Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-05

Spiffbet AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Spiffbet AB

Aktieägarna i Spiffbet, org. nr 556856-0246 ("Bolaget") kallas härmed
till extra bolagsstämma fredagen den 22 februari 2019 kl. 10:00 på
Bolagets kontor med adress Karlavägen 60 i Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 15 februari
2019, och dels senast den 15 februari 2019 anmäla sitt deltagande
till Bolaget antingen under adress: Spiffbet AB, Karlavägen 60, 114
49 Stockholm eller via e-post: info@spiffbet.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella
biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas
tillgängligt på Bolagets hemsida spiffx.se. Aktieägare som företräds
genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om
fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman
insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får
inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den
15 februari 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid
före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Godkännande av dagordning

5) Val av en eller två justeringsmän

6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och
beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera

8) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa
smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med
registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

9) Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera

Förslaget innebär i huvudsak följande.

A. Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 1 000 000
teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma SpiffX
Förvaltning AB, 559013-5017 ("Dotterbolaget"), ett helägt dotterbolag
till Bolaget. Teckning ska ske senast två veckor från dagen för den
extra bolagsstämman. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga
teckningstiden. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.
Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som
anges i avsnitt B nedan.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget.
Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna
kan ske under tiden från och med den 23 februari 2024 till och med
den 23 maj 2024. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp
motsvarande 400 procent av den för aktier i Bolaget på Nasdaq First
North noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden
från och med den 8 februari 2019 till och med den 21 februari 2019.
Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna att uppgå till högst 125 000 kronor vilket
motsvarar en utspädning om cirka 2,17 procent av det totala antalet
aktier i Bolaget och cirka 2,17 procent av det totala röstetalet i
Bolaget.

Styrelsen har bedömt det vara till fördel för Bolaget och dess
aktieägare att Bolagets verkställande direktör görs delaktig i
koncernens utveckling genom att denne erbjuds förvärva
teckningsoptioner genom ett optionsprogram på det sätt som ovan
angivits. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos den
förvärvsberättigade kan förväntas stimulera till ett ökat intresse
för verksamheten, resultatutvecklingen, höja motivationen samt
samhörighetskänslan med Bolaget.

B. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets
överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska i enlighet
med anvisning från styrelsen i Bolaget tillkomma verkställande
direktören i Bolaget, som ska ha rätt att teckna högst 1 000 000
teckningsoptioner.

Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen
kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga
administrativa och ekonomiska insatser. Anmälan om förvärv av
teckningsoptioner ska ske senast den 22 mars 2019 och i post
motsvarande det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett
pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för
teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes
värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.
Styrelsen för Bolaget skall kunna makulera teckningsoptioner som inte
överlåtits till anställda eller teckningsoptioner som återköpts från
anställda. Makulering skall anmälas till Bolagsverket för
registrering.

C. Styrelsen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget
att verkställa beslutet enligt punkt A ovan samt att tillse att
styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelse av teckningsoptioner
enligt punkt B ovan.

Punkt 8 - Smärre justeringar
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att
företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det
fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB.

C. Upplysningar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 7 fordras att beslutet biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna
rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida
senast tre veckor innan stämman och fram till dagen före stämman.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att
vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet
aktier och röster i Bolaget 46 032 814. Bolaget innehar inga egna
aktier.

____________________

Stockholm i februari 2019

Spiffbet AB

Styrelsen

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, E-post:
henrik.svensson@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är
skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 februari 10:30 CET

Om Spiffbet

Spiffbet utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs
under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games. Casinospelen
erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet.
Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive
videoslottar som kan skräddarsys för kundernas specifika behov. Med
Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel - Spiffbet Games -
har Spiffbet hittat en egen nisch som ligger mellan traditionella
sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i
dotterbolagen SpiffX Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr
N.V.#365/JAZ utfärdad av Curacaos regering. Spiffbet har även licens
i Storbritannien.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North med tickern SPIFF
och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spiffbet-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma...
https://mb.cision.com/Main/7790/2732082/985839.pdf

Författare Cision