Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-20

Speqta AB: Speqta offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 100 MSEK som en del i finansie...

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION
ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER
KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

INSIDERINFORMATION: Speqta AB (publ) ("Speqta" eller "Bolaget")
offentliggör härmed avsikten att genomföra en riktad nyemission av
aktier om cirka 100 MSEK till svenska institutionella investerare
(den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen genomförs som
en del i finansieringen av förvärvet av Eone Oy ("Förvärvet") som
Bolaget informerade om tidigare idag samt för att stärka Bolagets
rörelsekapital och likviditet för fortsatt utveckling av Bolagets
verksamhet. Bolaget har gett Carnegie Investment Bank AB (publ)
("Carnegie") i uppdrag att utreda förutsättningarna för den Riktade
Nyemissionen genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande
som kommer att inledas omgående.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen kommer att bestämmas genom
ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas
omgående idag den 20 januari 2020 och avslutas innan dess att handeln
på Nasdaq First North Premier Growth Market inleds den 21 januari
2020. Det accelererade bookbuilding-förfarandet kan, om Bolagets
styrelse så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när
som helst avslutas. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet i den
Riktade Nyemissionen senast innan handeln på Nasdaq First North
Premier Growth Market inleds den 21 januari 2020.

Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälet till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är för att på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt säkerställa finansieringen av Förvärvet som
förväntas slutligt genomföras under februari 2020 samt för att stärka
Bolagets rörelsekapital och likviditet för fortsatt utveckling av
Bolagets verksamhet. För ytterligare information avseende
finansieringen av Förvärvet, se separat pressmeddelande med rubrik
"Speqta ingår avtal om att förvärva marknadsledande låneförmedlare i
Finland - Rahalaitos" som offentliggjordes tidigare idag. Genom att
teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställs genom ett
accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att
teckningskursens marknadsmässighet på så sätt säkerställs.

Svenska institutionella investerare har uttryckt intresse att teckna
till ett sammanlagt värde som överstiger storleken för den Riktade
Nyemissionen.

Styrelsen avser att fatta beslut om genomförandet av den Riktade
Nyemissionen, efter genomförandet av det accelererade
bookbuilding-förfarande, med stöd av det bemyndigande som lämnades av
Bolagets aktieägare på årsstämman den 13 maj 2019.

Rådgivare

Carnegie agerar finansiell rådgivare till Bolaget och Advokatfirman
Delphi är legal rådgivare till Bolaget med anledning av Förvärvet och
den Riktade Nyemissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till
Carnegie med anledning av den Riktade Nyemissionen.

Ansvariga personer

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom
nedanstående ansvariga persons försorg för offentliggörande vid den
tidpunkt som är angiven av Speqtas nyhetsdistributör Cision vid
publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan
kontaktas för ytterligare information.

Fredrik Lindros, VD

fredrik.lindros@speqta.com

+46 723 10 66 66

Om Speqta

Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande
internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och
tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring. Bolaget har två
affärsområden, Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget
är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm
under namnet "speqt".

Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB,
telefonnummer:

+46 40 20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Speqta
i någon jurisdiktion, varken från Speqta eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller
någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering
eller distribution av denna information skulle stå i strid med
gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte
blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
Speqta har inte godkänt något erbjudande till allmänheten om aktier
eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt
har varit eller kommer att beredas i samband med den Riktade
Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande
och riktas endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten
i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla
sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer
endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är
relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de
marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är
uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av
att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser",
"avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle
kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck.
De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på
olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i
dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras
att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa
antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål
för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller
utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt
från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker,
osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra
att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de
förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta
pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget
garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och
varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information,
de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller
underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta
pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller
någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller
offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande
för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som
förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida
det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets
regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för
finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b)
artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593,
som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder
(tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att
friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller
annat ansvar som någon "tillverkare" (i...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.