Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-19

Sprint Bioscience: Kallelse till extra bolagsstämma i Sprint Bioscience AB (publ)

Aktieägarna i Sprint Bioscience AB (publ), org.nr 556789-7557, kallas
härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 6 februari 2018 klockan
13.00 på Redeyes kontor, Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 31 januari
2018, dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den onsdagen den 31
januari 2018.

Anmälan ska ske genom brev till Sprint Bioscience AB (publ), Att: Sara
Ellemar, Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, per telefon till Sara
Ellemar på telefonnummer 08-411 44 55, eller per e-post till
info@sprintbioscience.com. Vid anmälan ska namn,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer
dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i
förekommande fall, uppgift om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara
äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin
lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress eller via e-post
på ovan angiven e-postadress. Blankett för fullmakt finns att hämta
på bolagets hemsida, www.sprintbioscience.se, och kommer även att
sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta i stämman,
tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan
registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen
den 31 januari 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före
detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

I bolaget finns, per dagen för denna kallelse, totalt 7 574 836 aktier
vilka berättigar till en (1) röst per aktie på stämman. Det finns
följaktligen totalt 7 574 836 aktier och 7 574 836 röster i bolaget.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap
32 § och 57 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med
företrädesrätt för befintliga aktieägare

8. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units)
med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets
aktiekapital med högst 252 494,50 kronor genom nyemission av högst 2
524 945 aktier.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att emittera
högst 5 049 890 teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 berättigande
till teckning av totalt 1 683 296 aktier i bolaget, varmed
aktiekapitalet kan komma att öka med högst 168 329,60 kronor genom
utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2018/2019:1.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras i form av
utgivande av s.k. Units ("Emissionen").

Emissionen ska ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt
följande villkor.

Rätt att teckna Units i Emissionen ska med företrädesrätt tillkomma de
som på avstämningsdagen för Emissionen är registrerade som aktieägare
i bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna Units i
förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) Uniträtt. Tre (3)
Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en
(1) ny aktie och två (2) teckningsoptioner av serie 2018/2019:1. Tre
(3) teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 berättigar till teckning
av en (1) aktie i bolaget.

Teckningskursen per Unit är 15 kronor, motsvarande en teckningskurs om
15 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av Uniträtter, dvs.
företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för Emissionens högsta
belopp, besluta om fördelning av Units som inte tecknats med
företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare
som tecknat Units med stöd av Uniträtter och, vid överteckning, i
förhållande till det antal Uniträtter som var och en utnyttjat för
teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält
intresse av att teckna Units utan stöd av Uniträtter och, vid
överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta
inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till
garanter av Emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna Units ska vara tisdagen den
13 februari 2018.

Teckning av Units med stöd av Uniträtter ska ske genom kontant
betalning under tiden från och med den 15 februari 2018 till och med
den 1 mars 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för
teckning och betalning. Teckning av Units utan stöd av Uniträtter ska
ske under den tid som anges ovan. Teckning ska i sådana fall ske på
särskild teckningslista. Betalning för Units som tecknats utan stöd
av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter
avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av
Units. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och
betalning. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av
emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5)
bankdagar efter teckningstidens utgång. Betalning för sålunda
tecknade och tilldelade Units ska erläggas kontant senast tre (3)
bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om
tilldelning av Units. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för
teckning och betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
Emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB. De nya aktier som utges efter
teckning med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 ska
medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag
för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB.

Tre (3) teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 berättigar innehavaren
till teckning av en (1) ny aktie i bolaget och teckningskursen per
aktie ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för
bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under perioden från och
med den 14 januari 2019 till och med den 25 januari 2019, dock lägst
15 kronor och högst 29 kronor. Teckning av aktier i bolaget med stöd
av teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 kan äga rum under perioden
från och med den 28 januari 2019 till och med den 8 februari 2019.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga
handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på
bolagets adress Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, samt på
www.sprintbioscience.se senast två veckor före bolagsstämman och
kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som meddelar
sin postadress till bolaget.

Stockholm i januari 2018

Sprint Bioscience AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 januari 2018 kl. 10:00 CET.

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska
läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram
läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom
cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt
sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i
Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North
Premier-listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare
information finns att hämta på bolagets hemsida;
www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.

Sprint Bioscience ? Novum?141 57 Huddinge ? Sweden ? 46-(0)8-411 44 55
?info@sprintbioscience.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sprint-bioscience/r/kallelse-till-extra-bolags...
http://mb.cision.com/Main/10996/2434426/779613.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.