Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-04

SpectraCure: Kallelse till extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ)

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 ("Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2015
kl. 11.00 i Bolagets lokaler, Magistratsvägen 10, Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 november 2015, och

- dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda fredagen den 20 november 2015, under adress SpectraCure AB (publ), att: Mirjam Johansson, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund med angivande av "bolagsstämma" eller via e-post till mj@spectracure.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två),
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 20 november
2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på
begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.spectracure.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av kontrollbalansräkning som utvisar att bolagets
eget kapital, beräknat enligt aktiebolagslagen 25 kap. 14 §, uppgår
till Bolagets registrerade aktiekapital vilken har granskats av
bolagets revisor

7. Stämmans avslutande
Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Kontrollbalansräkning och revisorsyttrande samt övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets
kontor med adress Magistratsvägen 10, 226 43 Lund samt på Bolagets
webbplats www.spectracure.se, senast tre veckor före stämman, dvs.
senast den 5 november 2015. Handlingarna skickas också utan kostnad
till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.
Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Lund i november 2015

SpectraCure AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spectracure/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma...
http://mb.cision.com/Main/12618/9861191/440246.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.