Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-11

SpectraCure: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPECTRACURE AB (PUBL)

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), 556642-1011, kallas härmed till
extra bolagsstämma onsdagen den 26 september 2018 klockan 11.00 på
Magistratsvägen 10, 226 43 Lund

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 20 september
2018 och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den
20 september 2018 under adress Magistratsvägen 10, 226 43 Lund, via
e-post till mj@spectracure.com eller per telefon +46 (0)46 - 16 20
70.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella
biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds
genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida
https://spectracure.se/sv/. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan
förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
registrering måste vara genomförd per 20 september 2018 och
förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om
fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre
giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om
emission av aktier och teckningsoptioner

8. Utseende av valberedning
9. Avslutande av bolagsstämman
Förslag till beslut

Punkt 7 - Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om
emission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen för SpectraCure AB (publ) har, under förutsättning av
bolagsstämmans efterföljande godkännande beslutat om emission av
högst 9 976 722 aktier och 9 976 722 teckningsoptioner (units).
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner beslutet med följande
villkor.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets
aktieägare, varvid sju (7) innehavda aktier ger rätt att teckna en
(1) unit innehållande en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
Teckningskursen är 5,25 kronor per unit. Teckningsoptionerna
emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Två (2)
teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1
november 2019 till och med den 29 november 2019 teckna en ny aktie
för 6,50 kronor. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska
vara den 10 oktober 2018. Teckning av units med stöd av uniträtter
sker genom samtidig kontant betalning under perioden 12 oktober - 30
oktober 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under
samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och
tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av
avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Styrelsens beslut medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 997
672,20 kronor genom utgivande av högst 9 976 722 aktier. Styrelsens
beslut medför vidare att högst 9 976 722 teckningsoptioner ges ut.
Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna
komma att ökas med ytterligare högst 498 836,10 kronor.

Om inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen
besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter
varvid tilldelning i första hand ska tilldelning av units som
tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som var aktieägare på
avstämningsdagen. Om tilldelning inte kan ske fullt ut ska
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier var och
en av tecknarna äger och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan
stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan
stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut
ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som
var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen
har registrerats.

Vid överteckning kan styrelsen komma att besluta om övertilldelningen
av högst 1 000 000 units.

Punkt 8 - Utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att en valberedning utses inför årsstämman 2019 och
att Masoud Khayyami, Jens Nielsen och Jan Karlsson utses till
ledamöter i valberedning med Masoud Khayyami som valberedningens
ordförande. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga
fram a) förslag till ordförande vid årsstämman, b) förslag till
antalet styrelseledamöter, c) förslag till styrelseledamöter, d)
förslag till styrelseordförande, e) förslag till styrelsearvode med
uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, f)
förslag till arvode till bolagets revisorer, och g) förslag till
revisor.

Det skall inte utgå någon ersättning för ledamöternas arbete i
valberedningen förutom direkta utlägg som valberedningens ledamöter
har i samband med utövandet av sitt uppdrag. Vid behov skall dock
bolaget svara för skäliga externa kostnader som av valberedningen
bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt
uppdrag.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 ovan samt övriga
handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets
kontor med adress Magistratsvägen 10, 226 43 Lund. Handlingarna jämte
kopia av kallelsen skickas också utan kostnad till de aktieägare som
begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att
hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 69 837 057 aktier och röster.

Lund i september 2018

SpectraCure AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds
universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på
cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som
kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination
med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell
fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans
photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes
solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men
även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spectracure/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma...
http://mb.cision.com/Main/12618/2615901/907429.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.