Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-26

Spotlight Stock Market: Disciplinnämnden tilldelar Zenergy AB en allvarlig erinran och ålägger bolaget att betala ett vite om en årsavgift

Beslut
Disciplinnämnden tilldelar Zenergy AB (nedan "Zenergy" eller "Bolaget") en allvarlig erinran samt ålägger bolaget att till Spotlight Stock Market (nedan "Spotlight") betala ett vite motsvarande en (1) årsavgift motsvarande 240 000 kronor.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt artikel 17 i Marknadsmissbruksförordningen[1] (nedan "MAR") ska ett bolag offentliggöra insiderinformation så snart som möjligt. Denna skyldighet framgår även av Noteringsavtalet. Bolaget kan emellertid välja att i stället fatta beslut om ett uppskjutet offentliggörande av informationen under förutsättning att det finns legitima skäl för det, att det inte är sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten samt att bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Insiderinformationen definieras i artikel 7.1 i MAR som information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på instrumenten eller på relaterade finansiella instrument.

Som Spotlight har anfört var informationen om att det förmodligen inte var möjligt med delutbetalning av det statliga investeringsstödet, innebärande en likviditetsmässig besvärlig situation, tillräckligt specifik för att utgöra insiderinformation. Bolaget skulle därför ha offentliggjort insiderinformationen så snart som möjligt den 5 december 2018 eller i vart fall senast den 6 december 2018.

Vidare konstaterar disciplinnämnden i likhet med Spotlight att den information som offentliggjordes den 12 december 2018 inte var fullständig, då den nya informationen att en delutbetalning av investeringsbidraget inte var möjlig för tillfället inte offentliggjordes. Sådan information var i sammanhanget central och utelämnandet av denna information fick till följd att marknaden härigenom inte hade tillräcklig information för att fullständigt och korrekt kunna bedöma betydelsen av innehållet i pressmeddelandet för Bolaget samt dess finansiella instrument.

Mot denna bakgrund delar disciplinnämnden Spotlights bedömning att Bolaget brutit mot artikel 17 i MAR och punkterna 6 och 7 i bilaga 2 i Noteringsavtalet, i dess lydelse före 1 april 2019, genom att inte ha offentliggjort insiderinformation så snart som möjligt. Vidare delar disciplinnämnden Spotlights bedömning att Bolaget brutit mot bilaga 2, punkt 5 i Noteringsavtalet, i dess lydelse före 1 april 2019, genom att inte se till att information som Bolaget offentliggjorde var tydlig och så utförlig att det utifrån informationen var möjligt att bedöma vilken betydelse den hade för värderingen av Bolaget samt dess finansiella instrument.

Bolaget har framfört synpunkter på Spotlights dåvarande rutin avseende genomgång och publicering av pressmeddelanden och agerande i övrigt. Enligt disciplinnämnden bör dock, som disciplinnämnden anfört i andra ärenden, en eventuell bristfällig hantering av Spotlight gentemot Bolaget inte påverka nämndens ställningstagande, utan detta bör grundas på en bedömning av hur allvarlig överträdelsen är utifrån marknadens behov av korrekt, relevant och tillförlitlig information.

Ett korrekt offentliggörande av insiderinformation är av central betydelse för upprätthållandet av förtroendet för värdepappersmarknaden. Disciplinnämnden ser därför allvarligt på Bolagets överträdelser. Betydande tid har dock förflutit sedan överträdelserna och Bolaget har numera andra huvudägare och en annan ledning. Mot denna bakgrund kan påföljden stanna vid en allvarlig erinran i kombination med ett vite motsvarande en årsavgift.

Se Disciplinnämndens fullständiga beslut i bifogad PDF-fil.

Disciplinnämndens beslut finns publicerat på Spotlights hemsida.

Stockholm den 26 oktober 2020

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight
Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare samt synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder Spotlight investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

 

[[1]] Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.