Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

SpectraCure: Kallelse till extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ)

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 ("Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 maj 2020 kl.
10.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29
Lund.

I syfte att minska risken för spridning av covid-19 (coronaviruset)
kommer antalet närvarande deltagare som inte är aktieägare att
begränsas, ingen mat eller dryck kommer att serveras och planerade
anföranden kommer att begränsas i tid. Aktieägare med förkylnings-
eller influensaliknande symptom, även milda sådana, ombeds delta via
ombud. Även aktieägare som tillhör en riskgrupp uppmanas att delta
via ombud i stället för personligen. Bolaget följer noggrant hur
situationen kring covid-19 utvecklas och återkommer med information
på hemsidan (www.spectracure.se) om ytterligare åtgärder bedöms
nödvändiga.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

· dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 maj 2020, och

· dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda
senast onsdagen den 15 maj 2020, under adress SpectraCure AB (publ),
att: Mirjam Johansson, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund med angivande av
"Extra bolagsstämma", eller via e-post till mj@spectracure.com
(mj@spectracure.com?subject=Extra%20bolagsst%C3%A4mma).

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två),
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 15 maj 2020.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela
sin begäran härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara
tillfällig.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman
insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.spectracure.se.

Förslag till dagordning

1.
Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2.
Upprättande och godkännande av röstlängd

3.
Val av en eller två justeringsmän

4.
Godkännande av dagordning

5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och
teckningsoptioner

7.
Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av
aktier och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens
beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt
för bolagets aktieägare enligt nedan.

Styrelsen beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande, den 5 maj 2020 om emission av högst 8 746 613 s.k. units
på nedanstående villkor. Varje unit består av en (1) nyemitterad
aktie i bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i bolaget av
serie TO4. Detta innebär att högst 8 746 613 nya aktier och högst 8
746 613 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut. Beslutet medför
att bolagets aktiekapital ökas med högst 874 661,30 kronor genom
emission av aktier. Vidare medför beslutet att bolagets aktiekapital
kan komma att ökas med ytterligare högst 437 330,65 kronor vid fullt
utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna.

1.
Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i
bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1)
uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1)
unit, dvs. en (1) ny aktie och en (1) ny teckningsoption av serie
TO4.

2.
För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt (det vill
säga med stöd av uniträtter) ska styrelsen, inom ramen för
emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte
tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske
till tecknare av units som utnyttjat uniträtter i emissionen i
förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för
teckning, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, i andra
hand till övriga tecknare som har anmält intresse av att teckna units
utan stöd av uniträtter, pro rata deras anmälda intresse, och, i den
mån detta inte kan ske, genom lottning, samt för det tredje till de
som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, pro
rata deras ställda garantier.

3.
Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 29 maj 2020.

4.
Emissionskursen för varje unit ska vara 16 kronor, vilket motsvarar en
emissionskurs per nyemitterad aktie på 16 kronor. Teckningsoptionerna
ges inte ut mot betalning.

5.
Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning
under tiden från och med den 2 juni 2020 till och med den 17 juni
2020. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske på särskild
teckningslista under samma tid. Betalning för units tecknade utan
företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter
det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att
förlänga tecknings- och betalningstiden.

6.
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

7.
Två (2) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget
för 20,75 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för
teckningsoptionerna under perioden från och med den 1 september 2021
till och med den 30 september 2021. För teckningsoptionerna ska i
övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

8.
Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning från
och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter
det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien
upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.

9.
Emissionsbeslutet förutsätter bolagsstämmans efterföljande
godkännande.

10.
Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på
Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund samt på
Bolagets webbplats www.spectracure.se, senast två veckor före
stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare
som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även
hållas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
(http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-s....)

Lund i maj 2020

SpectraCure AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spectracure/r/kallelse-till-extra-bolagsstamm...
https://mb.cision.com/Main/12618/3104519/1242285.pdf
https://mb.cision.com/Public/12618/3104519/a10cb70cfd322ce3.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.