Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Spotlight Stock Market: Disciplinkommittén tilldelar Josab Water Solutions AB en allvarlig erinran och ålägger bolaget at...

Beslut

Disciplinkommittén tilldelar Josab Water Solutions AB ("Josab " eller
"Bolaget") en allvarlig erinran samt ålägger bolaget att till
Spotlight Stock Market ("Spotlight") betala ett vite motsvarande en
(1) årsavgift.

Disciplinkommitténs bedömning

När det först gäller frågan om Bolaget gjort sig skyldigt till en
överträdelse av artikel 17 i MAR och punkterna 6 och 7 i bilaga 2
till Noteringsavtalet gör Disciplinkommittén följande bedömning.

Enligt artikel 17 i MAR ska ett bolag offentliggöra insiderinformation
så snart som möjligt. Bolaget kan besluta om att uppskjuta
offentliggörandet, om ett omedelbart offentliggörande sannolikt
skadar legitima intressen, det inte är sannolikt att ett uppskjutande
vilseleder allmänheten och bolaget kan säkerställa att informationen
förblir konfidentiell (artikel 17.4).

Av utredningen framgår att pressmeddelandet av den 16 december 2019
innehöll en hänvisning till att informationen var sådan som Bolaget
var skyldigt att offentliggöra enligt MAR. Bolaget har således bedömt
informationen som insiderinformation.

Bolaget har gjort gällande att den insiderinformation som bestod i att
projektet i Kerala avslutats för Bolagets del uppstod i omedelbart
samband med Bolagets pressmeddelande den 16 januari 2019, och att det
därför inte har varit fråga om något dröjsmål med att offentliggöra
denna insiderinformation eller något uteblivet uppskjutet
offentliggörande. Emellertid framgår av utredningen att Bolaget i
december 2018 tillskrivit berörda parter i projektet och i skrivelsen
använt sig av uttrycket "uppsägning". Bolaget har anfört att
skrivelsen varit ett uttryck för Bolagets önskan att dra sig ur
projektet, men även anfört att ett svar kunde ha fått till följd att
Bolaget skulle fortsatta att delta i projektet. Mot bakgrund av att
Bolaget - som framgår av pressmeddelandet - i skrivelsen ställt ett
ultimatum att erhålla betalning senast vid årsskiftet 2018/2019 borde
dock Bolaget, i vart fall senast vid denna tidpunkt, ha
offentliggjort den information som kom att offentliggöras först den
16 januari 2019 (eller ha beslutat om uppskjutet offentliggörande).
Tidsutdräkten tills dess att informationen offentliggjordes den 16
januari 2019 är inte förenlig med kravet på att insiderinformation
ska offentliggöras så snart som möjligt.

Josabs underlåtenhet att så snart som möjligt offentliggöra den
ifrågavarande informationen innebär att Bolaget har åsidosatt
punkterna 6 och 7 i bilaga 2 till Noteringsavtalet, vilka grundar sig
på MAR.

När det sedan gäller frågan om Bolaget borde ha kommunicerat
förändringar av projektet i Kerala tidigare än vad som skett, delar
Disciplinkommittén Spotlights bedömning att det redan i slutet av
2017 borde ha stått klart för Bolaget att projektet i Kerala
försenats. Då Bolaget först den 16 januari 2019 bl.a. kommunicerade
att leverans och betalning försenats är det klarlagt att Bolaget inte
kan anses ha fullgjort skyldigheten att omedelbart offentliggöra
väsentliga förändringar av tidigare offentliggjord information.
Bolaget har således i denna del brutit mot bestämmelsen i punkt 5 i
bilaga 2 till Noteringsavtalet.

Sammanfattningsvis har Bolaget brutit mot artikel 17 i MAR samt
punkterna 5, 6, och 7 i bilaga 2 till Noteringsavtalet. Ett korrekt
offentliggörande av insiderinformation är av central betydelse för
upprätthållandet av förtroendet för värdepappersmarknaden, liksom
skyldigheten att omedelbart offentliggöra förändring av tidigare
offentliggjord insiderinformation. Till detta kommer att Spotlight
tidigare har riktat kritik mot Bolaget i ett ärende som bland annat
avsåg brister i skyldigheten att informera om förändringar av
tidigare offentliggjord information. Disciplinkommittén ser därför
allvarligt på Bolagets överträdelse. Påföljden bör bestämmas till en
allvarlig erinran i förening med ett vite motsvarande en årsavgift.

Se Disciplinkommitténs fullständiga beslut i bifogad PDF-fil.

Disciplinkommitténs beslut finns publicerat på:

https://www.spotlightstockmarket.com/sv/redan-noterad/disciplinnaemnden/...

Stockholm den 7 maj 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: info@spotlightstockmarket.com
(pressmeddelanden@spotlightstockmarket.com)

Om Spotlight

Spotlight Stock market är handelsplats som vill göra det enklare och
tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade.
Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare
i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock
Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher.
Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och
huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spotlight-stock-market/r/disciplinkommitten-t...
https://mb.cision.com/Main/9351/2805423/1038801.pdf
https://mb.cision.com/Public/9351/2805423/98a645e38ffbdca5.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.