Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Spintso: Välkomna till Spintso Internationals årsstämma torsdag 18 maj 2017

VÄLKOMNA TILL SPINTSO INTERNATIONALS ÅRSSTÄMMA TORSDAG 18 MAJ 2017

Spintso hälsar dig varmt välkommen till bolagets årsstämma. Du hittar kallelse, dagordning och styrelsens förslag till årsstämman lite längre fram i texten men innan dess vill vi berätta vad som händer i bolaget.

Bolaget deltog i slutet av januari 2017 på American Football National Conference pro bowl i Orlando. Intresset för bolagets produkter var stort och styrelsen bedömer att amerikansk fotboll är en intressant marknad och fortsätter därför vidareutveckla produkten PDA, american football (Betaversion har testats under matcher i USA). Bolaget för strategiska samtal gällande set up för den nya marknaden.

Spintso International AB (publ) listades 3 mars 2017 på NGM-börsen, vilket ökar möjligheterna att tävla om uppdrag till idrottsförbund och skaffa framtida kapital för att fortsätta bygga ett framgångsrikt bolag.

Spintso levererar sedan en tid tillbaka ett unikt kommunikationssystem, REFCOM(r) PRO, för idrottsförbund, ligor och elitdomare som hittills används främst inom fotboll och innebandy. En större europeisk handbollsliga har i konkurrens valt Spintso som leverantör av kommunikationssystem till deras elitdomare, både herr och dam. Ordervärdet är under 0,5 mkr. Handboll är en stor sport i Europa och blir en viktig referensmarknad. Bolaget fortsätter att med egen personal bearbeta idrottsförbund och ligor.

Bolaget har förberett lansering av REFCOM(r) som är ett trådlöst kommunikationssystem utvecklat tillsammans med domare för domare för att tillfredsställa deras behov i olika sporter. Radion är optimerad med ett kvalitets headset och levererar bra ljudkvalit, brusreducering och god komfort till ett överkomligt pris. Med REFCOM i vår produktportfölj når vi nya sporter och breddomare som är mer priskänsliga än större idrottsförbund och elitdomare. Under april lanseras REFCOM i Sverige och Tyskland och därefter succesivt på övriga marknader.

Spintso samarbetar sedan många år med Svenska Fotbollförbundet och deltog nyligen i deras konferens för framtidens fotboll. Det är spännande att Spintso fortsätter att vara en del av framtidens fotboll.

Spintso har sedan årsskiftet avtalat med 5 nya återförsäljare i Belgien, Danmark, Kanada, Turkiet och USA som säljer direkt till slutkunder, framförallt idrottsdomare på sina respektive marknader.

Besök gärna www.spintso.se http://www.spintso.se för att kika på bolagets produktsortiment och webshop. Spintso deltar på NGM live tisdag 16/5 som du kan besöka eller följa genom deras streamade sändning.

Äntligen är fotbollssäsongen igång, över 32 000 åskådare i Allsvenska premiären och äntligen får vi hälsa alla gamla och nya aktieägare välkomna till vår första årsstämma som publikt bolag.

Kallelse till årsstämma i Spintso International AB (publ)

Spintso har efter att bolaget listades på NGM-börsen bjudits in att närvara på NGM live i Stockholm. Det är värdefullt för bolaget att närvara på denna aktivitet för att öka intresset för bolaget och dess aktie. Därför har styrelsen beslutat att flytta bolagets årsstämma (ordinarie bolagsstämma) från tisdag 16 maj till torsdag 18 maj.

Aktieägarna i Spintso International AB (publ), 556691-3728 ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma torsdag 18 maj 2017 kl 16.30 i Polhemsrummet, Teknikdalen, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge.

Program för bolagsstämma i Spintso International AB

16.30 Demonstrationer av bolagets produkter, personal svarar på frågor, mingel och förtäring.
17.15 Glenn Nyberg, som har dömt 67 Allsvenska matcher, 22 i Superettan och 18 internationella, berättar om sin vardag som FIFA domare.
18.00 Information från Bolaget om viktiga händelser under och efter räkenskapsåret.
18.30 Ordinarie årsstämma öppnas.

Kallelse till årsstämma

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 maj 2017 och dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 11 maj 2017 per e-post till info@spintso.se mailto:info@spintso.se eller genom brev under adress Spintso International AB, G-Lab21, Västra Hamngatan 7 C, 411 17 Göteborg. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst tva) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 11 maj 2017 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn for att ha rätt att delta vid stämman.

Ombud
Aktieägare som skall företrädas av ombud skall utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt for ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara äldre än fem år. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid före stämman.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast från och med den 11 april 2017 och kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Spintso International AB (556691-3728)
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av protokollförare på stämman.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
Fastställande av styrelse och revisionsarvode.
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Val av revisor.
Val av nomineringskomitt.
Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagsordningen eller bolagsordningen.
Övriga ärenden som anmälts till styrelsen.
Stämman avslutas.

Förslag till beslut:

8b. Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

9. Förslag till arvoden
Nomineringskommitt representerande 50,1 % av aktierna i Bolaget föreslår att stämman beslutar om att arvode till styrelsen skall utgå med 240 000 kr (föregående år 0 kr) varav 80 000 kr till ordförande och 40 000 kr till ledamot (anställd i bolaget har ej rätt till arvode), samt att arvode till revisor utgår enligt räkning. Nomineringskommittn föreslår vidare att styrelseledamot får, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag och mervärdesskatt.

10. Val av styrelse
Nomineringskommitt representerande 50,1 % av aktierna i Bolaget föreslår att till styrelseledamöter omväljes Frank Teneberg (Ordförande), Mark Baljeu, Christer Sjölund, Magnus Eriksson, Andreas Hedbom och Roro Yakoub.

11. Val av revisor
Nomineringskommitt representerande 50,1 % av aktierna i Bolaget föreslår att Dalrev Revision & Redovisning AB med ansvarig huvudrevisor Anders Hassis väljs till revisor.

12. Val av Nomineringskommitt
Aktieägarna representerande 50,1 % av aktierna i Bolaget föreslår att en nomineringskommitt tillsätts bestående av Mark Baljeu, Roro Yakoub och Jan Nilsson. Nomineringskommittn utser inom sig ordförande. Ingen ersättning utgår till nomineringskommittn.

13 a, Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
Styrelsen förslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, att fatta beslut om nyemission av maximalt 1 200 000 aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att finansiera verksamheten tills bolaget uppvisar lönsamhet samt genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Styrelsen eller den av styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslut ovan som kan föranledas av registrering därav Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB

13 b, Styrelsens förslag till ny bolagsordning, styrelsen föreslår följande ändringar i 8, 9 och 12

8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets web-plats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Inför vissa stämmobeslut måste aktiebolaget skicka brev till varje aktieägare vars postadress är känd för företaget enligt 7 kap. 23 aktiebolagslagen (2005:551).
Tidpunkt för kallelse
kallelse till ordinarie stämma och extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas - tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman
kallelse till annan extra stämma - tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman

9. Ärenden på bolagsstämman

Lägg till pkt 11 Val av revisor

12. Ort för Bolagsstämma
Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Göteborg eller Stockholm.

Borlänge 2017-04-06

Borlänge/Göteborg, 6 april 2017

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: peter.evertsson@spintso.se mailto:peter.evertsson@spintso.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Spintso Kallelse till arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19901

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare. Läs mer om Spintso på www.spintso.se http://www.spintso.se

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 11.30.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.