Du är här

2018-08-15

Sprint Bioscience: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI

JANUARI - JUNI I SAMMANDRAG

· Intäkter under perioden uppgick till 22,8 (23,5) MSEK
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till - 2,4 (2,1) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick
till -0,29 (0,29) SEK

ANDRA KVARTALET - FINANSIELL SAMMANFATTNING

· Intäkter 2 937 (11 452) TSEK
· Rörelseresultat - 9 700 (989) TSEK
· Resultat efter skatt - 9 646 (975) TSEK
· Resultat per aktie -0,96 (0,14) SEK

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· Som tidigare meddelats har en patentansökan avseende biomarkörer i
VPS34-projektet lämnats in.

VD HAR ORDET

Sprint Bioscience kan se tillbaka på ett positivt och intressant
första halvår 2018! En viktig milstolpe var det beslut vår
licenspartner Petra Pharma tog, att ta PIP4K2 projektet vidare till
klinisk fas. Projektet som utlicensierades till Petra Pharma i juli
2016 fortskrider enligt plan. Efter mycket goda resultat i den
prekliniska fasen valdes tidigt i våras en läkemedelskandidat för
toxikologiska studier, vilket gav Sprint Bioscience den första
delmålsbetalningen i projektet. Petra Pharmas avsikt är att skicka in
en ansökan om godkännande för kliniska studier under fjärde kvartalet
2018. Vi följer naturligtvis utvecklingen i projektet nära och har
stora förhoppningar på att det kommer att gå bra då de icke GLP
toxikologiska studier som gjorts har sett mycket lovande ut. För vår
del innebär det att nästa delmålsbetalning utfaller när första dosen
ges i den kommande fas 1 studien, vilket beräknas ske under första
kvartalet 2019.

Inom det snabbt växande och framgångsrika immunonkologifältet gör
Vps34 stora framsteg och vi observerar ett tydligt ökat kommersiellt
intresse. Tillsammans med en forskargrupp ledd av dr. Bassam Janji i
Luxemburg har vi visat att Vps34 proteinet har en viktig funktion när
tumörer undviker att upptäckas av immunsystemet. Läkemedel som slår
mot Vps34 kommer bland annat att kunna bredda användningen av
existerande immunterapier och därmed kunna nå en betydande marknad.
Sprint Bioscience har tidigare lämnat in 6 patentansökningar till
EuropeDelårsrapport Q2-2018
(http://mb.cision.com/Public/10996/2592361/9160cc725679e3af.pdf)an
Patent Office (EPO) och i juli sökte vi patent för användningen av
nyutvecklade biomarkörer i Vps34 projektet. Tillgång till biomarkörer
är avgörande i de kommande kliniska studierna för att kunna välja ut
rätt patientgrupp, vilket ökar chanserna att lyckas betydligt. Ett
patentskydd ger oss ett försprång gentemot andra inom fältet.[image]

Att utveckla framtidens läkemedel och göra skillnad för de som drabbas
- detta är verklighet för Sprint Bioscience. Från starten 2009 har vi
fokuserat på att vara en del av den framtida läkemedelsbranschen och
idén om att kunna effektivisera och förbättra den tidiga fasen av
läkemedelsutvecklingen har vi lyckats uppnå. Bevis ser vi i
resultaten i PIP4K2 och Vps34 projekten och under avsnittet
"Bolagsöversikt" i denna rapport, ger Petra Pharmas VD Brian
O'Callaghan sin syn på vad vi lyckats leverera inom PIP4K2 projektet.

Vi grundare var redan från början övertygade om att förmågan att
utlicensiera projekt innan de nått klinisk fas ger dels intäkter
tidigt i en produktlivscykel men även avsevärt mindre risk sett ur
ett investerarperspektiv. Vår affärsmodell bygger på ett tydligt
kommersiellt fokus och vi är ute och träffar blivande partners redan
i ett mycket tidigt skede. Detta ger oss ytterst värdefull
information om vad läkemedelsbolagen vill inlicensiera och vad de är
villiga att betala för.

Sprint Bioscience affärs- och intäktsmodell bygger på
delmålsbetalningar som utfaller när konkreta och i avtal definierade
mål uppnås i de projekt vi utlicensierar, samt royalties på framtida
försäljning. Så föll t.ex. ca. 16 MSEK ut i en första
delmålsbetalning för PIP4K2 projektet förra kvartalet, medan
intäkterna under andra kvartalet varit betydligt blygsammare. Med
detta, så finns en svårighet att prognostisera intäktsflödet, vilket
gör att finansiering är ett område som såväl vår styrelse som jag och
mina kollegor i ledningen fokuserar på. I den företrädesemission som
slutfördes under april och tillförde bolaget 37,9 MSEK före
emissionskostnader medverkade såväl befintliga som nya aktieägare. Vi
är mycket tacksamma för det stöd och förtroende aktieägarna visar och
vi ser också att tillflödet av nya aktieägare har fortsatt under de
senaste månaderna, något som naturligtvis är mycket glädjande.

Jag är mycket stolt över det som vi åstadkommit hittills under 2018
och har en god tillförsikt inför framtiden. Tillsammans kan vi se
fram emot en spännande höst!

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018,
klockan 08.30 CET.

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska
läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram
läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom
cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt
sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i
Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North
Premier-listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare
information finns att hämta på bolagets hemsida;
www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.

Sprint Bioscience ? Novum?141 57 Huddinge ? Sweden ? 46-(0)8-411 44 55
?info@sprintbioscience.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sprint-bioscience/r/delarsrapport-1-januari---...
http://mb.cision.com/Main/10996/2592361/891407.pdf
http://mb.cision.com/Public/10996/2592361/8788e3348d1cc79d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.