Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-27

SpareBank 1 SMN: Vedtak i representantskapet

Representantskapet har i sine møter 26. mars 2015 fattet følgende vedtak:

Godkjennelse av årsregnskapet for 2014, herunder disponering av årsresultat.

Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som bankens
årsregnskap for 2014.

Representantskapet vedtar at årsoverskuddet disponeres som følger:

-------------------------------------------------------------------------
| Utbytte på egenkapitalbevis (2,25 kroner per bevis) 292 mill. kroner |
| Overført til utjevningsfond 679 mill. kroner |
| Overført til grunnfondskapital 372 mill. kroner |
| Avsatt til gaver 160 mill. kroner |
-------------------------------------------------------------------------
Representantskapet vedtok videre at av gaver til allmennyttige formål doneres
120 mill.kroner til Sparebankstiftelsen SMN, mens de resterende 40 mill.
kroner tildeles til øvrige allmennyttige formål, en økning fra 35 mill.
kroner i 2014.

Representantskapet vedtok i samsvar med styrets anbefaling at SpareBank 1 SMN
gir konsernbidrag med til sammen 218.624.794 kroner.

Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til
allmennyttige formål.

Styrets årsberetning, orientering om ledende ansattes betingelser,

revisjonsberetning, kontrollkomiteens melding og redegjørelse for eierstyring
og selskapsledelse ble tatt til etterretning.

Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital

Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlige lån, enten
samlet eller hver for seg samt i norske kroner eller tilsvarende i valuta,
fordelt på henholdsvis:

----------------------------------------------------
| Tidsbegrenset ansvarlige lån 1.000 mill. kroner |
| Evigvarende ansvarlige lån 1.000 mill. kroner |
| Fondsobligasjon 1.000 mill. kroner |
----------------------------------------------------
Fullmakten er gyldig fram til endelig regnskap for 2015 er vedtatt.

Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis og ta pant i egne
egenkapitalbevis

Representantskapet meddeler styret fullmakt til å erverve og etablere pant i
egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 200 mill. kroner innenfor de
rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

1 Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har
avtalepant i, kan ikke overstige 10 % av bankens eierandelskapital.
2 Minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er 1,00 krone og
høyeste beløp 200,00 kroner.
3 Denne rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal
sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.
4 Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo
Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked eventuelt som et
rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
5 Fullmakten gjelder i 13 måneder fra 26. mars 2015.
6 Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.

Valg av nestleder i representantskapet

Berit Tiller ble valgt som ny nestleder for to år.

Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

Kjell Bjordal ble gjenvalgt som styremedlem for to år.

Paul E. Hjelm-Hansen ble gjenvalgt som styremedlem for to år.

Bård Benum ble gjenvalgt som styremedlem for to år.

Morten Loktu ble gjenvalgt som styremedlem for to år.

Bente Karin Trana ble gjenvalgt som første varamedlem for ett år.

Pål Hofstad ble gjenvalg som andre varamedlem for ett år.

Erik Gunnes ble gjenvalgt som fast møtende varamedlem for de ansatte for ett

år.

Valg av styrets leder

Kjell Bjordal ble gjenvalgt som leder for to år.

Valg til kontrollkomiteen

Terje Lium ble gjenvalgt som medlem av kontrollkomiteen for to år.

Terje Ruud ble gjenvalgt som medlem av kontrollkomiteen for to år.

Ingvild Kjerkol ble gjenvalgt som 2. varamedlem til kontrollkomiteen for to
år.

Anders Lian ble gjenvalgt som nestleder av komiteen for 2 år.

Valg til representantskapets valgkomité

Som medlem.

Lars B. Tvete ble gjenvalgt som medlem og representant for
egenkapitalbeviseierne for en periode av to år.

Jonny Meland ble gjenvalgt som medlem på vegne av de offentlig oppnevnte for
en periode av to år.

Som varamedlem:

Jan Yngvar Kiel ble valgt som varamedlem og representant for innskyterne for
en periode av to år.

Rolf Bratlie ble valgt som varamedlem på vegne av de ansatte for en periode av
to år.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SpareBank 1 SMN via Globenewswire

HUG#1906742

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.