Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-04

Spotlight Stock Market: QuickCool AB ska genomgå en ny noteringsprövning och kommer fortsatt handlas på observationslista...

(for English version see below)

Den 29 augusti 2019 observationsnoterades aktierna och
teckningsoptionerna i QuickCool AB ("QuickCool" eller "Bolaget") med
hänvisning till det förelåg väsentlig osäkerhet avseende Bolaget och
Bolagets framtida finansiering.

Den 3 november 2019 kl. 22:30 offentliggjorde QuickCool
pressmeddelandet "Förändrar bolaget till ett holdingbolag med
inriktning att investera i cannabis och alternativmedicinska
marknader som även förser bolaget med finansiering" och kl. 23:28
"Kallelse till extra bolagsstämma i QuickCool AB (publ)". Med
anledning av detta bedömer Spotlight att Bolaget genomgår en
genomgripande förändring. Spotlight har därför, på sedvanligt sätt,
beslutat att Bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning som villkor
för Bolagets fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen är
att säkerställa att Bolaget uppfyller samtliga noteringskrav gällande
bland annat verksamhet, lönsamhet och finansiell förmåga, ägare,
ledning, styrelse, sundhet och kapacitet för informationsgivning.

Enligt gällande Regelverk blir ett bolag observationsnoterat under
noteringsprövningen. Under noteringsprövningen sker handeln i
QuickCools finansiella instrument på observationslistan, med målet
att så snart som möjligt, om noteringsprövningen godkänns, flyttas
tillbaka till den ordinarie listan. I det fall Bolaget inte kommer
att kunna uppfylla noteringskraven kommer Spotlight att besluta om
avnotering.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: informationsovervakningen@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och
tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade.
Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare
i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock
Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher.
Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och
huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

QuickCool AB will be subject to a new listing process and will
continued to be traded on Spotlights's observation list

On August 29, 2019, the shares and subscription options in QuickCool
AB ("QuickCool" or "the Company") were given observation status with
reference to material uncertainty about the Company and the
uncertainty regarding the Company's financial situation.

On November 3, 2019, at 22:30 QuickCool announced the press release
"Proposes to become a holding company with the new direction of
investing in cannabis and alternative medicine that also provides
financing for the development of QuickCool® SYSTEM" and at 23:28
"Kallelse till extra bolagsstämma i QuickCool AB (publ)". In
reference to the information, Spotlight consider that the Company is
undergoing a far-reaching change in the business of the Company. In
accordance with the current rules, Spotlight has therefore decided
that the Company will be subject to a new listing process. The reason
for the new listing process is to ensure that the Company fulfil all
the terms in the listing agreement in relation to, among other
things, the company's operation, profitability and financial ability,
owners, management, board, reputability requirement and capacity to
disclose information.

In accordance with the Rulebook a company will be placed on the
observation list during the listing process. In connection to the new
listing process QuickCool's shares and subscription options will
continue to be traded on Spotlight's observation list. Spotlight
will, given approval of the listing process, work towards a fast
transfer to the ordinary list. If the Company is not able to fulfil
the terms in the listing agreement Spotlight will delist the Company.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail: informationsovervakningen@spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier,
safer and more visible for growth companies to become and be listed.
The company also offers investors the opportunity to become
shareholders in growth companies in an easier and safer way. At
Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth
companies from different industries. Spotlight Stock Market was
founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read
more at www.spotlightstockmarket.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spotlight-stock-market/r/quickcool-ab-ska-gen...
https://mb.cision.com/Main/9351/2953035/1135255.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.