Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Sportamore: Kallelse till årsstämma i Sportamore AB (publ)

Aktieägarna i Sportamore AB (publ), org. nr. 556788-8614 ("Bolaget"),
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj 2017 kl. 16.00.
Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på
Gustavslundsvägen 151 E i Bromma.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels i) vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 maj 2017,
dels ii) senast per torsdagen den 4 maj 2017 anmäla sig för
deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till
sabina.lerne@sportamore.se.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare,
inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 3 maj 2017, då sådan
omregistrering skall vara verkställd.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, antal
aktier och, i förekommande fall, antal biträden som inte få vara fler
än två.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas
tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och
underskriven. Fullmakten i original skall medtas till bolagsstämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats
www.sportamore.se/ir och skickas utan kostnad för mottagaren till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller
e-postadress. Den som företräder en juridisk person skall även bifoga
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar
som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av protokollförare

6. Val av en eller två protokolljusterare

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

8. Anförande av verkställande direktören

9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

10. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning,

b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, och

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

11. Beslut om antal styrelseledamöter

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

13. Val av styrelse och styrelseordförande

14. Val av revisor samt eventuell revisorssuppleant

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
konvertibler och teckningsoptioner

17. Beslut om valberedning

18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, som består av Anders Cedermark (ordförande), Jan
Friedman, Joakim Friedman och Olle Setterberg, föreslår att Jan
Friedman utses till ordförande på årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 10 b)

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten om 94 827 204 kronor
och årets resultat om

39 993 222 kronor överförs i ny räkning. Ingen utdelning föreslås ske.

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ordinarie
styrelseledamöter utan suppleanter.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 12)

Valberedningen föreslår att arvode om 200 000 kronor skall utgå till
styrelseordföranden och att arvode om 100 000 kronor skall utgå till
var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter. För det fall att
styrelsen inrättar s.k. Ersättningsutskott och/eller Revisionsutskott
föreslår valberedningen att ett arvode om 30 000 kronor till
ordförande och 15 000 till ledamot skall utgå för arbete i dessa
utskott. Arvode kan i förekommande fall faktureras från
styrelseledamots bolag då med påslag av lagstadgade sociala kostnader
jämte moms.

Det föreslås att revisorn skall ersättas enligt löpande godkänd
räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Jan Friedman, Kent
Stevens Larsen, Mariette Kristenson, Birgitta Stymne Göransson samt
Gunilla Herlitz. Valberedningen föreslår även att Mikael Schiller
väljs till ny styrelseledamot. Information om de föreslagna
ledamöterna finns på Bolagets webbplats, www.sportamore.se/ir.

Valberedningen föreslår omval av styrelsens ordförande Jan Friedman.

Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller
bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende och könsfördelning.

Val av revisor samt eventuell revisorssuppleant (punkt 14)

Tiden för BDO Mälardalen AB:s uppdrag som revisionsbolag löper ut vid
slutet av årsstämman 2017. Det föreslås att BDO Mälardalen AB omväljs
som revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls
under det nästföljande räkenskapsåret. BDO Mälardalen har uttalat att
om stämman röstar i enlighet med förslaget kommer Jörgen Lövgren att
utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 15)

De ledande befattningshavare som omfattas av dessa riktlinjer är för
närvarvarande verkställande direktören och fem personer som ingår i
bolagsledningen. De övergripande principerna för ersättning till
ledande befattningshavare skall utgå från befattningen, den
individuella prestationen, Bolagets resultat och att ersättningen
skall vara konkurrenskraftig i anställningslandet. Den sammanlagda
ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av fast lön,
rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga
prestationsmål (bonus), långsiktiga incitament baserade på fleråriga
prestationer (långsiktiga incitament) samt pension och andra
förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och i förekommande
fall avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen skall ses över
årligen för att säkerhetsställa att den är marknadsmässig och
konkurrenskraftig. Vid jämförelse skall tas hänsyn till befattning,
Bolagets storlek, lön och personens erfarenhet.

Fast lön

Fast lön skall utgöra grunden för den totala ersättningen. Den fasta
lönen skall vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla
omfattningen av det ansvar som arbetet innebär.

Rörlig lön ("Bonus")

Ledande befattningshavare skall utöver den fasta lönen kunna erhålla
bonus för resultat som överskrider en eller flera förutbestämda
prestationsnivåer under ett verksamhetsår. Kriterierna för att
erhålla bonus skall vara knutna till måluppfyllnad i förhållande till
antagen budget och baseras på försäljningsmål, EBIT och personlig
prestation.

Ersättningen från bonusprogrammet kan maximalt utgöra 70 procent av
den fasta årslönen för verkställande direktören och 70 procent av den
fasta årslönen för övriga ledningen. Vid maximalt utfall kan cirka 5
miljoner kronor (exklusive sociala avgifter) komma att utbetalas inom
ramen för bonusprogrammet.

Långsiktiga incitament

Det finns två utestående incitamentsprogram. Under 2015 beslutades på
extra bolagsstämma att emittera totalt högst 308 000 stycken
teckningsoptioner, vilka samtliga tecknades under 2015. Vid
årsstämman 2016 beslutades att emittera totalt högst 140 000
teckningsoptioner vilka samtliga tecknades av Bolagets dotterbolag
under 2016 för att kunna överlåtas till ledande befattningshavare och
vissa andra nyckelpersoner. Incitamentsprogrammen finns beskrivna i
årsredovisningen.

Pension

Pensionsöverenskommelser ska, om möjligt, vara premiebaserade och
utformade i enlighet med nivåer och praxis som gäller i det land som
den ledande befattningshavaren är anställd i.

Övriga förmåner

Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med de villkor som gäller för
det land som den ledande befattningshavaren är anställd i. Sådana
förmåner skall dock vara så små som möjligt, och får inte utgöra en
större andel av den sammanlagda ersättningen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Ledande befattningshavare skall erbjudas villkor i enlighet med den
lagstiftning och praxis som gäller för det land i vilket vederbörande
är anställd. Under uppsägningstiden skall ledande befattningshavare
vara förhindrade att verka i konkurrerande verksamhet. I vissa fall
kan ett konkurrensförbud mot fortsatt ersättning tillämpas högst för
sex månader efter uppsägningstidens utgång. I dagsläget är den
längsta uppsägningstiden i Bolaget sex månader, och avgångsvederlag
förekommer endast för verkställande direktören som har ett maximalt
avgångsvederlag om sex månadslöner vid uppsägning från Bolagets sida,
under förutsättning att uppsägningen inte föranletts av avtalsbrott
från den verkställande direktörens sida.

Styrelsen skall ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen
bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar
det.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler
och teckningsoptioner (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner i Bolaget på i huvudsak följande villkor.

Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall emitteras
med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och med
utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal
aktier, och representerande det aktiekapital, som motsvarar 10
procent av antalet aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet.
Betalning skall, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom
kvittning eller i övrigt med villkor.

Beslut om valberedning (punkt 17)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att valberedningen
skall utses enligt följande principer.

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter och skall utgöras av
styrelsens ordförande, en representant för var och en av de två till
röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant
samt ytterligare en ledamot som skall vara oberoende i förhållande
till större aktieägare och Bolaget. Den sistnämnda ledamoten skall
utses av styrelsens ordförande och de två ledamöterna som utsetts av
aktieägare och skall vara ordförande i valberedningen.

Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från
Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2017 och
övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid
denna tidpunkt. Om aktieägare inte önskar utse en representant...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.