Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-24

Sprint Bioscience: Delårsrapport 1 januari - 30 september

Januari - september i sammandrag

· Intäkter under perioden uppgick till 26,1 (28,0) MSEK
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -11,3 (-3,4) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick
till -1,29 (-0,49) SEK

Tredje kvartalet - finansiell sammanfattning

· Intäkter 3,3 (4,5) MSEK
· Rörelseresultat - 8,9 (-5,5) MSEK
· Resultat efter skatt - 8,9 (-5.5) MSEK
· Resultat per aktie - 0,88 (-0,78) SEK

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Som meddelades i början av oktober har Petra Pharma, licenspartner
för PIP4K2 programmet, informerat att man beslutat ändra sitt
utvecklingsfokus till en molekyl ur bolagens back-up program. Denna
förändring innebär en försening av tidigare meddelad tidplan och
mellanliggande betalningar med cirka ett år. Avtalet med Sprint
Bioscience är oförändrat och Sprint Bioscience har enligt avtalet
inte några investeringsåtaganden.

VD HAR ORDET

Sprint Biosciences projektportfölj är starkare än på länge. Vi har ett
licensavtal med Petra Pharma som driver PIP4K2-projektet med full
kraft mot kliniska studier. Vi har två projekt, Vps34 och STK25 där
vi ser stort intresse i läkemedelsbranschen med goda möjligheter att
sluta nya licensavtal. Utöver det så har vi tidigare i höst meddelat
att vi arbetar med ett nytt projekt inom onkologi. Det ser lovande ut
och vi kommer snart att börja processen med utlicensiering.

Vårt leukemiprojekt PIP4K2 drivs av vår licenspartner Petra Pharma. I
projektet valdes en läkemedelskandidat (SB02829) i februari 2018.
Parallellt med arbetet att ta SB02829 till kliniska studier
samarbetade Sprint Bioscience och Petra Pharma för att utveckla ett
back-up program med andra molekyler om SB02829 inte skulle hålla
tillräckligt hög kvalitet. Under den prekliniska utvecklingen av
SB02829 stötte formuleringsutvecklingen på problem. Det gick inte att
nå tillräckligt hög exponering i större djur för den valda
läkemedels-kandidaten. Detta gjorde den till en mindre lämplig
kandidat för kliniska studier jämfört med efterföljande molekyler.
Petra Pharma beslutade därför att välja en ny läkemedelskandidat med
förbättrade egenskaper från back-up programmet. Beslutet innebär en
fördröjning av starten av den första kliniska studien med ca ett år.
Samtidigt ökar sannolikheten att projektet i slutänden utvecklar ett
godkänt läkemedel som når marknaden. Under det gångna halvåret har
Petra Pharma och dess grundare dr. Lewis Cantley genererat
ytterligare data som ökar kunskapen och värdet av PIP4 som
målprotein. Projektet är Petra Pharmas huvudprojekt och huvuddelen av
bolagets finansiering är dedikerad till PIP4K2-projektet.

Immunonkologi är ett område där betydande framsteg görs när det gäller
behandling av cancer vilket bekräftades av årets Nobelpris. Marknaden
är stor och växande men effekten är fortfarande begränsad till få
patienter och tumörformer. De tumörer som inte svarar på behandling
med immunonkologiska läkemedel, vilket fortfarande är majoriteten,
betecknas som "kalla tumörer". Just nu söker läkemedelsbranschen
efter ett kompletterande läkemedel som kan förändra dessa tumörer och
göra dem "heta", dvs immunologiskt aktiva och mottagliga för dessa
nya behandlings-former. Tillsammans med vår samarbetspartner
dr.Bassam Janji har vi visat att Vps34-inhibition minskar
cancercellers tillväxt genom att immunsystemet attackerar tumören.
Nyligen visade bolag som Genentech och Pfizer på liknande resultat på
en konferens i Boston där vår forskningschef deltog. Kopplingen
mellan autofagi och immunsystemet stärks mer och mer i den
vetenskapliga litteraturen. Det är något som vi tydligt märker i
intresset för vårt Vps34-projekt. Vps34-projektet är vårt längst
gångna projekt där vi har stort biologiskt kunnande samt ett brett
program med sju inskickade patentansökningar.

NASH är en svår sjukdom där det saknas fungerande behandlingar. Det är
en potentiellt stor marknad och intresset för att utveckla molekyler
för NASH-behandling är stort. Vårt mål med STK25-projektet är att
hitta en stark samarbetspartner som tillsammans med Sprint Bioscience
kan driva projektet vidare mot kliniska studier. Utifrån de
diskussioner vi nu för med intresserade bolag ser vi möjligheterna
att hitta en samarbetspartner som mycket goda.

För den långsiktiga lönsamheten är vår förmåga att starta och
utlicensiera nya projekt avgörande. Bolaget har utlicensierat två
projekt och vi har två projekt, Vps34 och STK25 där vi ser stor
potential. Vi meddelade i september att vi nu har utökat vår portfölj
med ytterligare ett onkologiprojekt.

Bolaget gjorde en företrädesemission tidigt i våras där ett av målen
med emissionen var att stärka vårt arbete med att ta fram nya
projektet. Ett andra mål var att stärka Vps34 och STK25- projekten
för att öka sannolikheten för att ingå licensavtal. I september
meddelade vi att vi nu har ett nytt fullt resurssatt onkologiprojekt.
Vi ser också ett ökat intresse för både Vps34 och STK25. Det är min
bedömning att vi har goda möjligheter att sluta avtal i båda
projekten.

Jag ser därför med stolthet, spänning och tillförsikt fram emot 2019.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018,
klockan 08.30 CET.

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin.
Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala
läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och
resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med
laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på
Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT.
Ytterligare information finns på bolagets hemsida;
www.sprintbioscience.com. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se

Sprint Bioscience ? Novum ?141 57 Huddinge ? Sweden ? 46-(0)8-411 44
55 ?info@sprintbioscience.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sprint-bioscience/r/delarsrapport-1-januari---...
http://mb.cision.com/Main/10996/2652418/931626.pdf
http://mb.cision.com/Public/10996/2652418/9cc0c860f178c65e.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.