Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

Spotlight Stock Market: Upphävt handelsstopp i QuickCool AB:s aktie och teckningsoption samt observationsnotering / Resume...

(for English version see below)

Med hänvisning till pressmeddelandet som QuickCool AB publicerade i
dag klockan 15:17 "Förtydligande avseende utvärderingen av det
förslag som kommer att säkra långsiktig finansiering", har Spotlight
i samråd med Finansinspektionen beslutat att handeln i QuickCool AB:s
aktie och teckningsoption ska återupptas imorgon den 30 augusti 2019
klockan 09:00.

Bolagets aktie (QUICK) och teckningsoption (QUICK TO 2) flyttas till
Spotlights observationslista med hänvisning till informationen i de
pressmeddelanden som QuickCool AB offentliggjorde:

· den 10 maj 2019 "Flaggningsmeddelande. Biovations Sciences Ltd
innehar mer än 25% av aktierna i QuickCool AB".

· den 20 juni 2019 "Kommuniké från extra bolagsstämma".
· den 29 augusti 2019 "Förtydligande avseende utvärderingen av det
förslag som kommer att säkra långsiktig finansiering".

· den 29 augusti 2019 "Halvårsrapport".
Av pressmeddelandena framgår att bolaget har en ny huvudägare med ett
innehav om cirka 25 procent av bolagets röster och kapital, att
bolaget har fyra nya styrelseledamöter och att bolaget utvärderar att
genomföra ett omvänt förvärv samt att det råder en osäkerhet kring
bolagets finansiella ställning och framtida finansiering. Mot
bakgrund av detta bedömer Spotlight att det föreligger en osäkerhet
kring såväl bolaget som bolagets framtida finansieringen. Med
anledning av detta flyttas bolagets aktie och teckningsoption till
Spotlights observationslista.

Spotlight kommer löpande pröva om det finns förutsättningar att
återföra bolagets aktie och teckningsoption till ordinarie lista.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: info@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och
tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade.
Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare
i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock
Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher.
Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och
huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Press Release 2019-08-29

Resumed trading in QuickCool AB:s share and subscription option and
observation list

With reference to the press release published by QuickCool AB at 15:17
CET today, "Clarification regarding the investigation of the proposal
that would secure the long-term financing", Spotlight has in
consultation with the Swedish Financial Supervisory Authority decided
that the trading in the share and subscription option of QuickCool AB
shall be resumed tomorrow August 30, 2019, from 09:00 CET.

The shares (QUICK) and subscription option (QUICK TO 2) in QuickCool
AB will be traded on Spotlight's observation list with reference to
information in the press releases:

· May 10, 2019 "Flagging. Biovations Sciences Ltd holds more than
25% of shares in QuickCool AB".

· June 20, 2019 "Statment from the general meeting".
· August 29, 2019 "Clarification regarding the investigation of the
proposal that would secure the long-term financing".

· August 29, 2019 "Half year report".
The press releases states that the company has a new major shareholder
with a holding of approximately 25 percent of the company's votes and
capital, that the company has four new board members, that the
company is evaluating a reverse acquisition and that there is
uncertainty about the company's financial position and future
financing. With reference to the information, Spotlight assesses that
there is uncertainty regarding both the company and the company's
future financing. As a result, the company's share and subscription
option are transferred to Spotlight's observation list.

Spotlight will continuously assess whether there are conditions to
return the company's share and subscription option to the ordinary
list.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail: info@spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier,
safer and more visible for growth companies to become and be listed.
The company also offers investors the opportunity to become
shareholders in growth companies in an easier and safer way. At
Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth
companies from different industries. Spotlight Stock Market was
founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read
more at www.spotlightstockmarket.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spotlight-stock-market/r/upphavt-handelsstopp...
https://mb.cision.com/Main/9351/2891947/1097628.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.