Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

SpectraCure: Kallelse till extra bolagsstämma i i SpectraCure AB (publ) torsdagen den 28 maj 2020

Kallelsen till den extra bolagsstämman i SpectraCure AB (publ) den 28
maj 2020 refererar till beslut om emission som togs av Bolagets
styrelse den 5 maj 2020, som det tidigare informerats om.

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 ("Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 maj 2020 kl.
17.30. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29
Lund.

I syfte att minska risken för spridning av covid-19 (coronaviruset)
kommer antalet närvarande deltagare som inte är aktieägare att
begränsas, ingen mat eller dryck kommer att serveras och planerade
anföranden kommer att begränsas i tid. Aktieägare med förkylnings-
eller influensaliknande symptom, även milda sådana, ombeds delta via
ombud. Även aktieägare som tillhör en riskgrupp uppmanas att delta
via ombud i stället för personligen. Bolaget följer noggrant hur
situationen kring covid-19 utvecklas och återkommer med information
på hemsidan (www.spectracure.se) om ytterligare åtgärder bedöms
nödvändiga.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

· dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 maj 2020, och

· dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda
senast fredagen den 22 maj 2020, under adress SpectraCure AB (publ),
att: Mirjam Johansson, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund med angivande av
"Extra bolagsstämma 28 maj", eller via e-post till mj@spectracure.com
(mj@spectracure.com?subject=Extra%20bolagsst%C3%A4mma%2028%20maj%20).

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två),
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 22 maj 2020.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela
sin begäran härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara
tillfällig.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman
insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.spectracure.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier och teckningsoptioner.

7. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 391 462,50 kronor
genom nyemission av högst 2 609 750 aktier och emission av högst 2
609 750 teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om emission
av aktier och teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller
eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen (2005:551).

Emissionerna ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga
bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande
samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna och
teckningsoptionerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut
om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller
med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med
villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier och
teckningsoptioner för att kunna ta tillvara på eventuell överteckning
och betala arvoden till teckningsgaranter och finansiella rådgivare i
företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 5 maj 2020.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre
justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i
samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden
AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på
Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund samt på
Bolagets webbplats www.spectracure.se, senast två veckor före
stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare
som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även
hållas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i maj 2020

SpectraCure AB (publ)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spectracure/r/kallelse-till-extra-bolagsstamm...
https://mb.cision.com/Main/12618/3108632/1245720.pdf
https://mb.cision.com/Public/12618/3108632/9bcab1bcb25e09bb.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.