Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Sprint Bioscience: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Januari - september i sammandrag

· Intäkter för perioden uppgick till 28,0 (34,0) MSEK
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3,4 (1,8) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick
till -0,49 (0,26) SEK

Tredje kvartalet

· Intäkter 4 475 (10 752) TSEK
· Rörelseresultat -5 510 (531) TSEK
· Resultat efter skatt -5 521 (519) TSEK
· Resultat per aktie -0,78 (0,08) SEK
· T.o.m. andra kvartalet 2017 inkluderade intäkter periodisering av
den engångsersättning för PIP4K2 projektet som bolaget erhöll under
2016.

· Den 23:e augusti 2017, lämnades fyra nya patentansökningar in för
Vps34-projektet till European Patent Office (EPO).

Händelser efter rapportperiodens utgång

I september fattades beslut angående en riktad nyemission vilken
slutfördes samt inbetalades under oktober 2017 och tillförde bolaget
11 MSEK före emissionskostnader.

I oktober meddelades att Vps34-projektet nu säljs med en ny
kommersiell profil som ett immunonkologiprojekt.

Vd har ordet

Vi ser tillbaka på en period där vi haft stora framgångar i flera av
våra projekt. I PIP4K-projektet kunde vi i september meddela att de
första resultaten från djurmodeller av AML (blodcancern akut myeloisk
leukemi) visat att inhibition av PIP4K2 hämmar tumörtillväxt.
Projektet drivs tillsammans med Petra Pharma sedan juli 2016 och
utvecklas lovande och enligt planen. Sprint Bioscience har levererat
flera kemiska serier med mycket goda läkemedelsegenskaper. Fyra
heltidstjänster från Sprint Bioscience finansieras av Petra Pharma
och detta kommer att fortlöpa året ut. Tillsammans med övriga
resurser som Petra Pharma lägger in i projektet, ger det stora
framgångar i utvecklingen mot en första klinisk studie. Nästa
fastställda delmål är Petra Pharmas val av kandidat för GLP
tox-försök, det vill säga toxikologiska studier som kommer att ligga
till grund för en klinisk studie. För närvarande finns inga effektiva
behandlingar för att behandla AML som är den vanligaste blodcancern
hos vuxna. Därför är både det medicinska behovet och
marknadspotentialen stor.

I Vps34-projektet har vi i nya djurstudier visat att genom att stänga
av Vps34 med våra substanser så aktiveras immunsystemet till att
bekämpa tumörer. Detta ger oss möjlighet att ge vårt Vps34-projekt en
ny kommersiell profil som ett immunonkologiprojekt. Nya godkända
läkemedel som aktiverar immunsystemet har visat sig vara mycket
effektiva mot vissa cancerformer. Därför är intresset stort för nya
sätt att aktivera immunsystemet. Vi bedömer att dessa data kommer att
skapa ett helt nytt intresse för bolagets Vps34-projekt.

Vårt diabetesprojekt STK25 har tagit flera små men viktiga steg framåt
mot selektiva föreningar. Intresset från läkemedelsindustrin är
fortsatt stort eftersom diabetesfältet är i behov av nya
behandlingsformer. Med rätt partner ombord ser vi fram emot att
utveckla ett diabetesläkemedel med en ny verkningsmekanism.

I september beslutades och under oktober genomfördes en riktad
emission om 11 MSEK före emissionskostnader. I emissionen deltog både
befintliga ägare och nya investerare. Det är mycket glädjande att
intresset är stort från investerare för Sprint Bioscience.

Vi fortsätter att bygga ett stabilt och långsiktigt bolag. Vi har förstärkt och lyft fram arbetet med att ta fram nya projekt för utlicensiering. Vi har visat att Sprint Bioscience har den innovativa förmågan att förvandla idéer till säljbara projekt. Vi har genomfört två utlicensieringar och har två projekt tillgängliga för utlicensiering. Genom att satsa ytterligare på nya projekt som ligger i forskningsfronten, stärker vi bolagets möjligheter att utlicensiera fler projekt och på sikt nå hållbar lönsamhet vilket gynnar våra aktieägare. Vi arbetar med att ta fram läkemedel mot svårbehandlade cancerformer vilket gör att jag och mina medarbetare är stolta över vårt arbete som kommer att kunna göra skillnad för patienter

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se

Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 nov 2017 kl. 8.30 CET.

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska
läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram
läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom
cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt
sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i
Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North
Premier-listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare
information finns att hämta på bolagets hemsida;
www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.

Sprint Bioscience ? Novum?141 57 Huddinge ? Sweden ? 46-(0)8-411 44 55
?info@sprintbioscience.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sprint-bioscience/r/delarsrapport-1-januari---...
http://mb.cision.com/Main/10996/2391286/751730.pdf
http://mb.cision.com/Public/10996/2391286/a6e2d6f190c90206.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.