Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

SpiffX: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i SpiffX AB (publ), 556856-0246, kallas härmed till extra
bolagsstämma torsdagen den 22 december 2016 klockan 9.30 i bolagets
lokaler på Karlavägen 60, 114 49 Stockholm.

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 16 december
2016. Aktieägaren ombedes anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman
senast den 16 december 2016 antingen per e-post info@spiffx.se, eller
per post till adress SpiffX AB, Karlavägen 60, 114 49 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella
biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds
genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida
www.spiffx.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade
genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att
äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara
genomförd per 16 december 2016 och förvaltaren bör således
underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett
år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av
fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning
8. Förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
9. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 7 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordning

För att möjliggöra beslut om nyemission enligt styrelsen föreslår
styrelsen att bolagsstämman beslutar om följande ändring av
bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000
kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 aktier och högst 16 000 000
aktier.

Föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000
kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 7 200 000 aktier och högst 28 800 000
aktier.

Punkt 8 - Förslag till beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av
högst 15 862 406 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Varje på
avstämningsdagen innehavd aktie berättigar till teckning av två nya
aktier till en kurs om 0,80 kr per aktie. Aktiekapitalet kan öka med
högst 1 982 800,75 kr.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan
fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till
det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i
den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska
fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av
teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal
aktier som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta
inte kan ske, genom lottning. De nya aktierna ska medföra rätt till
utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid
Bolagsverket.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Styrelsen och VD ska, om
någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 och 8 ovan samt övriga
handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga två veckor före
stämman på Bolagets kontor med adress Karlavägen 60, 114 49
Stockholm. Handlingarna jämte kopia av kallelsen skickas också utan
kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin
postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid
stämman.

Bolaget har 7 931 203 aktier och röster.

_____________________

SpiffX AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en
darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i
sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com
samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer
med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget
SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta
Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på
First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spiffx/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma,c212...
http://mb.cision.com/Main/7790/2129398/594519.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.