Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-21

Speqta AB: Speqta genomför riktad nyemission av aktier och tillförs härigenom cirka SEK 125,0 miljoner

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION
ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER
KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

INSIDERINFORMATION: Styrelsen för Speqta AB (publ) ("Speqta" eller
"Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets
pressmeddelande igår, beslutat om att genomföra en riktad nyemission
om 17 605 633 aktier motsvarande cirka SEK 125,0 miljoner (den
"Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen
har fastställts till 7,1 SEK genom ett så kallat accelererat
bookbuilding-förfarande som genomförts av Carnegie Investment Bank AB
(publ) ("Carnegie"). Teckningskursen per aktie motsvarar en rabatt om
4,1 procent jämfört med den volymviktade kursen (VWAP) om SEK 7,4 för
perioden under de senaste tio handelsdagarna till och med 20 januari
2020. Investerare i den Riktade Nyemissionen utgörs av ett antal
svenska och internationella institutionella investerare som bland
annat Acervo, Alcur, Erik Selin, Länsförsäkringar Fonder och Swedbank
Robur. Likviden som tillförs Bolaget i den Riktade Nyemissionen ska
användas till att delfinansiera förvärvet av Eone Oy ("Förvärvet")
samt för att stärka Bolagets rörelsekapital och likviditet för
fortsatt utveckling av Bolagets verksamhet.

Sammanfattning av den Riktade Nyemissionen

· Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts till
7,1 SEK per aktie genom ett så kallat accelererat
bookbuilding-förfarande lett av Carnegie och omfattar totalt 17 605
633 aktier vilket tillför Bolaget cirka SEK 125,0 miljoner före
avdrag för transaktionskostnader.

· Teckningskursen per aktie i den Riktade Nyemissionen motsvarar en
rabatt om 4,1 procent jämfört med den volymviktade kursen (VWAP) om
SEK 7,4 för perioden under de senaste tio handelsdagarna till och med
20 januari 2020. Teckningskursen per aktie motsvarar en rabatt om
10,4 procent jämfört med stängningskursen den 20 januari 2020 om SEK
7,92.

· Den Riktade Nyemissionen tecknades av ett antal svenska och
internationella institutionella investerare som bland annat Acervo,
Alcur, Erik Selin, Länsförsäkringar Fonder och Swedbank Robur.

· Den Riktade Nyemissionen innebär att nya aktieägare kommer erhålla
ett aktieinnehav om 32 procent av antalet aktier och röster efter den
Riktade Nyemissionen.

· Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med
17 605 633 från 38 190 717 till totalt 55 796 350. Aktiekapitalet
ökar med 8 802 816,50 från 19 095 358,50 till totalt 27 898 175,00.

"Vi är glada över det stora intresse som visats av institutionella
investerare att delta i den Riktade Nyemissionen och över att få in
flertalet starka och långsiktiga institutionella aktörer i vår
ägarlista. Vi upplever att förvärvet av Eone kombinerat med den
kunskap, plattform och position inom prestationsbaserad
marknadsföring som vi har sedan tidigare, står Speqta starkt för att
skapa långsiktigt framtida aktieägarvärde både för våra befintliga
och nya aktieägare", säger Fredrik Burvall, ordförande i Speqta

Syftet med emissionen och skälet till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt
säkerställa finansiering av Förvärvet som förväntas slutligt
genomföras under februari 2020 samt för att stärka Bolagets
rörelsekapital och likviditet för fortsatt utveckling av Bolagets
verksamhet. För ytterligare information avseende finansieringen av
Förvärvet, se separat pressmeddelande med rubrik "Speqta ingår avtal
om att förvärva marknadsledande låneförmedlare i Finland -
Rahalaitos" som offentliggjorts igår. Genom att teckningskursen i den
Riktade Nyemissionen fastställs genom ett accelererat
bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att
teckningskursens marknadsmässighet på så sätt säkerställs.

Styrelsen har fattat beslut om genomförandet av den Riktade
Nyemissionen med stöd av det bemyndigande som lämnades av Bolagets
aktieägare på årsstämman den 13 maj 2019.

Inlåsningsperiod av aktier för säljaren och befintliga aktieägare

I samband med den Riktade Nyemissionen har aktieägarna Andre Lavold,
Henrik Persson Ekdahl och Mikael Riese Harstad ingått ett
lock-up-åtagande i 24 månader och aktieägarna Jonas Söderqvist,
Andereas Friis och Henrik Kvick ingått ett 90-dagars lock-up-åtagande
gentemot Carnegie, villkorat av sedvanliga undantag och dispenser
från Carnegie. Vidare har styrelse och ledning ingått ett
lock-up-åtagande i 12 månader gentemot Carnegie, villkorat av
sedvanliga undantag och dispenser från Carnegie som upphör i förtid
om dess uppdrag avslutas under lock-up-perioden.

För ytterligare information avseende lock-up åtaganden i samband med
Förvärvet, se separat pressmeddelande med rubrik "Speqta ingår avtal
om att förvärva marknadsledande låneförmedlare i Finland -
Rahalaitos" som offentliggjorts igår.

Konferenssamtal för investerare, analytiker och media

För att vidare beskriva Förvärvet inbjuder företrädare för Speqta
investerare, analytiker och media till i ett konferenssamtal idag den
21 januari 2020, kl. 13:00 CET. För att delta i telefonkonferensen
med möjlighet att ställa frågor, vänligen ring in på telefonnummer
+46 850 69 21 80 samt ange deltagarkod 2199439

Rådgivare

Carnegie agerar finansiell rådgivare till Bolaget och Advokatfirman
Delphi är legal rådgivare till Bolaget med anledning av Förvärvet och
den Riktade Nyemissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till
Carnegie med anledning av den Riktade Nyemissionen.

Ansvariga personer

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom
nedanstående persons försorg för offentliggörande vid den tidpunkt
som är angiven av Speqtas nyhetsdistributör Cision vid publiceringen
av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för
ytterligare information.

Fredrik Lindros, VD

fredrik.lindros@speqta.com

+46 723 10 66 66

Om Speqta

Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande
internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och
tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring. Bolaget har två
affärsområden, Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget
är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm
under namnet "speqt".

Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB,
telefonnummer:

+46 40 20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Speqta
i någon jurisdiktion, varken från Speqta eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut i Bolaget ska göras på grundval av all
offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan
information har inte oberoende kontrollerats av Carnegie Investment
Bank AB (publ). Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs
endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara
fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på
informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller
fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller
någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering
eller distribution av denna information skulle stå i strid med
gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte
blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
Inget prospekt kommer att upprättas av Bolaget med anledning av den
Riktade Nyemissionen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla
sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer
endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är
relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita si...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.