Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

SpectraCure: Rättelse: Kallelse årsstämma SpectraCure AB (publ). Uppdaterat Fullmaktsformulär

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2020 kl. 16.00.
Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund.

I syfte att minska risken för spridning av covid-19 (coronaviruset)
kommer antalet närvarande deltagare som inte är aktieägare att
begränsas, ingen mat eller dryck kommer att serveras och planerade
anföranden kommer att begränsas i tid. Aktieägare med förkylnings-
eller influensaliknande symptom, även milda sådana, ombeds delta via
ombud. Även aktieägare som tillhör en riskgrupp uppmanas att delta
via ombud i stället för personligen. Bolaget följer noggrant hur
situationen kring covid-19 utvecklas och återkommer med information
på hemsidan (www.spectracure.se) om ytterligare åtgärder bedöms
nödvändiga.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

·
dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 maj 2020, och

· dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda
senast fredagen den 22 maj 2020, under adress SpectraCure AB (publ),
att: Mirjam Johansson, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund med angivande av
"årsstämma", eller via e-post till mj@spectracure.com.

· Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två),
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 22 maj 2020.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela
sin begäran härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara
tillfällig.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till
Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.spectracure.se.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt
c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
9. Val av styrelse och av revisorer
10. Beslut om principer för utseende av valberedning och dess arbete
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 1 - Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Ingemar Kihlström väljs till ordförande
vid stämman.

Punkt 7b) - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat
balanseras i ny räkning, d.v.s. styrelsen föreslår att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor
(300 000 kronor) till styrelseordföranden och med 150 000 kronor (150
000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är
anställda i Bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

Punkt 9 - Val av styrelse och av revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex
styrelseledamöter. Inga styrelsesuppleanter föreslås.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma att
Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami, Katarina Svanberg, Sune Svanberg,
Ulf Bladin och Hans Bornefalk omväljs som ordinarie
styrelseledamöter.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Ingemar Kihlström.
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget
KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Revisionsbolaget
har meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg kommer att
vara huvudansvarig revisor. Vidare föreslås ingen revisorssuppleant
väljas.

Punkt 10 - Beslut om principer för utseende av valberedning och dess
arbete.

Valberedningen ska bestå av tre (3) ägarrepresentanter representerande
de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget,
enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista
bankdagen i september. En valberedningsledamot ska innan uppdraget
accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger.

Styrelseordföranden ska kontakta de tre största aktieägarna eller
ägargrupperna och begära att dessa utser varsin representant.
Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats
senast sex månader före årsstämman.

Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår från
att utse en ägarrepresentant eller om en ägarrepresentant avgår innan
uppdraget har fullgjorts utan att den aktieägare eller ägargrupp som
utsett representanten utser en ny representant, ska styrelsens
ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i
storleksordningen (det vill säga den fjärde största aktieägaren eller
ägargruppen) att inom en vecka utse en ägarrepresentant. Denna
process fortgår till dess att valberedningen består av tre
ägarrepresentanter.

Vid ägarförändringar i Bolaget som påverkar sammansättningen av de tre
största aktieägarna eller ägargrupperna, får den av de tre största
aktieägarna eller ägargrupperna som inte har någon ägarrepresentant i
valberedningen kontakta valberedningens ordförande med önskemål om
att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga
ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör
ledamot utsedd av aktieägare eller ägargrupp som inte längre tillhör
de tre största ställa sin plats till förfogande och den nye
aktieägaren eller ägargruppen tillåtas utse en ledamot.
Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två
månader före bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga
rum.

Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i
Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Om de aktieägare eller
ägargrupper som har rätt att utse ledamöter önskar utse personer som
gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i
Koden inte uppfylls, ska en större aktieägare eller ägargrupp ha
företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre. Vid
utseende av ny ledamot på grund av ägarförändringar i Bolaget ska den
aktieägare eller ägargrupp som ska utse en ny ledamot beakta den
befintliga valberedningens sammansättning.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande.
Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får inte vara
valberedningens ordförande.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen löper intill dess att ny
valberedning utsetts.

Valberedningen ska tillvarata Bolagets samtliga aktieägares intresse i
frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter i enlighet
med Koden. Utan att begränsa vad som tidigare sagts, ska
valberedningen lämna förslag till:

a) ordförande vid bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum,
b) antal stämmovalda styrelseledamöter,
c) ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen,
d) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,
e) antal revisorer,
f) revisorer,
g) arvode till revisorer, och
h) beslut om principer för tillsättande av ledamöter i valberedningen, samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete.

Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del
av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på
styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen samt, i
tillämpliga fall, noteringsavtal med börs. Valberedningen ska vidare
beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek och
sammansättning och särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i
styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor ska
innehålla revisionsutskottets rekommendation (eller, om styrelsen
inte inrättat något revisionsutskott, styrelsens rekommendation). Om
förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet
(eller styrelsen) förordat ska skälen till att utskottets
rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer
som föreslås av valberedningen måste ha varit med i
revisionsutskottets urvalsförfarande, om Bolaget varit tvunget att
anordna ett sådant förfarande.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen
ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis
rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 11 - Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av
bolagsordningen.

Förslaget innebär att punkten 4 i bolagsordningen ändras så att
gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 2 998 697,90 kronor
och högst 11 994 791,60 kronor till lägst 8 746 613,70 kronor och
högst 34 986 454,80 kronor. Den nya lydelsen framgår nedan.

"Aktiekapitalet ska vara lägst 8 746 613,70 kronor och högst 34 986
454,80 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 8,746,613.7 and not more
than SEK 34,986,454.8."

Förslaget innebär vidare att punkten 5 i bolagsordningen ändras så att
gränserna för antal aktier ändras ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.