Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-28

SpiffX: SpiffX AB har kallat till årsstämma

Aktieägarna i SpiffX AB kallas i enlighet med tidigare kungörelse till
årsstämma tisdagen den 20 juni 2017 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på
Karlavägen 60 i Stockholm.

Deltagande Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 juni
2017, dels anmäla sitt deltagande till SpiffX senast den 14 juni
2017, per post till adress SpiffX AB, Karlavägen 60, 114 49 Stockholm
eller per e-post info@spiffx.se. Vid anmälan anges namn, adress,
telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat
aktieinnehav samt namn på? eventuella biträden. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid
före 14 juni 2017.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två? protokolljusterare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
9. Val av styrelse och revisor och eventuella styrelsesuppleanter.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler

11. Övriga frågor som ankommer på? årsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

12. Avslutande av stämman
Förslag till beslut

Resultatdisposition, punkt 7 b

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslår
Styrelsen att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Val av styrelse och revisor, punkt 9

Aktieägare representerande ca 50 % av aktierna och rösterna i bolaget
har meddelat att de till ordinarie ledamöter föreslår att omvälja
Peter Liljestrand, Lennart Gillberg, Jacob Dalborg samt Tobias
Fagerlund samt, eftersom ledamoten AJ Thompson avböjt omval,
ytterligare en ledamot vilken kommer att föreslås på stämman. Som
revisor föreslås omval av BDO Mälardalen AB med den auktoriserade
revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande om nyemission av aktier eller emission av konvertibler,
punkt 10

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Betalning
skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske
kontant, genom kvittning, eller tillskjutande av apportegendom. Det
totala antalet nyemitterade aktier och/eller teckningsoptioner
tillsammans med antalet aktier som emitterade konvertibler berättigar
till ska sammanlagt uppgå? till högst 6 000 000 aktier. Skälet till
avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt ska kunna ske är att
bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av
rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner
utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till
marknadsmässiga villkor.

Övrig information
För giltigt beslut enligt punkten 10 erfordras att beslutet biträds av
aktieägare som företräder minst två? tredjedelar av såväl de angivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Årsredovisning,
styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga
handlingar liksom fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos bolaget
och på? bolagets hemsida och sänds till de aktieägare som så begär.
Årsredovisningen för 2016 publiceras senast tre veckor innan stämman
och kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Stockholm i maj 2017 SpiffX AB Styrelsen

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en
darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i
sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com
samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer
med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget
SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta
Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på
First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spiffx/r/spiffx-ab-har-kallat-till-arsstamma,c...
http://mb.cision.com/Main/7790/2274619/680305.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.