Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-24

Sportamore: Kallelse till årsstämma i Sportamore AB (publ)

Aktieägarna i Sportamore AB (publ), org. nr 556788-8614 ("Bolaget"),
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 april 2014 kl. 16.00.
Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Bangatan 19 i
Solna.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels i) vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast per tisdagen den
15 april 2014 och dels ii) senast kl. 15.00 den 15 april 2014 anmäla
sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till
petter@sportamore.se.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 15 april 2014, då
sådan omregistrering skall vara verkställd.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer och
antal aktier samt skall eventuella biträden anmälas.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas
tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och
underskriven. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Det
får dock i fullmakten anges en längre giltighetstid, längst fem år
från utfärdandet. Fullmakten i original skall medtas till
bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets
hemsida www.sportamore.se/ir och skickas utan kostnad för mottagaren
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller
e-postadress. Den som företräder en juridisk person skall även bifoga
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar
som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av protokollförare;
6. Val av en eller två protokolljusterare;
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
9. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning,
b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
11. Val av styrelse och revisor samt eventuell revisorssuppleant;
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av
aktier;

13. Beslut om att utge teckningsoptioner avsedda för
incitamentsprogram;

14. Beslut om valberedning;
15. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten om 78 684 000 kronor
och årets resultat om -16 603 000 kronor överförs i ny räkning och
att överkursfonden om 19 531 000 kronor balanseras i ny räkning.
Ingen utdelning föreslås ske.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)
Valberedningen föreslår att arvode om 150 000 kronor skall utgå till
styrelseordföranden och varvid ett arvode om 75 000 kronor skall utgå
till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna.

Det föreslås att revisorn skall ersättas enligt löpande och godkänd
räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)
Valberedningen föreslår att styrelsen även framledes skall bestå av
sju ordinarie styrelseledamöter samt att årsstämman omväljer Jan
Friedman, Ebbe Pelle Jacobsen, Kent Stevens Larsen, Håkan Lindström,
Mattias Miksche och Anna Omstedt Lindgren samt nyväljer Mariette
Kristenson som styrelseledamöter i Bolaget. Joakim Engwall har
meddelat att han inte är tillgänglig för omval.

Tiden för BDO Mälardalen AB:s uppdrag som revisionsbolag löper ut vid
slutet av årsstämman 2014. Det föreslås att BDO Mälardalen AB omväljs
som revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls
under det nästföljande räkenskapsåret.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
besluta om nyemission av aktier i Bolaget på i huvudsak följande
villkor.

Aktierna skall emitteras med eller utan företrädesrätt för Bolagets
aktieägare och högst med det antal aktier, och representerande det
aktiekapital, som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för
emissionen. Nyemission skall, förutom kontant, kunna ske med villkor
att nya aktier skall betalas med apportegendom, genom kvittning eller
i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6
aktiebolagslagen.

Skälen till förslaget att bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier
utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare är att ägandet i Bolaget
skall kunna spridas och/eller att kapitaltillskott skall kunna lämnas
till Bolaget.

Förslag till beslut att utge teckningsoptioner avsedda för
incitamentsprogram (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att utge
teckningsoptioner i Bolaget på i huvudsak följande villkor.

Högst 127 500 teckningsoptioner skall utges till ledande
befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner som är eller kan
komma att bli anställda i Bolaget. Det antal teckningsoptioner som de
ledande befattningshavarna och nyckelpersonerna skall ha rätt att
förvärva framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls
tillgängligt enligt nedan. Det fullständiga förslaget innehåller
ramar för fördelning inom vilka maximal tilldelning inte kan
garanteras.

Teckningsoptionerna förvärvas mot en marknadsmässig premie som
fastställs av styrelsen i enlighet med en extern marknadsvärdering
baserad på Black and Scholes modell för optionsvärdering.

Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en ny aktie i
Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av dagskursen
för Bolagets aktier den 23 april 2014. Teckning av aktier i enlighet
med villkoren för teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden
från och med den 2 maj 2016 till och med den 16 maj 2016. Vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med
högst 17 586,21 kronor fördelat på 127 500 aktier vilket motsvarar en
utspädningseffekt om 1,5 procent av Bolagets utestående antal aktier
och röster.

Skälet till förslaget att utge teckningsoptionerna utan företrädesrätt
för Bolagets aktieägare är att teckningsoptionerna skall ingå i ett
incitamentsprogram som riktas till vissa av de anställda i Bolaget,
detta i syfte att Bolaget skall kunna behålla och rekrytera kompetent
och engagerad personal.

Beslut om valberedning (punkt 14)
Det föreslås att årsstämman beslutar om att en valberedning skall
utses enligt följande.

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter och skall utgöras av
styrelsens ordförande, en representant för var och en av de två till
röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant
samt ytterligare en ledamot som skall vara oberoende i förhållande
till större aktieägare och Bolaget. Den sistnämnda ledamoten skall
utses av styrelsens ordförande och de två ledamöterna som utsetts av
aktieägare och skall vara ordförande i valberedningen.

Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från
Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2014 och
övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid
denna tidpunkt. Om aktieägare icke önskar utse en representant skall
den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet
att inträda i stället för denne. Styrelsens ordförande kallar
valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen föreslås ha till uppgift att, inför årsstämman 2015,
bereda och arbeta fram förslag avseende val av styrelseordförande och
övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga
ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till
principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen
skall ej utgå.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss
information till Bolaget så att Bolaget kan fullgöra sin
informationsskyldighet.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkten 12 (emissionsbemyndigande) är giltigt endast om
det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedels
majoritet av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Beslut enligt punkten 13 (teckningsoptioner) är giltigt endast om det
har biträtts av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl
de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
bolagsstämman.

Handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgänglig hos
Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets hemsida,
www.sportamore.se/ir, minst tre veckor före årsstämman. Nämnda
handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Förslaget enligt punkterna 12 och 13 kommer att hållas tillgängliga
hos Bolaget (adress enligt ovan) minst två veckor före stämman.
Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och
verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska
situation. Upplysningar skall lämnas om det kan ske utan väsentlig
skada för Bolaget.

* * * * * *

Stockholm i mars 2014

Styrelsen i Sportamore AB (publ)

För ytterligare information, besök www.sportamore.se/ir eller
kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Jan Friedman, styrelseordförande

Telefon: 0705 61 24 22

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande
sportbutik på nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första
handelsdag på nätet 1 maj 2010. I oktober, 2012 listades bolaget på
NASDAQ OMX First North och under 2013 attraherade Sportamore över 20
miljoner besökare. Sportamore säljer över 15 000 produkter från 400
olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har
sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt
kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp
samt prisgaranti.

För mer information www.sportamore.se

Bolagets aktie är listad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North.
Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank AB.

...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.