Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-26

SpectraCure: Kommuniké från extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ)

Vid SpectraCures extra bolagsstämma, som hölls i Lund den 26 september
2018, fattades följande beslut.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och
teckningsoptioner

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om emission av
högst 9 976 722 aktier och 9 976 722 teckningsoptioner (units).

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets
aktieägare, varvid sju (7) innehavda aktier ger rätt att teckna en
(1) unit innehållande en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
Teckningskursen är 5,25 kronor per unit. Teckningsoptionerna
emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Två (2)
teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1
november 2019 till och med den 29 november 2019 teckna en ny aktie
för 6,50 kronor. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska
vara den 10 oktober 2018. Teckning av units med stöd av uniträtter
sker genom samtidig kontant betalning under perioden 12 oktober - 30
oktober 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under
samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och
tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av
avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 997 672,20
kronor genom utgivande av högst 9 976 722 aktier. Beslutet medför
vidare att högst 9 976 722 teckningsoptioner ges ut. Bolagets
aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att
ökas med ytterligare högst 498 836,10 kronor.

Om inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen
besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter
varvid tilldelning i första hand ska ske till dem som var aktieägare
på avstämningsdagen. Om tilldelning inte kan ske fullt ut ska
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier var och
en av tecknarna äger och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan
stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan
stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut
ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som
var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen
har registrerats.

Vid överteckning kan styrelsen komma att besluta om övertilldelning av
högst 1 000 000 units.

Beslut om utseende av valberedning

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att utse en valberedning
inför årsstämman 2019, samt att utse Masoud Khayyami, Jens Nielsen
och Jan Karlsson till ledamöter i valberedningen med Masoud Khayyami
som valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram a) förslag
till ordförande vid årsstämman, b) förslag till antalet
styrelseledamöter, c) förslag till styrelseledamöter, d) förslag till
styrelseordförande, e) förslag till styrelsearvode med uppdelning
mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, f) förslag till
arvode till bolagets revisorer, och g) förslag till revisor.

Det ska inte utgå någon ersättning för ledamöternas arbete i
valberedningen förutom direkta utlägg som valberedningens ledamöter
har i samband med utövandet av sitt uppdrag. Vid behov ska dock
bolaget svara för skäliga externa kostnader som av valberedningen
bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt
uppdrag.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds
universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på
cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som
kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination
med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell
fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans
photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes
solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men
även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spectracure/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamm...
http://mb.cision.com/Main/12618/2628476/916246.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.