mälardalen via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.