Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-20

Sprint Bioscience: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018

Helåret 2018 - finansiell sammanfattning

· Nettointäkter under året uppgick till 17,9 (24,0) MSEK
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -22,1 (-10,7) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick
till -2,51 (-1,46) SEK

Fjärde kvartalet - finansiell sammanfattning samt händelser i
sammandrag

· Nettointäkter under kvartalet uppgick till 0,2 (2,9) MSEK
· Rörelseresultat -10,8 (-7,2) MSEK
· Resultat efter skatt - 10,8 (-7,2) MSEK
· Resultat per aktie - 1,07 (-0,95) SEK

· Den 29 oktober kommunicerade Sprint Bioscience resultat från en
toxikologisk studie i bolagets Vps34-program, som visade att
Vps34-hämmaren, SB02024, är väl tolererad och kommer kunna ligga till
grund för en regulatorisk GLP-kontrollerad toxikologisk studie, för
vidare kliniska studier.

· Den 14 november informerade bolaget att valberedning inför Sprint
Bioscience årsstämma den 15 maj 2019 utsetts. Valberedningen består
av Peter Werme, representant för Första Entreprenörsfondens alla
bolag, Pär Nordlund representant för eget aktieinnehav och Evitra
Proteome AB, Gunnar Hesse representant för Staffan Halldin, samt Rune
Nordlander, ordförande i styrelsen för Sprint Bioscience.

· Den 15 november kommunicerade Sprint Bioscience att bolaget ingått
en ömsesidig överenskommelse om en avsiktsförklaring (term sheet) för
STK25-projektet med ett läkemedelsbolag verksamt inom diabetes och
metabola sjukdomar och därmed inlett slutförhandlingar i projektet.

· Den 11 december meddelades att bolaget tecknat avtal om
bryggfinansering om 12 MSEK i syfte att täcka bolagets behov av
rörelsekapital. Lånet löper till sista februari 2019 med möjlighet
till förlängning till den sista mars 2019. Lånet upptas till
marknadsmässiga villkor med en ränta om 3% per månad fram till den
sista februari 2019 och 4 % för mars månad i det fall möjligheten
till förlängning utnyttjas.

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Den 13 februari informerade bolaget att lösenperioden avslutats
för teckningsoptioner av Serie 2018/2019:1 som löpte mellan 28
januari 2019 - 8 februari 2019 och som emitterades i samband med
Bolagets företrädesemission av units som slutfördes under mars 2018.
Utfallet visar att totalt har tecknats 1 527 779 aktier till
teckningskursen 17,17 SEK per aktie, motsvarande en teckningsgrad om
cirka 90,76 procent. Sprint Bioscience tillförs således cirka 26,2
MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till 1,2 MSEK.

Vd har ordet

Under 2018 har vi fortsatt vårt arbete med att skapa ett världsledande
bolag med fokus på tidig läkemedelsutveckling. Att vi valt rätt fokus
för bolaget intygas av alla positiva omdömen vi får när vi är ute och
presenterar bolagets arbete för branschkollegor. Att vi håller en hög
kvalité bekräftas av att våra medarbetare efterfrågas som
föredragshållare och föreläsare på vetenskapliga konferenser och
utbildningar.

Under året som gått har immunonkologi (IO) stått i fokus på flera
sätt. Nobelpriset 2018 gick till James P Allison och Tasuku Honjo för
deras upptäckt av cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets
bromsmekanismer. Med denna immunterapi drar man nytta av
immunsystemets inneboende förmåga att angripa cancerceller och det
har lett till långvarig effekt på tumörer som tidigare ansetts vara
icke behandlingsbara. Det finns dock fortfarande en stor del av
patienterna där effekten är mycket begränsad, men vi ser samtidigt
stora utvecklingsmöjligheter. Sprint Bioscience visade redan 2017 att
inhibition av autofagi med vår Vps34-inhibitor aktiverar
immunförsvaret i tumören. Under 2018 har vi tillsammans med vår
samarbetspartner på Luxemburg Institute of Health, dr Bassam Janji
visat att våra Vps34-inhibitorer kan få de tumörer som inte svarar på
existerande immunonkologiska läkemedel (s.k. kalla tumörer)
mottagliga för behandling (s.k. heta tumörer). Detta pekar på en stor
potential och marknad för läkemedel som hämmar Vps34 och vi ser
fortsatt stort intresse från våra potentiella licenstagare.

Den globala IO-marknaden var 43 miljarder USD år 2016 och förväntas
passera 100 miljarder USD år 2022 och ha en fortsatt hög tillväxt.
Vår hämmare av Vps34 har en potential att ta en del av den marknaden.

Som en naturlig följd av våra satsningar inom biologin runt Vps34, har
vårt kunnande inom immunonkologi stärkts och det kommer vi dra nytta
av när vi fortsätter att utveckla vår projektportfölj och bygga
förståelse för vad som gör "kalla" tumörer "heta".

Vår samarbetspartner i PIP4K2-projektet, Petra Pharma, valde en
läkemedelskandidat för kliniska studier i februari 2018. Det
genererade den första delmålsbetalningen om 2 miljoner USD i
projektet. Målsättningen var att starta den första kliniska studien
under Q1 2019. Projektet stötte på problem under den prekliniska
utvecklingen där man ser en begränsad exponering i mer avancerade
djurmodeller som hund och apa. Därför beslutade Petra att välja en ny
kandidat från det backup-program vi levererat. Detta försenar
projektet ca 1 år och en ny kandidat kommer väljas under våren 2019
vilket även gör att nästa delmålsbetalning försenas med ca 1 år. Även
om det initialt är ett bakslag för projektet så ser vi att projektet
på längre sikt gynnas av beslutet. Att låta den allra bästa
substansen man kan identifiera vara den kliniska kandidaten är ett
klokt och modigt beslut.

Jag vet att vår samarbetspartner Petra Pharma är en kompetent och
välfinansierad organisation som kommer att driva den kliniska studien
vidare på bästa sätt. Jag ser fram emot att under året kunna
fortsätta berätta om arbetet med att ta vårt första projekt till
klinik.

STK25-projektet inriktar sig mot NASH, en allvarlig leversjukdom där
det saknas behandling. Projektet ligger utanför vårt framtida
kärnområde och därför vill vi få in en partner som kan ta projektet
vidare. I november meddelade vi att vi tecknat en avsiktsförklaring
om att ingå ett licensavtal och förhandlingarna med den tilltänkta
partnern pågår. Som vi tidigare meddelat, räknar vi med, att kunna
skriva på ett avtal inom kort.

I början av 2018 genomförde bolaget en företrädesemission vilket gav
bolaget 37,9 MSEK före emissionskostnader. Därutöver emitterades
teckningsoptioner, som tecknades till 90% och som tillför bolaget
26,2 MSEK före emissionskostnader. Vi är mycket nöjda med utfallet
och vill rikta ett varmt tack till alla aktieägare som valt att
teckna aktier samt nyttja sina teckningsoptioner och därmed visat
sitt långsiktiga stöd till bolaget.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 februari 2019, klockan 08.30 CET.

Om Sprint Bioscience AB (publ)
Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin.
Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala
läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och
resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med
laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på
Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT.
Ytterligare information finns på bolagets hemsida;
www.sprintbioscience.com.

Certified Advisor är Redeye; +46 (0)8 121 576 90,
certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se.

Sprint Bioscience ? Novum ?141 57 Huddinge ? Sweden ? 46-(0)8-411 44
55 ?info@sprintbioscience.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sprint-bioscience/r/bokslutskommunike-1-januar...
https://mb.cision.com/Main/10996/2745007/994179.pdf
https://mb.cision.com/Public/10996/2745007/b5cdeac60cfb44ba.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.