Du är här

2018-03-09

Sprint Bioscience: Sprint Bioscience AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemission

Sprint Bioscience AB (publ) Sprint Bioscience AB (publ) ("Sprint
Bioscience" eller "Bolaget") har avslutat den nyemission av units med
företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare som beslutades av
en extra bolagsstämma den 6 februari 2018 ("Företrädesemissionen").
Teckningsperioden löpte, efter förlängning på grund av information om
att delmålsbetalning kommer att erhållas i PIP4K2-projektet, fram
till den 6 mars 2018. Utfallet visar att 820 516 units, motsvarande
cirka 32,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av
uniträtter och 163 556 units, motsvarande cirka 6,5 procent av
Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Därutöver
kommer 1 540 873 units, motsvarande cirka 61 procent av emissionen,
att tilldelas de som åtagit sig att teckna och betala eventuell
resterande del av Företrädesemissionen, i enlighet med de
emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget.

Emissionslikviden i Företrädesemissionen, som således blir
fulltecknad, uppgår totalt till cirka 37,9 MSEK (före avdrag för
emissionsrelaterade kostnader). Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare mellan 25,2 - 48,8
MSEK före emissionskostnader under Q1 2019.

"Jag vill tacka alla befintliga och nya aktieägare som har deltagit i
emissionen och därigenom visat sitt stöd för Sprint Bioscience
verksamhet. Med ytterligare framgångar i vårt utlicenserade projekt
ser vi nu fram emot att jobba vidare med att bredda projektportföljen
och fokusera ytterligare resurser på att sälja våra befintliga
projekt." kommenterar vd Anders Åberg.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat units utan företrädesrätt kommer att tilldelas
units i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som
offentliggjordes den 14 februari 2018. Enbart de som erhåller
tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar Sprint Bioscience aktiekapital med 252
494,50 SEK till 1 009 978,10 SEK. Antalet aktier ökar med 2 524 945
stycken till 10 099 781 stycken aktier. Därutöver nyemitteras 5 049
890 teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 vilka berättigar till
teckning av 1 683 296 aktier varmed aktiekapitalet kan komma att öka
med ytterligare 168 329,60 SEK till 1 178 307,70 SEK vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer
betalda tecknade units (BTU) som omvandlas till nya aktier och
teckningsoptioner av serie 2018/2019:1. Detta beräknas ske omkring
vecka 11, 2018.

Viktig information:

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier eller andra värdepapper i Sprint Bioscience AB. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Sprint Bioscience AB kommer
endast att ske genom det prospekt som Sprint Bioscience AB
offentliggjorde den 14 februari 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydafrika, eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se

Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 mars 2018 kl. 10:15 CET.

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska
läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram
läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom
cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt
sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i
Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North
Premier-listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare
information finns att hämta på bolagets hemsida;
www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.

Sprint Bioscience ? Novum?141 57 Huddinge ? Sweden ? 46-(0)8-411 44 55
?info@sprintbioscience.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sprint-bioscience/r/sprint-bioscience-ab--publ...
http://mb.cision.com/Main/10996/2468745/803263.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.