Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Sprint Bioscience: Sprint Bioscience AB (publ) meddelar sin avsikt att genomföra en nyemission av units med företrädesrä...

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras,
offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller
till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan,
Sydkorea, Singapore, Schweiz, Sydafrika, eller någon annan
jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta
mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information"
i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för Sprint Bioscience AB (publ) ("Sprint Bioscience" eller
"Bolaget") meddelar idag att styrelsen har för avsikt att genomföra
en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner
("Företrädesemissionen") samt en mindre riktad emission av
teckningsoptioner till emissionsgaranter i Företrädesemissionen
("Riktade emissionen"). Bolagets årsstämma kommer att hållas den 13
maj 2020 ("Årsstämman") där Årsstämman enligt den i kallelsen
föreslagna dagordning i punkt 16 föreslås besluta att bemyndiga
styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller nyemission av
konvertibler eller teckningsoptioner. Kallelsen till Årsstämman har
publicerats i ett separat pressmeddelande den 7 april 2020.
Företrädesemissionen om cirka 48,5 miljoner kronor samt den Riktade
emissionen förutsätter att Årsstämman, i enlighet med förslaget i
kallelsen till Årsstämman dels bemyndigar styrelsen i Bolaget att
besluta om nyemission aktier eller emission av teckningsoptioner,
dels beslutar att ändra Bolagets bolagsordning avseende nivå på
aktiekapitalet och antalet aktier.

Sammanfattning

Styrelsen meddelar härmed sin avsikt att genomföra
Företrädesemissionen och den Riktade emissionen. Årsstämman som
kommer att hållas den 13 maj 2020, och som har tillkännagivits genom
ett separat pressmeddelande den 7 april 2020, föreslås besluta om att
bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission aktier eller emission
av teckningsoptioner.

För att genomföra Företrädesemissionen och den Riktade emissionen
kommer det krävas att Årsstämman, i enlighet med förslagen i
kallelsen till Årsstämman, dels bemyndigar styrelsen i Bolaget att
besluta om nyemission aktier eller emission av teckningsoptioner,
dels beslutar att ändra Bolagets bolagsordning avseende gränserna för
aktiekapitalet och antalet aktier.

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för att i)
initiera nya projekt, ii) vidareutveckla den befintliga
projektportföljen och iii) rörelsekapitalförstärkning.

Under förutsättning att Årsstämman beslutar enligt de ovan beskrivna
förslagen avser styrelsen i Bolaget att besluta om
Företrädesemissionen omkring den 22 maj 2020. Företrädesemissionen är
säkerställd till 80 procent genom teckningsförbindelser från
befintliga aktieägare och garantiåtaganden från icke-aktieägare.

Teckningskursen i Företrädesemissionen avses vara 16,50 kronor per
unit, motsvarande 5,50 kronor per aktie. Varje unit avses bestå av
tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption 2020/2021 TO
4.

"Bolagets projektportfölj ska breddas. Vi har visat framgång på
marknaden med de projekt vi licensierat ut och vi ser potentialen i
vår affärsmodell. Emission ska säkerställa pågående och framtida
projekts möjlighet att generera värde till aktieägarna," kommenterar
Bolagets vd Jessica Martinsson.

Bakgrund och Motiv

Sprint Bioscience utvecklar läkemedel med fokus på cancer och har
sedan starten 2009 byggt en organisation med gedigen kompetens samt
etablerat en välfungerande metodik att driva läkemedelsprojekt i
preklinisk fas. Bolagets affärsmodell bygger på att identifiera,
starta och driva läkemedelsutvecklingsprojekt, från preklinisk fas
fram till kliniska läkemedelskandidater och att sedan hitta
licenstagare som kan ta projekten vidare in i kliniska studier och
utveckla ett färdigt läkemedel.

Produktportföljen består idag av fyra projekt, tre inom onkologi och
ett inom NASH. Två projekt är utlicensierade - PIP4K2 som
licensierades till Petra Pharma 2016 och NASH som licensierades till
LG Chem Life Sciences Company under 2019. Allt arbete i de
utlicensierade projekten finansieras av respektive partner. Bolaget
har två interna projekt, Vps34 och VADA, som båda inriktar sig mot
nya verkningsmekanismer inom onkologi. I Vps34-projektet har Bolaget
visat att hämning av målproteinet leder till ökad aktivering och
infiltrering av immunceller i tumören, vilket leder till minskad
tumörtillväxt. VADA-projektet syftar till att ta fram läkemedel
riktade mot en familj av proteiner som är involverade i cellens svar
på bland annat DNA-skador.

Bolagets långsiktiga mål är att bli ett stabilt lönsamt företag. Genom
att effektivt och metodiskt arbeta fram nya innovativa
läkemedelssubstanser avser Bolaget bygga upp en portfölj av
läkemedelsprojekt som både genererar löpande intäkter i form av
delmålsbetalningar under utvecklingsfasen och potentiella intäkter i
de fall läkemedel når marknaden. För att vara framgångsrika i sitt
avtalsarbete är det av stor vikt att Bolaget fortsätter identifiera
nya målproteiner och utvecklar dessa till kommersiellt intressanta
projekt.

Bolaget står i begrepp att etablera ytterligare ett projekt och
dessutom skala upp utvecklingsverksamheten, vilket förestående
Företrädesemission ämnar finansiera. Därtill planeras
Företrädesemissionen finansiera vidare utveckling av befintliga
projekt samt övrig rörelsekapitalförstärkning för att öka uthållighet
i förhandlingar om befintliga projekt.

Styrelsen har för avsikt att genomföra Företrädesemissionen för att
säkerställa en fortsatt och framgångsrik utveckling av Bolaget i
enlighet med dess affärsplan och strategi. Syftet med
Företrädesemissionen är främst att i) initiera nya projekt, ii)
vidareutveckla den befintliga projektportföljen och iii)
rörelsekapitalförstärkning.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är säkerställd till 80 procent genom
teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och garantiåtaganden
från icke-aktieägare. Kontant provision utgår till garanterna om tio
procent på garanterat belopp, motsvarande totalt 3,6 miljoner kronor.
Dessutom erhåller garanterna, genom den Riktade emissionen, som inte
är en del av Företrädesemissionen, teckningsoptioner av serie
2020/2021 TO 4 till ett värde som motsvarar 3 procent av garanterat
belopp. Värdet på teckningsoptionerna kommer att fastställas när
Företrädesemissionen har slutförts i samband med att styrelsen
utnyttjar bemyndigandet för emission av teckningsoptionerna.

Årsstämman, villkor och förväntad tidplan för Företrädesemissionen

Styrelsen har kallat aktieägarna till Årsstämma genom ett separat
pressmeddelande den 7 april 2020. Årsstämman kommer att äga rum den
13 maj 2020. Under förutsättning att Årsstämman beslutar enligt ovan
avser styrelsen i Bolaget att besluta om Företrädesemissionen omkring
den 22 maj 2020. Styrelsen avser att besluta om följande villkor för
Företrädesemissionen. Var sjunde (7) befintlig aktie som innehas på
avstämningsdagen ger rätt att teckna fem (5) nya aktier. Varje unit
avses bestå av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption
2020/2021 TO 4. Teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen
avses uppgå till 5,50 kronor. Teckningsoptionerna avses utges utan
vederlag och varje teckningsoption avses ge rätt att teckna en aktie
under perioden 15 februari - 14 mars 2021 till en teckningskurs om
8,25 kronor.

Avsikten är att tidplanen preliminärt är som följer (alla datum hänför
sig till 2020)

Senast 22 maj Beslut om emission

27 maj Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter

28 maj Första dag för handel med Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter

29 maj Avstämningsdag för tilldelning av uniträtter

29 maj Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

2 juni - 12 juni Handel i uniträtter på Nasdaq First North Premier
Growth Market

2 juni - 16 juni Teckningstid

22 juni Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Teckningsoptioner av serie TO2 2019

Bolagets utestående teckningsoptioner av serie TO2 2019 har
utnyttjandeperiod från och med den 14 maj 2020 till och med den 28
maj 2020. Om Företrädesemissionen genomförs enligt den föreslagna
tidplanen kommer en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av att
tillämpas på sådan teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner
som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i
Företrädesemissionen inte uppkommer. Sådan omräkning kommer att ske i
enlighet med "Bilaga B - Fullständiga villkor för teckningsoptioner
av serie TO2" men kommer inte, på grund av hur omräkningsvillkoren
för teckningsoptionerna är utformade, att kunna ske innan
Företrädesemissionens är genomförd, utan beräknas ske senast vecka 26
och kommuniceras snarast därefter.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Fredersen
Advokatbyrå är legal rådgivare till Sprint Bioscience i samband med
Företrädesemissionen och den Riktade emissionen och Hagberg & Aneborn
Fondkommission avses vara emissionsinstitut.

För vidare information, vänligen kontakta:
Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
tel: 08-411 44 55, e-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com
www.sprintbioscience.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
tel: 08-528 003 99, e-post: info@fnca.se
www.fnca.se

Om Sprint Bioscience AB (publ)
Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin.
Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala
läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och
resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med
laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience aktie är noterad på Nasdaq
First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet
SPRINT.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till
börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate
Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A
Worldwide som består av 39 M&A-rådgivare och investmentbanker i 40
länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som
står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i
branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information
se: www.stockholmcorp.se

Viktig informati...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.